Pro­fe­so­rii n-au voie să dea me­di­ta­ţii și nici să ce­a­ră cum­pă­ra­rea de ma­te­ria­le di­dac­ti­ce

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Mi­hai Diac

„Co­dul-ca­dru de eti­că al per­so­na­lu­lui di­dac­tic din învăță­mântul preu­ni­ver­si­tar”, pu­bli­cat ieri în Mo­ni­to­rul Ofi­cial, pre­ci­ze­a­ză o se­rie de obli­gații ale pro­fe­so­ri­lor, in­clu­siv în do­me­nii în ca­re, în Ro­mânia, de­ci­zi­i­le lor erau aco­pe­ri­te, prin tra­diție, de „le­gea tă­ce­rii”.

Co­dul-ca­dru de eti­că al per­so­na­lu­lui di­dac­tic din învăță­mântul preu­ni­ver­si­tar” a fost apro­bat prin or­din al mi­nis­tru­lui Edu­cați­ei Nați­o­na­le, Va­len­tin Po­pa. Chiar da­că, ul­te­ri­or sem­nă­rii, mi­nis­trul a de­mi­si­o­nat, Co­dul de eti­că ră­mâne va­la­bil și se apli­că din mo­men­tul pu­bli­că­rii sa­le în Mo­ni­to­rul Ofi­cial – ce­ea ce s-a întâmplat la da­ta de 4 octom­brie 2018.

Co­dul etic se apli­că tu­tu­ror pro­fe­so­ri­lor din învăță­mântul preu­ni­ver­si­tar – fie el de stat, par­ti­cu­lar sau con­fe­si­o­nal.

Pro­fe­so­rii sunt obli­gați să asi­gu­re su­pra­ve­ghe­rea “be­ne­fi­cia­ri­lor di­re­cți ai edu­cați­ei”, adi­că a ele­vi­lor, atât “pe par­cur­sul ac­ti­vi­tăți­lor des­fășu­ra­te în uni­ta­tea de învăță­mânt”, cât și al ce­lor “orga­ni­za­te de uni­ta­tea de învăță­mânt în afa­ra aces­teia”.

Ca­dre­lor di­dac­ti­ce le sunt in­ter­zi­se “agre­si­u­ni­le ver­ba­le, fi­zi­ce și tra­ta­men­te­le umi­li­toa­re asu­pra be­ne­fi­cia­ri­lor di­re­cți ai edu­cați­ei”. Co­dul etic nu ex­pli­că însă ce înse­am­nă „agre­si­uni ver­ba­le” și nici nu pre­ci­ze­a­ză ce mă­suri au drep­tul să ia ca­dre­le di­dac­ti­ce, în ca­zul în ca­re con­sta­tă ac­te de in­dis­ci­pli­nă ale ele­vi­lor. O re­gu­lă foar­te cla­ră es­te însă cea ca­re me­nți­o­nea­ză “in­ter­zi­ce­rea hă­rțu­i­rii se­xua­le și a re­lați­i­lor se­xua­le cu be­ne­fi­cia­rii di­re­cți ai edu­cați­ei”.

Me­di­tați­i­le pe bani ge­ne­re­a­ză co­ru­pție

Co­dul etic pre­ve­de “in­ter­zi­ce­rea ori­că­ror ac­ti­vi­tăți ca­re ge­ne­re­a­ză co­ru­pție”, iar prin­tre ce­le ca­re sunt exem­pli­fi­ca­te aici se nu­mă­ră și “me­di­tați­i­le con­tra cost cu be­ne­fi­cia­rii di­re­cți ai edu­cați­ei de la for­mați­u­ni­le de stu­diu la ca­re es­te înca­drat”. Da­că luăm în cal­cul doar acest pa­ra­graf, s-ar pă­rea că pro­fe­so­rii au voie să dea me­di­tații, cu con­diția ca ele­vii be­ne­fi­ciari să nu fie de la școa­la un­de es­te an­ga­jat pro­fe­so­rul.

Pe de altă par­te, pro­fe­so­ri­lor li se ce­re “neac­cep­ta­rea pri­mi­rii de bu­nuri ma­te­ria­le sau su­me de bani pen­tru ser­vi­ci­i­le edu­cați­o­na­le ofe­ri­te”. Ca­dre­le di­dac­ti­ce au voie să re­co­man­de au­xi­lia­re cur­ri­cu­la­re sau ma­te­ria­le di­dac­ti­ce, cu pre­că­de­re pe ce­le des­chi­se și gra­tu­i­te“, fă­ră a im­pu­ne achi­ziți­o­na­rea ce­lor con­tra cost.

O pre­ve­de­re foar­te in­te­re­san­tă es­te cea ca­re le ce­re pro­fe­so­ri­lor să ma­ni­fes­te “res­pon­sa­bi­li­ta­te și tran­spa­re­nță în fur­ni­za­rea de in­for­mații că­tre in­sti­tuți­i­le de stat în pro­te­ja­rea drep­tu­ri­lor be­ne­fi­cia­ru­lui di­rect al edu­cați­ei, atunci când in­te­re­sul și ne­voia de pro­te­cție a aces­tu­ia im­pun acest lu­cru”.

Încăl­ca­rea no­u­lui Cod etic de că­tre ca­dre­le di­dac­ti­ce va fi con­si­de­ra­tă aba­te­re dis­ci­pli­na­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.