Consiliul de Admi­nis­tra­ţie al TAROM, blo­cat pen­tru ile­ga­li­tă­ţi

Per­soa­nă cu ca­zi­er fis­cal și di­rec­tor de­mis, re­a­duși în con­du­ce­rea com­pa­ni­ei

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Lau­re­nțiu Mușoiu

No­ul Con­si­liu de Admi­nis­trație al TAROM a fost blo­cat de Re­gis­trul Co­me­rțu­lui, du­pă ce au fost con­sta­ta­te mai mul­te ile­ga­li­tăți. Cu toa­te aces­tea, di­rec­to­rul ge­ne­ral al com­pa­ni­ei spu­ne că nu știe ni­mic.

Înfi­i­nța­rea no­u­lui Con­si­liu de Admi­nis­trație (CA) al Com­pa­ni­ei Nați­o­na­le de Tran­spor­turi Ae­ri­e­ne TAROM SA a fost blo­ca­tă de Re­gis­trul Co­me­rțu­lui.

Con­form le­gis­lați­ei în vi­goa­re, CA al TAROM tre­bu­ie apro­bat de Re­gis­trul Co­me­rțu­lui, aces­ta a blo­cat însă nu­mi­rea noii con­du­ceri a com­pa­ni­ei ae­ri­e­ne de stat du­pă ce a iden­ti­fi­cat mai mul­te ile­ga­li­tăți în com­po­ne­nța ei.

Aces­tea, cu toa­te că per­soa­ne­le de­pis­ta­te cu pro­ble­me de Re­gis­trul Co­me­rțu­lui au înde­pli­nit con­diți­i­le im­pu­se de fir­ma de re­cru­ta­re an­ga­ja­tă de TAROM.

Re­gis­trul Co­me­rțu­lui a blo­cat con­sti­tu­i­rea Con­si­li­u­lui de Admi­nis­trație, pen­tru ile­ga­li­tăți­le se­si­za­te. “Sunt încăl­ca­te dis­po­ziți­i­le art. 8, alin. 5 din Ordo­na­nța nr. 39/2015. Pe­trașcu Ele­na are fap­te înscri­se în ca­zi­e­rul fis­cal. Bu­de­a­nu Ge­or­ge­ta nu deți­ne fun­cția de ad­mi­nis­tra­tor, cf. art. 161 din OMJ 2594/C/2008”, se ara­tă în ob­ser­vația Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui.

Șe­ful TAROM nu știe ni­mic

Cu toa­te că a ce­rut do­cu­men­te fis­ca­le, fir­ma de re­cru­tări nu a con­sta­tat că Ele­na Pe­trașcu, fost CEO al Poștei Ro­mâne, are ca­zi­er fis­cal. Ge­or­ge­ta Bu­de­a­nu es­te fos­tă poștă­riță, nici pe de­par­te ad­mi­nis­tra­tor, du­pă cum a con­sta­tat și Re­gis­trul Co­me­rțu­lui.

Con­tac­tat te­le­fo­nic, di­rec­to­rul ge­ne­ral al TAROM, Wer­ner Wol­ff (foto), ne-a spus că nu a fost in­for­mat des­pre răs­pun­sul Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui adre­sat com­pa­ni­ei pe ca­re o con­du­ce. “Acum aud des­pre acest lu­cru. Nu am ce de­cla­rație să vă ofer, pen­tru că nu știu ni­mic des­pre acest lu­cru. Da­că a fost res­pins Consiliul de Admi­nis­trație de că­tre Re­gis­trul Co­me­rțu­lui, nu am fost in­for­mat”, ne-a pre­ci­zat Wol™. Aces­tea, cu toa­te că răs­pun­sul Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui a fost dat de la sfârși­tul lu­nii sep­tem­brie. Ter­me­nul de so­luți­o­na­re es­te 16.10.2018, con­form Re­gis­tru­lui Co­me­rțu­lui.

Di­rec­tor re­a­dus la con­du­ce­re, du­pă o pa­gu­bă de 1 mi­li­lon de do­lari

În com­po­ne­nța no­u­lui Con­si­liu de Admi­nis­trație al TAROM, res­pins de Re­gis­trul Co­me­rțu­lui, a fost in­clus și avo­ca­tul Ti­be­riu Ți­clea, gi­ne­re­le di­rec­toa­rei De­par­ta­men­tu­lui an­ti­co­ru­pție din Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, Anișoa­ra Cor­ni­lă. Ți­clea, fost di­rec­tor ad­mi­nis­tra­tiv al TAROM, a mai fă­cut par­te din CA și în tre­cut, într-o pe­ri­oa­dă în ca­re com­pa­nia de tran­sport ae­rian înre­gis­tra pi­er­deri sem­ni­fi­ca­ti­ve. Cu toa­te aces­tea, a fost con­si­de­rat per­soa­na po­tri­vi­tă pen­tru a fa­ce par­te și din no­ul con­si­liu de admi­nis­trație.

În 2016, Ti­be­riu Ți­clea, pe atunci di­rec­tor ad­mi­nis­tra­tiv, era re­vo­cat din fun­cție, împreu­nă cu di­rec­to­rul ge­ne­ral al TAROM, Chris­tian Hein­zmann, în ur­ma unei ve­ri­fi­cări a Cor­pu­lui de Con­trol al Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor. Cor­pul de Con­trol a pu­bli­cat con­clu­zi­i­le con­tro­lu­lui efec­tuat la Tarom po­tri­vit că­ro­ra com­pa­nia nu res­pec­ta­se Co­dul Mun­cii și nu im­ple­men­ta­se toa­te ac­ţi­u­ni­le din pla­nul de ma­na­ge­ment, fapt ce a con­dus la cur­se anu­la­te și pi­er­deri pen­tru com­pa­nie de un mi­li­on de do­lari.

Ra­por­tul ne­ga­tiv al Cor­pu­lui de Con­trol al Mi­nis­te­ru­lui Tran­spor­tu­ri­lor în ca­zul Tarom ară­ta că „bu­ge­tul de veni­turi și chel­tu­i­e­li nu a fost fun­da­men­tat pe ba­ze re­a­le: cu toa­te că se cu­noștea fap­tul că la sfârși­tul anu­lui 2015 o ae­ro­na­vă de­ţi­nu­tă în le­a­sing de Tarom va fi re­tur­na­tă pro­pri­e­ta­ru­lui și im­pli­cit acest de­mers pre­su­pu­nea anu­mi­te cos­turi, aces­tea nu au fost pre­vă­zu­te în bu­get de­cât la un ni­vel mult mai mic”.

Ra­por­tul mai evi­den­ţia că nu au fost res­pec­ta­te pre­ve­de­ri­le Co­du­lui Mun­cii și Re­gu­la­men­tul Intern în ce­ea ce pri­vește întoc­mi­rea pon­ta­je­lor și evi­den­ţa pre­zen­ţei per­so­na­lu­lui Di­rec­ţi­ei Teh­ni­ce. „Acor­da­rea, la an­ga­ja­re, a unor sa­la­rii dis­cri­mi­na­to­rii ra­por­tat la ni­ve­lul sa­la­ri­i­lor ce­lor­lal­ţi sa­la­ria­ţi ai Tarom, fă­ră a se ţi­ne cont de ni­ve­lul și res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­le pos­tu­lui și nici de ni­ve­lul de sa­la­ri­za­re exis­tent în com­pa­nie pen­tru pos­turi si­mi­la­re. De ase­me­nea, 1.500 de zi­le în ca­re per­so­na­lul a fost în con­ce­diu me­di­cal es­te o altă in­dis­ci­pli­nă”, se con­clu­zi­o­na în ra­port.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.