SRI – 300.000 de in­ter­cep­tări. Re­gu­li noi, dis­cu­ta­te în Par­la­ment

Romania Libera - Friday Edition - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­mații a pus în apli­ca­re 311.825 de man­da­te de in­ter­cep­ta­re în pe­ri­oa­da 2005-2016, po­tri­vit Co­mi­si­ei SRI. Co­mi­sia pro­pu­ne înfi­i­nța­rea unei Au­to­ri­tăți pen­tru In­ter­cep­tări și su­per­vi­za­rea unor ope­rați­uni de că­tre Par­la­ment.

Co­mi­sia par­la­men­ta­ră de con­trol al ac­ti­vi­tății SRI, con­du­să de se­na­to­rul PSD Clau­diu Man­da, a ela­bo­rat un ra­port pre­li­mi­nar pri­vind ac­ti­vi­ta­tea din ul­ti­mul an, în ca­re pro­pu­ne, prin­tre alte­le, se­si­za­rea Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re cu pri­vi­re la dis­pu­ne­rea unui au­dit la Par­chet cu pri­vi­re la man­da­te­le eli­be­ra­te și la nu­mă­rul de per­soa­ne in­ter­cep­ta­te în ba­za pro­to­co­lu­lui cu SRI, dar și înfi­i­nța­rea Au­to­ri­tății Uni­ce de In­ter­cep­ta­re.

”În Ro­mânia s-a le­gi­fe­rat prin Ho­tă­râri CSAT. În pe­ri­oa­da anu­lui 2004, res­trânge­rea drep­tu­ri­lor și li­ber­tăți­lor ce­tățe­ni­lor (în ce­ea ce pri­vește man­da­te­le de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă) s-a re­a­li­zat fă­ră te­mei le­gal, efec­tuându-se doar în con­for­mi­ta­te cu Ho­tă­rârea CSAT nr. 0034/2004, act ad­mi­nis­tra­tiv”, ace­as­ta es­te pre­mi­sa de la ca­re por­nește ana­li­za Co­mi­si­ei SRI. ”Pen­tru evi­ta­rea pe vi­i­tor a unor si­tuații de acest gen, în ca­re o ho­tă­râre cu ca­rac­ter ad­mi­nis­tra­tiv, în acest caz a CSAT, dis­pu­ne pe o pe­ri­oa­dă de vid le­gis­la­tiv de mă­suri ca­re tre­bu­iau re­gle­men­ta­te prin le­ge, con­si­de­răm opor­tu­nă mo­di­fi­ca­rea ca­dru­lui le­gis­la­tiv în mod clar și ex­pli­cit pen­tru fi­e­ca­re do­me­niu de apli­ca­re”.

Evo­luția in­ter­cep­tă­ri­lor

Prin­tre alte­le, în do­cu­ment se me­nți­o­nea­ză că, prin­tr-o ho­tă­râre CSAT din 2002, au fost adău­ga­te la le­ge atri­buții în plus SRI, ser­vi­ci­ul se­cret fi­ind de­sem­nat ca au­to­ri­ta­te nați­o­na­lă în do­me­ni­ul In­ter­cep­tă­ri­lor. Ace­as­tă prac­ti­că a înce­tat abia în 2016, prin­tr-o de­ci­zie a Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le. Co­mi­sia pro­pu­ne înfi­i­nța­rea Au­to­ri­tății Uni­ce de In­ter­cep­ta­re, ca­re să fie in­ter­me­diar între ope­ra­to­rii de te­le­co­mu­ni­cații și struc­tu­ri­le abi­li­ta­te de le­ge să so­li­ci­te sau să pu­nă în apli­ca­re man­da­te­le sau au­to­ri­zați­i­le de in­ter­cep­ta­re a co­mu­ni­cați­i­lor.

Co­mi­sia spu­ne în ra­port că ”res­trânge­rea drep­tu­ri­lor și li­ber­tăți­lor ga­ran­ta­te de Con­sti­tuție a fost fă­cu­tă la sca­ră lar­gă, fo­lo­sind în mod abu­ziv aces­te in­stru­men­te le­ga­le: man­da­te de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, man­da­te de su­pra­ve­ghe­re teh­ni­că și or­do­na­nțe­le pro­cu­ro­ri­lor pe 48 de ore”. În to­tal, în anii 2005-2016 au fost 311.825 de ast­fel de man­da­te - se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă, su­pra­ve­ghe­re teh­ni­că și or­do­na­nțe eli­be­ra­te de pro­cu­ror pe ma­xi­mum 48 de ore. Între 2005 și 2015, nu­mă­rul de ac­te au­to­ri­za­te de su­pra­ve­ghe­re a cres­cut de la an la an. S-a por­nit de la 5.244 în 2005, s-a atins ci­fra de 30.624 în 2010, pen­tru ca în 2015 să fie vor­ba de pes­te 51.248 de man­da­te. În 2016, du­pă de­ci­zia Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le pri­vind in­ter­zi­ce­rea im­pli­că­rii SRI în do­sa­re­le ca­re nu vi­ze­a­ză si­gu­ra­nța nați­o­na­lă, nu­mă­rul de au­to­ri­zări a scă­zut la 12.992.

Ra­por­tul îl dă drept exem­plu pe Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu, preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, ”ca­re a de­cla­rat că a aflat din mass-me­dia des­pre fap­tul că a fost su­pra­ve­ghe­at teh­nic timp de 4 luni, pen­tru ca abia ul­te­ri­or să fie înde­pli­ni­te for­ma­li­tăți­le le­ga­le de no­ti­fi­ca­re”.

No­ti­fi­că­ri­le, avi­za­te de Par­la­ment

„Din da­te­le pe ca­re le de­ţi­nem la Co­mi­sie, con­sta­tăm că exis­tă per­soa­ne că­ro­ra le­au fost res­trânse drep­tu­ri­le și li­ber­tă­ţi­le ce­tă­ţe­nești prin man­da­te de su­pra­ve­ghe­re teh­ni­că pe o pe­ri­oa­dă de pes­te 5 ani. În une­le ca­zuri în ca­re au tre­cut mai mult de 5 ani de la înce­ta­rea man­da­tu­lui de su­pra­ve­ghe­re, per­soa­na în cau­ză ne­fi­ind no­ti­fi­ca­tă, iar do­sa­rul per­soa­nei ne­fi­ind înain­tat în in­stan­ţă. To­to­da­tă, am fost se­si­za­ţi asu­pra fap­tu­lui că au fost pes­te 100 de man­da­te ce con­ţin nu­me de par­la­men­tari din re­gis­tra­tu­ra 2012-2016, fi­ind vor­ba de ma­jo­ri­ta­tea mem­bri­lor Gu­ver­nu­lui, pre­cum și de cei mai vo­ca­li și im­por­tan­ţi mem­bri ai Par­la­men­tu­lui ce au fost in­ter­cep­ta­ţi pe man­da­te de se­cu­ri­ta­te na­ţi­o­na­lă”, se ara­tă în ra­por­tul Co­mi­si­ei SRI.

Co­mi­sia SRI pro­pu­ne mo­di­fi­ca­rea le­gis­lați­ei în sen­sul iden­ti­fi­că­rii tu­tu­ror per­soa­ne­lor ca­re au fost in­ter­cep­ta­te și no­ti­fi­ca­rea aces­to­ra la cel mult doi ani de la ex­pi­ra­rea man­da­te­lor de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă sau de su­pra­ve­ghe­re teh­ni­că, dar și in­tro­du­ce­rea de san­cți­uni în le­gis­lație în ca­zul ne­res­pec­tă­rii obli­gați­ei de no­ti­fi­ca­re. O altă pro­pu­ne­re vi­ze­a­ză con­sti­tu­i­rea unei Co­mi­sii, even­tual la ni­ve­lul ICCJ, al CSM sau al Par­la­men­tu­lui, ca­re să avi­ze­ze și să de­ci­dă ex­ce­pți­i­le - in­fra­cți­uni la adre­sa se­cu­ri­tății nați­o­na­le, com­ba­te­rea te­ro­ris­mu­lui, ex­tre­mis­mu­lui, pre­cum și alte ca­zuri com­ple­xe. Cu alte cu­vin­te, par­la­men­ta­rii ar pu­tea de­ci­de, în pre­mi­e­ră, ci­ne sunt per­soa­ne­le no­ti­fi­ca­te și ci­ne sunt ce­le ca­re nu vor fi no­ti­fi­ca­te. De ase­me­nea, co­mi­sia pro­pu­ne se­si­za­rea Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re cu pri­vi­re la dis­pu­ne­rea unui au­dit la Par­chet cu pri­vi­re la man­da­te­le eli­be­ra­te și la nu­mă­rul de per­soa­ne in­ter­cep­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.