Po­li­ţia de­ja ares­te­a­ză crești­nii ca­re spun ade­vă­rul des­pre ho­mo­se­xua­li­ta­te

În Ca­na­da, vi­i­to­rul pro­gre­sist ba­te ne­răb­dă­tor la ușă

Romania Libera - Friday Edition - - Special - Mi­hai Po­pes­cu FOTO: CHRISTIANPOST.COM

Un ca­na­dian a ajuns în si­tuația de a ris­ca să fie con­dam­nat la doi ani de închi­soa­re pen­tru fan­tas­ma­go­ri­ca ”in­fra­cți­u­ne de ură” du­pă ce a su­sți­nut că ho­mo­se­xua­li­ta­tea e un com­por­ta­ment ca­re fa­vo­ri­ze­a­ză tran­smi­te­rea de bo­li.

Au­to­ri­tăți­le ca­na­di­e­ne l-au acu­zat re­cent pe Bill What­cott de ”in­fra­cți­u­ne de răs­pândi­re a urii”, du­pă ce aces­ta a dis­tri­bu­it în To­ron­to mai mul­te flu­tu­rașe cu me­sa­je an­ti­ho­mo­se­xua­le. Ca­na­dia­nul, creștin prac­ti­cant, a dis­tri­bu­it pes­te 3.000 de ast­fel de plian­te în ur­mă cu doi ani, la o pa­ra­dă a ho­mo­se­xua­li­lor din To­ron­to. Ca­na­dia­nul a scris în plian­te că per­soa­ne­le ca­re prac­ti­că ho­mo­se­xua­li­ta­tea sunt în pe­ri­col mai ma­re de­cât res­tul po­pu­lați­ei de a con­trac­ta bo­li cu tran­smi­te­re se­xua­lă. De ase­me­nea, Bill What­cott a scris că Dum­ne­zeu le iar­tă pe per­soa­ne­le ho­mo­se­xua­le ca­re își re­gre­tă com­por­ta­men­tul și ca­re re­nu­nță la prac­ti­ca­rea ho­mo­se­xua­li­tății. În plian­te, au­to­rul a mai scris că încu­ra­ja­rea com­por­ta­men­tu­lui ho­mo­se­xual con­du­ce la ”con­dam­na­re eter­nă”, iar re­nu­nța­rea la aces­ta ofe­ră ”da­rul vi­eții veșni­ce”, no­te­a­ză zia­rul Chris­tian Post. Aces­te afir­mații sunt o cri­ti­că di­rec­tă a au­to­ru­lui față de ati­tu­di­nea fa­vo­ra­bi­lă ho­mo­se­xua­li­tății din ca­drul Par­ti­du­lui Li­be­ral, aflat la gu­ver­na­re în Ca­na­da. Du­pă mai mul­te plângeri înre­gis­tra­te de par­ti­ci­pa­nții la pa­ra­da ho­mo­se­xua­lă, Po­liția din To­ron­to a tran­smis că Bill What­cott ”a dis­tri­bu­it ma­te­ria­le an­ti-gay ca­re au pro­mo­vat ură împo­tri­va co­mu­ni­tății gay”. Ca­na­dia­nul a fost ares­tat în Cal­ga­ry și adus în To­ron­to, sub arest, pen­tru a fi ju­de­cat pen­tru aces­te acu­zații, a com­ple­tat Po­liția ca­na­dia­nă. În ra­por­tul său, Po­liția din To­ron­to a in­for­mat că Bill What­cott a fost acu­zat de ”pro­mo­va­rea in­te­nți­o­na­tă de ură împo­tri­va unui grup iden­ti­fi­ca­bil, în acest caz co­mu­ni­ta­tea gay”.

De re­mar­cat că plian­te­le nu pro­mo­vau pro­priu-zis ura împo­tri­va ho­mo­se­xua­li­lor și nici nu in­ci­tau la vi­o­le­nță, no­te­a­ză The Fe­de­ra­list.

Mi­nis­te­rul Să­nă­tății, SUA: Băr­bații ho­mo­se­xua­li pre­zin­tă risc ma­re de in­fe­cție cu HPV

Una din prin­ci­pa­le­le idei su­sți­nu­te în plian­te­le in­cri­mi­na­te, anu­me aso­ci­e­rea com­por­ta­men­tu­lui ho­mo­se­xual cu bo­li­le cu tran­smi­te­re se­xua­lă, es­te con­fir­ma­tă de Cen­trul SUA pen­tru Con­tro­lul Bo­li­lor, in­sti­tut su­bor­do­nat Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății. ”Băr­bații ca­re fac sex cu alți băr­bați pre­zin­tă un risc mai ma­re de a dez­vol­ta pre­can­cer anal și can­cer anal. (…) Băr­bații ca­re fac sex cu alți băr­bați pre­zin­tă un risc ma­re pen­tru in­fe­cția cu HPV și pen­tru com­pli­cați­i­le aso­cia­te aces­tu­ia, in­clu­siv pen­tru can­cer anal”, se me­nți­o­nea­ză în stu­di­ul ”Vac­ci­na­rea împo­tri­va HPV: Re­co­man­dă­ri­le Co­mi­te­tu­lui Con­sul­ta­tiv pen­tru Prac­ti­ci­le de Imu­ni­za­re”, pu­bli­cat în 2014 pe si­te-ul Cen­tru­lui SUA pen­tru Con­tro­lul Bo­li­lor, cdc.gov.

To­tuși, atunci când ace­e­ași con­clu­zie cu a oa­me­ni­lor de ști­i­nță ame­ri­cani, anu­me că ho­mo­se­xua­li­ta­tea pre­zin­tă un risc mai ma­re de îmbol­nă­vi­re cu bo­li tran­smi­se se­xual, a fost su­sți­nu­tă de ac­ti­vis­tul creștin Bill What­cott, aces­ta a fost acu­zat de in­ci­ta­re la ură de au­to­ri­tăți­le ca­na­di­e­ne.

Deși le­gis­lația ca­na­dia­nă pro­te­je­a­ză sen­si­bi­li­ta­tea ho­mo­se­xua­li­lor sub ter­me­nul ”in­ter­zi­ce­rea pro­mo­vă­rii urii”, to­tuși sen­si­bi­li­ta­tea crești­ni­lor nu es­te lua­tă în cal­cul. Ast­fel, la pa­ra­da res­pec­ti­vă, ho­mo­se­xua­lii au mă­rșă­lu­it afișând ima­gini ale lui Ii­sus Hris­tos de­se­na­te în drep­tul or­ga­ne­lor se­xua­le. Deși ast­fel de ca­zuri au de­venit tot mai nu­me­roa­se, ni­ci­o­da­tă au­to­ri­tăți­le ca­na­di­e­ne nu au con­si­de­rat acest exem­plu drept ”in­ci­ta­re la ură” împo­tri­va crești­ni­lor.

Infra­cți­u­nea de co­nști­i­nță, pe ace­lași plan cu o cri­mă?

Ca­na­dia­nul pus sub acu­za­re s-a de­cla­rat ui­mit de fap­tul că Po­liția din To­ron­to a emis pe nu­me­le său un man­dat de reți­ne­re la ni­vel nați­o­nal. ”Atunci când ești cău­tat în trei pro­vin­cii, de obi­cei ești un spăr­gă­tor de bănci sau un uci­gaș”, a re­a­cți­o­nat Bill What­cott. ”Când am au­zit că mă cau­tă pen­tru pa­ra­da res­pec­ti­vă, am fost șo­cat. Miam zis că e o ne­bu­nie. Dar am înțe­les că să mă pre­dau e cel mai bun lu­cru”, a con­ti­nuat șo­fe­rul ca­na­dian.

Artur Paw­low­ski, pre­o­tul bi­se­ri­cii frec­ven­ta­te de Bill What­cott, con­si­de­ră că acest caz are im­pli­cații po­li­ti­ce. ”El e un pri­zo­ni­er de co­nști­i­nță”, a afir­mat aces­ta. Artur Paw­low­ski con­si­de­ră că po­li­ti­ci­eni de rang înalt din ca­drul Gu­ver­nu­lui din Onta­rio au de­cis să dea un exem­plu în acest caz prin ca­re să îi spe­rie pe creștini.

La scurt timp du­pă ares­ta­rea lui, Bill What­cott a fost dat afa­ră din jo­bul de șo­fer de au­to­buz, fă­ră ex­pli­cații din par­tea an­ga­ja­to­ru­lui. Soția lui, ca­re se ocu­pă de edu­cația ce­lor doi co­pii ai fa­mi­li­ei, a de­cla­nșat ul­te­ri­or o cam­pa­nie de strânge­re de fon­duri pe in­ter­net, având în ve­de­re că Bill What­cott adu­cea sin­gu­rul sa­la­riu din ca­re se întreți­neau toți cei pa­tru mem­bri ai fa­mi­li­ei.

Jus­tin Tru­de­au, apă­ră­to­rul ho­mo­se­xua­li­tății

Ca­na­da es­te una din ță­ri­le în ca­re gu­ver­nul pro­mo­ve­a­ză o po­li­ti­că agre­si­vă de su­sți­ne­re a drep­tu­ri­lor ho­mo­se­xua­li­lor, dar și avor­tul. Pre­mi­e­rul ca­na­dian Jus­tin Tru­de­au, ca­re se de­cla­ră ca­to­lic, a de­venit, în iu­lie 2016, pri­mul șef de gu­vern din lu­me ca­re a par­ti­ci­pat la o pa­ra­dă a ho­mo­se­xua­li­lor. Jus­tin Tru­de­au spri­ji­nă mă­su­ra de re­de­fi­ni­re a in­sti­tuți­ei că­să­to­ri­ei, ast­fel încât ace­as­ta să in­clu­dă și le­gă­tu­ri­le ho­mo­se­xua­le, deși Bi­se­ri­ca Ca­to­li­că con­si­de­ră că in­sti­tuția că­să­to­ri­ei per­mi­te doar le­gă­turi între per­soa­ne de sex opus.

De ase­me­nea, gu­ver­nul so­cia­list con­dus de Jus­tin Tru­de­au es­te li­der și în pro­mo­va­rea avor­tu­ri­lor: la înce­pu­tul aces­tui an, gu­ver­nul de la Otta­wa a in­ter­zis ac­ce­sul la pro­gra­me de sub­venții pen­tru or­ga­ni­zați­i­le și so­ci­e­tăți­le co­mer­cia­le ca­re nu spri­ji­nă ex­pli­cit avor­tul. Es­te vor­ba de pro­gra­mul gu­ver­na­men­tal ”Jo­buri Ca­na­di­e­ne de Va­ră”, prin ca­re fir­me­le ca­na­di­e­ne pri­mesc fon­duri fe­de­ra­le pen­tru an­ga­ja­rea ti­ne­ri­lor ca­na­di­eni în jo­buri pe pe­ri­oa­da va­ca­nței de va­ră. Gu­ver­nul con­dus de prim-mi­nis­trul Jus­tin Tru­de­au a de­cis să res­pin­gă fi­na­nța­rea bu­ge­ta­ră a ace­lor fir­me sau or­ga­ni­zații ca­re nu încu­ra­je­a­ză ex­pli­cit avor­tul, de­nu­mit ”drep­turi re­pro­duc­ti­ve”.

Nu­me­roa­se or­ga­ni­zații și fir­me ca­na­di­e­ne ca­re va­lo­ri­ze­a­ză li­ber­ta­tea de co­nști­i­nță au pro­tes­tat față de ace­as­tă mă­su­ră, însă Gu­ver­nul Tru­de­au a anu­nțat că nu va re­nu­nța la po­ziția pro-avort.

Prim-mi­nis­trul ca­na­dian, Jus­tin Tru­de­au, (în că­mașă tur­coaz), la o pa­ra­dă a ho­mo­se­xua­li­lor

FOTO: ACTIVISTMOMMY.COM

Bill What­cott

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.