Ni­co­lae și Ali­na, doi oa­meni obișnu­iți cu pa­si­uni co­mu­ne

Romania Libera - Friday Edition - - Reportaj -

Pe nu­me­le din bu­le­tin, mi­re­le, Ni­cho­las Mi­cha­el de Ro­u­ma­nie Med­for­th-Mil­ls, ne­po­tul Re­ge­lui

Mi­hai I, s-a năs­cut pe 1 apri­lie 1985 la Ge­ne­va (Elve­ţia), fi­ind pri­mul din­tre cei doi co­pii ai Prin­ci­pe­sei Ele­na a Ro­mâni­ei cu pri­mul ei soţ, Les­lie Ro­bin Med­for­thMil­ls. Ni­co­lae are o so­ră, pe nu­me Eli­sa­be­ta Ka­ri­na de Ro­u­ma­nie, sin­gu­ra din Ca­sa Re­ga­lă a Ro­mâni­ei ca­re a fost pre­zen­tă la eveni­ment.

Mi­re­a­sa, Ali­na-Ma­ria Bin­der, s-a năs­cut pe 26 ia­nua­rie 1988, la ma­lul Mă­rii Ne­gre, în Con­stan­ţa. Ta­tăl său, Heinz Bin­der, a fost pi­lot co­mer­cial al com­pa­ni­ei na­ţi­o­na­le TAROM, iar ma­ma, Ro­di­ca Bin­der, es­te pro­fe­soa­ră. Ali­na are un fra­te mai mic, Mi­hai, ca­re lo­cu­i­ește în Bu­cu­rești și ca­re, ală­turi de pă­rin­ţi, a par­ti­ci­pat la nun­tă. Cei doi fra­ţi ai mi­ri­lor au fost ca­va­ler, res­pec­tiv dom­nișoa­ră de onoa­re. Ni­co­lae și Ali­na s-au cu­nos­cut cu pri­le­jul proi­ec­te­lor de ca­ri­ta­te pen­tru co­pii orga­ni­za­te de prinţ, des­co­pe­rind ast­fel că au mul­te lu­cruri în co­mun, pre­cum că­lă­to­ri­i­le, res­pec­tul pen­tru na­tu­ră, spor­tul, mași­ni­le și avia­ţia. Între anii 2016 și 2018, ei au lo­cu­it împreu­nă în Anglia. În lu­na iu­lie 2017, Ni­co­lae și Ali­na s-au lo­go­dit în Cor­nwall (Ma­rea Bri­ta­nie), în tim­pul va­can­ţei, iar în octom­brie au ce­le­brat cu­nu­nia ci­vi­lă. Du­pă cu­nu­nia re­li­gi­oa­să și nun­ta de la Si­naia, cei doi miri se pre­gă­tesc pen­tru lu­na de mi­e­re pe ca­re, măr­tu­ri­sesc la uni­son, au înce­put-o în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.