Ca­să să­nă­toa­să: con­tro­la­ţi umi­di­ta­tea!

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Spe­cia­liștii re­co­man­dă să păs­tra­ţi un ni­vel op­tim de umi­di­ta­te în in­te­ri­o­rul ca­sei, între 40-55%. Un aer prea us­cat ofe­ră o sen­zație de frig, ce­ea ce vă poa­te de­ter­mi­na să da­ţi dru­mul la încăl­zi­re în mod inu­til. Ca so­lu­ţii se poa­te ape­la la apa­ra­te spe­cia­le (umi­di­fi­ca­toa­re), func­ţi­u­nea aces­to­ra fi­ind de­se­ori încor­po­ra­tă de alte apa­ra­te sau echi­pa­men­te, cum sunt ce­le de aer con­di­ţi­o­nat sau pu­ri­fi­ca­toa­re­le de aer. Exis­tă apa­ra­te de aer con­di­ţi­o­nat mo­der­ne do­ta­te cu sis­te­me in­te­li­gen­te de umi­di­fi­ca­re cu ca­re se poa­te re­gla ex­trem de ușor umi­di­ta­tea din­tr-o încă­pe­re. Aces­tea ex­trag can­ti­ta­tea po­tri­vi­tă de umi­di­ta­te din ae­rul ex­te­ri­or pen­tru a pre­ve­ni ae­rul us­cat din in­te­ri­or. În schimb, fun­cția de de­zu­mi­di­fi­ca­re eli­mi­nă ume­ze­a­lă în ex­ces din încă­peri, me­nți­nând o tem­pe­ra­tu­ră uni­for­mă. To­to­da­tă, aces­te apa­ra­te pot fur­ni­za aer cu­rat în in­te­ri­or, la tem­pe­ra­tu­ra do­ri­tă, fă­ră ni­cio pi­er­de­re ter­mi­că.

Sunt la dis­po­zi­ţie și sis­te­me in­te­li­gen­te pen­tru con­tro­lul umi­di­tă­ţii în clă­diri izo­la­te, cum sunt mem­bra­ne­le cli­ma­ti­ce in­te­li­gen­te cu per­me­a­bi­li­ta­te va­ria­bi­lă în func­ţie de umi­di­ta­tea re­la­ti­vă din­tr-un spa­ţiu izo­lat ca­re se mon­te­a­ză în ca­drul unui sis­tem com­plet de aco­pe­riș.

În tim­pul se­zo­nu­lui re­ce, con­trar apa­re­nțe­lor, ae­rul re­ce are un ni­vel scă­zut de umi­di­ta­te. Ast­fel, cu cât es­te mai frig afa­ră, cu atât ae­rul din in­te­ri­or de­vi­ne mai us­cat. În plus, pro­ce­sul de încăl­zi­re sca­de și mai mult umi­di­ta­tea, ast­fel încât con­tro­lul umi­di­tă­ţii, pre­cum și al tem­pe­ra­tu­rii de­vi­ne foar­te im­por­tant.

ION DIA­MAN­DI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.