Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal de Te­a­tru Idiș - TES FEST

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber - Li­via Să­vu­les­cu

Cu oca­zia ce­lei de-a XII-a ediții a No­pții Al­be a Ga­le­ri­i­lor (NAG#12), eveni­ment ca­re are loc astă­zi în mai mul­te lo­cații din Bu­cu­rești și din ța­ră, Te­a­trul Evrei­esc ne pro­pu­ne un proi­ect ine­dit. TES Gal­le­ry, în co­la­bo­ra­re cu Mu­zeul de Is­to­rie și Cul­tu­ră a Evrei­lor din Ro­mânia, va adu­ce în ate­nția pu­bli­cu­lui „Po­ves­tea Ri­tei“, o ex­po­ziție de sculp­tu­ră și de­sen re­a­li­za­tă de Ri­ta Sha­pi­ra Shain; coor­do­na­tor ga­le­rie: Cris­ti­na Mo­han; cu­ra­tor: Car­men Han­nah Io­vițu. Expo­ziția își pro­pu­ne să evi­de­nți­e­ze o viață de­di­ca­tă ar­tei, dar și ro­lul fe­meii-artist în pei­sa­jul cul­tu­ral con­tem­po­ran. Al doi­lea artist pre­zen­tat, în ca­drul No­pții Al­be a Ga­le­ri­i­lor, va fi Pe­tra (sau Pa­ti Fruct – du­pă nu­me­le unui apro­zar din Se­beș), cu mini-expo­ziția de fo­to­gra­fii „Se­rii“/ „Se­ri­es“- fo­to­gra­fii ce sunt pre­zen­ta­te pu­bli­cu­lui bu­cu­rește­an pen­tru pri­ma da­tă și des­criu lu­mea in­ti­mă a unei fe­te de 18 ani din Ro­mânia.

Tot ace­as­tă in­sti­tuție or­ga­ni­ze­a­ză, în pe­ri­oa­da 7 - 14 octom­brie 2018, cea de-a treia edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Inter­na­ţi­o­nal de Te­a­tru Idiș – TES FEST, cu oca­zia ani­ver­să­rii de 70 ani a Te­a­tru­lui Evrei­esc de Stat, cu ace­as­tă ti­tu­la­tu­ră, și a 142 de ani de la înfi­in­ţa­rea pri­mu­lui te­a­tru pro­fe­si­o­nist de lim­bă idiș din lu­me în Ro­mânia, la Iași, în anul 1876, de că­tre scri­i­to­rul și ar­tis­tul Avram Gol­dfa­den. În ca­drul TES FEST vor fi pre­zen­te tru­pe de te­a­tru pro­fe­si­o­nis­te de lim­bă idiș din între­a­ga lu­me – SUA, Isra­el, Fra­nța, Re­pu­bli­ca Mol­do­va, Aus­tria, Po­lo­nia, for­ma­ţii și in­ter­pre­ţi de mu­zi­că klez­mer de re­nu­me mon­dial, me­ni­te să adu­că în aten­ţia pu­bli­cu­lui cul­tu­ra idiș, sub toa­te as­pec­te­le sa­le.

De ase­me­nea, în ca­drul aces­tui fes­ti­val vor fi orga­ni­za­te și o se­rie de eveni­men­te co­ne­xe: wor­kshop-uri de cul­tu­ră idiș re­a­li­za­te de mari per­so­na­li­tă­ţi ar­tis­ti­ce, întâlniri te­ma­ti­ce, proi­e­cții de film, dar și do­uă ex­po­zi­ţii des­pre isto­ria și ac­ti­vi­ta­tea Te­a­tru­lui Evrei­esc din Ro­mânia. Pri­ma zi a fes­ti­va­lu­lui de­bu­te­a­ză de la ora 17.00 cu con­cer­tul Le Pe­tit Mish Mas0048 (Fra­nța), ce are loc la Uni­ver­si­ta­te, în scua­rul un­de se află vi­oa­ra spar­tă, in­tra­rea fi­ind li­be­ră. De la ora 19.00 are loc la Te­a­trul Evrei­esc spec­ta­co­lul „Ma­ri­en­bad” de Șa­lom Alei­hem, în re­gia lui Andrei Mun­te­a­nu. Bi­le­te­le pen­tru toa­te eveni­men­te­le pre­zen­ta­te în ca­drul Fes­ti­va­lu­lui Inter­nați­o­nal de Te­a­tru Idiș - TES FEST pot fi achi­ziți­o­na­te ex­clu­siv din rețe­aua mySTAGE atât on­li­ne, cât și de la ca­sa de bi­le­te a te­a­tru­lui (str. Iu­liu Ba­ras­ch, nr. 15). Mai mul­te in­for­mații des­pre Fes­ti­va­lul Inter­nați­o­nal de Te­a­tru Idiș – TES FEST pu­teți afla de pe si­te-ul ofi­cial al fes­ti­va­lu­lui www.tes­fest.ro; si­te-ul ofi­cial TES www.te­a­trul-evrei­esc.ro; pa­gi­na de Fa­ce­book TES FEST https://www.fa­ce­book.com/tes­fest.ro; pa­gi­na de Fa­ce­book TES https://www.fa­ce­book.com/ te­a­tru­le­vrei­esc.

Tru­pa Klez­ma­tics

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.