EUGENIE BOUCHARD ȘI-A TRAS IUBIT DIN NFL

Viața amo­roa­să a lui Eugenie Bouchard es­te din nou în cen­trul ate­nți­ei, du­pă ce au apă­rut zvo­nuri că blon­da se iu­bește cu un cu­nos­cut ju­că­tor din NFL.

Romania Libera - Friday Edition - - PRIMA PAGINA - Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Viața amo­roa­să a lui Eugenie Bouchard es­te din nou în cen­trul ate­nți­ei, du­pă ce au apă­rut zvo­nuri că blon­da se iu­bește cu un cu­nos­cut ju­că­tor din NFL.

Chiar da­că pe te­re­nul de te­nis nu es­te în cea mai bu­nă for­mă, du­pă ce a pi­er­dut re­cent în fața po­lo­ne­zei Iga Swia­tek în tu­rul al trei­lea de la Ro­land Gar­ros, se pa­re că te­nis­me­na ca­na­dia­nă Eugenie Bouchard are no­roc în dra­gos­te. Po­tri­vit si­te-ului TMZ, blon­da es­te într-o re­lație des­tul de se­ri­oa­să cu ju­că­to­rul de fot­bal ame­ri­can Ma­son Ru­dol­ph, le­gi­ti­mat în pre­zent la Pit­tsbur­gh Ste­e­lers.

În vârstă de 25 de ani, Ru­dol­ph i-a că­zut cu tronc lui Bouchard, aces­ta de­venind cu­nos­cut în NFL pen­tru con­frun­ta­rea cu sta­rul lui Cle­ve­land Brow­ns, My­les Gar­rett, în se­zo­nul tre­cut. Se pa­re că ame­ri­ca­nu­lui îi plac ce­le­bri­tăți­le, de­oa­re­ce el s-a des­pă­rțit re­cent de fo­to­mo­de­lul Han­nah Ann Sluss, ca­re a fost ve­de­ta show-ului „Bur­lă­cița” din Sta­te­le Uni­te. Cea ca­re a con­fir­mat zvo­nu­ri­le des­pre re­lație a fost chiar Eugenie, ca­re a pos­tat acum câte­va zi­le pe Insta­gram o fo­to­gra­fie din­tr-un res­tau­rant de lux din Pit­tsbur­gh, un­de s-ar fi aflat împreu­nă cu iu­bi­tul la ci­nă.

La înce­pu­tul pan­de­mi­ei de co­ro­na­vi­rus, fos­tul nu­măr 5 în ie­rar­hia mon­dia­lă a fost asal­ta­tă de „Cv-uri de po­te­nția­li iu­biți”, du­pă o pos­ta­re de-a sa pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re. „Nu mă plâng, dar ace­as­tă ca­ran­ti­nă ar fi fost mult mai amu­zan­tă da­că ave­am un iubit”, a fost me­sa­jul lui Bouchard pe Twit­ter. Con­si­de­ra­tă una din­tre ce­le mai se­xy ju­că­toa­re de te­nis, ca­na­dian­ca a ajuns în pos­tu­ra de a im­pre­si­o­na mai mult în afa­ra te­re­nu­lui de joc, aco­lo un­de nu du­ce lip­să de ac­ti­vi­ta­te. De-a lun­gul vre­mii, re­vis­te pre­cum Spor­ts Illus­tra­ted și Vo­gue au so­li­ci­tat-o pen­tru pic­to­ria­le se­xy.

În ur­mă cu trei luni, ju­că­toa­rea în vârstă de 26 de ani s-a im­pli­cat într-o cam­pa­nie cu scop ca­ri­ta­bil și, pen­tru a strânge cât mai mu­lți bani, i-a ofe­rit unui fan cu da­re de mână po­si­bi­li­ta­tea să o scoa­tă la o ci­nă.au fost 37 de ofer­te în to­tal, iar bă­tă­lia a înce­put de la apro­xi­ma­tiv 2000 de li­re, cel mai „fa­na­tic” ad­mi­ra­tor al blon­di­nei ad­ju­de­cându-și po­si­bi­li­ta­tea de a-și întâlni fa­vo­ri­ta pen­tru 70.000 de li­re. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.