Pa­sa­rea res­pon­sa­bi­li­tății, spe­cia­li­ta­tea ca­sei pen­tru con­du­ce­rea MEC

Romania Libera - - Prima Pagina - LAURENȚIU MUȘOIU

Con­du­ce­rea Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei și Cer­ce­tă­rii (MEC) a re­a­cți­o­nat la ar­ti­co­lul “Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei a ri­si­pit aproa­pe 17 mi­li­oa­ne de lei” pu­bli­cat de co­ti­dia­nul național “Ro­mânia li­be­ră”. Es­te îmbu­cu­ră­tor fap­tul că, du­pă foar­te mul­tă vre­me, con­du­ce­rea mi­nis­te­ru­lui re­a­cți­o­nea­ză la pro­ble­me­le șco­lii ro­mânești pre­zen­ta­te de mas­sme­dia.

Eram obișnu­iți ca doam­na mi­nis­tru Mo­ni­ca Ani­sie să ți­nă dis­cur­suri – evi­dent, cu nu­me­roa­se erori de gra­ma­ti­că și pro­nu­nție – doar la te­le­vi­zi­u­ni­le ex­trem de pri­e­te­noa­se cu ac­tua­la gu­ver­na­re.

MEC ne-a tran­smis așa­dar un drept la re­pli­că, în ca­re su­sți­ne că toa­te ma­nua­le­le au ajuns la toți ele­vii.

În aces­te con­diții, mi­nis­te­rul se află într-o ma­re con­fu­zie, ne­cu­nos­când si­tuația din te­ri­to­riu.

Con­du­ce­rea Mi­nis­te­ru­lui Edu­cați­ei și Cer­ce­tă­rii (MEC) a re­a­cți­o­nat la ar­ti­co­lul “Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei a ri­si­pit aproa­pe 17 mi­li­oa­ne de lei” pu­bli­cat de co­ti­dia­nul național “Ro­mânia li­be­ră”.

Es­te îmbu­cu­ră­tor fap­tul că, du­pă foar­te mul­tă vre­me, con­du­ce­rea mi­nis­te­ru­lui re­a­cți­o­nea­ză la pro­ble­me­le șco­lii ro­mânești pre­zen­ta­te de mass-me­dia.

Eram obișnu­iți ca doam­na mi­nis­tru Mo­ni­ca Ani­sie să ți­nă dis­cur­suri – evi­dent, cu nu­me­roa­se erori de gra­ma­ti­că și pro­nu­nție – doar la te­le­vi­zi­u­ni­le ex­trem de pri­e­te­noa­se cu ac­tua­la gu­ver­na­re.

MEC ne-a tran­smis așa­dar un drept la re­pli­că, în ca­re su­sți­ne că toa­te ma­nua­le­le au ajuns la toți ele­vii. În aces­te con­diții, mi­nis­te­rul se află într-o ma­re con­fu­zie, ne­cu­nos­când si­tuația din te­ri­to­riu.

Exis­tă do­uă po­si­bi­li­tăți: fie con­du­ce­rea mi­nis­te­ru­lui de re­sort vor­bește din bi­ro­uri și ne spu­ne ce ar tre­bui să se întâmple în șco­li, fie si­tuația îi es­te as­cun­să de in­spec­to­rii șco­lari și de di­re­cți­u­ni­le uni­tăți­lor de învăță­mânt preu­ni­ver­si­tar, ca­re vor să dea bi­ne în par­tid, as­pi­rând la o fun­cție mai bi­ne plă­ti­tă. Pro­ba­bil că în șco­la un­de pre­dă sau ar tre­bui să pre­dea doam­na Ani­sie – mai bi­ne să nu le împăr­tășe­as­că elevilor din no­uți­u­ni­le sa­le de lim­ba ro­mână, pe ca­re ni le-a pre­zen­tat în nu­me­roa­se in­ter­venții te­le­vi­za­te – ma­nua­le­le au ajuns la ele­vi, dar acest lu­cru nu es­te va­la­bil pen­tru toa­te uni­tăți­le de învăță­mânt, din ne­fe­ri­ci­re. În drep­tul la re­pli­că tran­smis “Ro­mânia li­be­ră”, mi­nis­te­rul de re­sort re­cu­noaște “une­le întârzi­eri” în tran­smi­te­rea ma­nua­le­lor, arun­când vi­na pe con­du­ce­ri­le uni­tăți­lor șco­la­re. Nu es­te de mi­ra­re, având în ve­de­re că ace­as­ta a fost prac­ti­ca ac­tua­lu­lui mi­nis­tru al Edu­cați­ei, de când a pre­luat man­da­tul.

Am fost, de ase­me­nea, in­vi­tați să adre­săm de fi­e­ca­re da­tă între­bări mi­nis­te­ru­lui. O in­for­măm pe doam­na Ani­sie, cu ace­as­tă oca­zie, că am tran­smis o mu­lți­me de între­bări la ca­re dânsa și cei din in­sti­tuția pe ca­re o con­du­ce nu au bi­ne­voit să răs­pun­dă.

Ma­nua­le­le pen­tru cla­sa a VII-a au fost li­vra­te in­te­gral, re­a­li­zându­se in­clu­siv com­ple­ta­rea prin re­ti­pă­riri, până la da­ta de 1.07.2020. MI­NIS­TE­RUL EDU­CAȚI­EI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.