Romania Libera

Unga­ria lui Orbán dă o le­cție SUA: nu luați de­mo­crația de la si­ne

- Zsuz­san­na Sze­lényi

Între­ba­rea „Va ad­mi­te sau nu? acum când se re­tra­ge, Trump per­mi­te câi­nește roți­le tran­ziți­ei să se ro­te­as­că. Dar exis­tă o între­ba­re mult mai im­por­tan­tă. Chiar și atunci când preșe­din­te­le Bi­den es­te in­sta­lat în si­gu­ra­nță, a afec­tat Trump ire­vo­ca­bil fun­da­men­te­le de­mo­crați­ei SUA? Încer­când să anu­le­ze vo­tu­ri­le a mi­li­oa­ne de ame­ri­cani, Trump a pus SUA pe un curs pe­ri­cu­los. Es­te o ța­ră di­vi­za­tă și una în ca­re sta­tul de drept es­te des­tră­mat și ame­ni­nțat. Es­te un sce­na­riu ca­re se­a­mă­nă cu înfrânge­rea elec­to­ra­lă a lui Vik­tor Orbán în Unga­ria în ur­mă cu op­tspre­ze­ce ani. Răs­pun­sul lui Orbán la pro­pria sa pi­er­de­re îngus­tă ur­ma să re­vi­nă pen­tru un al doi­lea și al trei­lea man­dat. Apă­ră­to­rii de­mo­crați­ei SUA ar fa­ce bi­ne să stu­di­e­ze cum Orbán a reușit să cu­ce­re­as­că sta­tul ma­ghiar.

Pe atunci, Orbán le-a ce­rut su­sți­nă­to­ri­lor săi să adu­ne ne­re­gu­li elec­to­ra­le și să le ra­por­te­ze la „Li­nia de­mo­crați­ei”, înfi­i­nța­tă în gra­bă. „Nu pu­tem fi în opo­ziție așa cum nați­u­nea nu poa­te fi în opo­ziție!” el a de­cla­rat - și, pe ba­za su­te­lor de acu­zații de frau­dă, par­ti­dul său, Fi­desz, și-a pro­pus să con­tes­te re­zul­ta­te­le ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re ale ță­rii. Orban a ac­cep­tat în ce­le din ur­mă și a pă­ră­sit fun­cția fă­ră să-și întâlneas­că suc­ce­so­rul.

De­ja vu pen­tru echi­pa națio Între­ba­rea „Va ad­mi­te sau nu? acum când se re­tra­ge, Trump per­mi­te câi­nește roți­le tran­ziți­ei să se ro­te­as­că. Dar exis­tă o între­ba­re mult mai im­por­tan­tă. Chiar și atunci când preșe­din­te­le Bi­den es­te in­sta­lat în si­gu­ra­nță, a afec­tat Trump ire­vo­ca­bil fun­da­men­te­le de­mo­crați­ei SUA? Încer­când să anu­le­ze vo­tu­ri­le a mi­li­oa­ne de ame­ri­cani, Trump a pus SUA pe un curs pe­ri­cu­los. Es­te o ța­ră di­vi­za­tă și una în ca­re sta­tul de drept es­te des­tră­mat și ame­ni­nțat.

Es­te un sce­na­riu ca­re se­a­mă­nă cu înfrânge­rea elec­to­ra­lă a lui Vik­tor Orbán în Unga­ria în ur­mă cu op­tspre­ze­ce ani. Răs­pun­sul lui Orbán la pro­pria sa pi­er­de­re îngus­tă ur­ma să re­vi­nă pen­tru un al doi­lea și al trei­lea man­dat. Apă­ră­to­rii de­mo­crați­ei SUA ar fa­ce bi­ne să stu­di­e­ze cum Orbán a reușit să cu­ce­re­as­că sta­tul ma­ghiar.

Pe atunci, Orbán le-a ce­rut su­sți­nă­to­ri­lor săi să adu­ne ne­re­gu­li elec­to­ra­le și să le ra­por­te­ze la „Li­nia de­mo­crați­ei”, înfi­i­nța­tă în gra­bă. „Nu pu­tem fi în opo­ziție așa cum nați­u­nea nu poa­te fi în opo­ziție!” el a de­cla­rat - și, pe ba­za su­te­lor de acu­zații de frau­dă, par­ti­dul său, Fi­desz, și-a pro­pus să con­tes­te re­zul­ta­te­le ale­ge­ri­lor par­la­men­ta­re ale ță­rii. Orban a ac­cep­tat în ce­le din ur­mă și a pă­ră­sit fun­cția fă­ră să-și întâlneas­că suc­ce­so­rul. Cu toa­te aces­tea, el și-a adu­nat ade­pții și și-a te­le­gra­fiat as­pi­rați­i­le nați­o­na­lis­te, he­ge­mo­ni­ce, su­ge­rând că ri­va­lii săi po­li­tici se aflau sub in­flue­nță străi­nă și doar el re­pre­zen­ta ade­vă­rații un­guri. Ace­as­tă agi­tație de frus­tra­re a vă­zut cum Fi­desz a de­venit o mișca­re mai uni­tă. Așa-nu­mi­te­le „cer­curi ci­vi­ce” s-au for­mat în toa­tă ța­ra ca­re au le­gat su­te de gru­puri po­li­ti­ce pa­tri­o­ti­ce, de bi­se­rici, gru­puri cul­tu­ra­le și lo­ca­le și mul­te între­prin­deri mici, ca­re, fie din in­te­res per­so­nal, sim­pa­tie ide­o­lo­gi­că sau am­be­le , s-au ali­niat cu Orbán. Frus­tra­rea înfrânge­rii elec­to­ra­le din 2002 a unit ta­bă­ra lui Orbán și, în câți­va ani, și-a con­so­li­dat cu suc­ces con­du­ce­rea de dre­ap­ta.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania