Romania Libera

Zi­ua Nați­oNa­lă a fost de­di­ca­tă eroi­lor ro­mâNi­ei și vic­ti­me­lor paNde­mi­ei

Într-o at­mos­fe­ră sum­bră, aproa­pe ca de răz­boi

- mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Zi­ua Nați­ona­lă a Ro­mâni­ei, 1 De­cem­brie, a fost mar­ca­tă la Bu­cu­rești, pen­tru pri­ma da­tă du­pă anul 1989, fă­ră pa­ra­dă mi­li­ta­ră, ca o mă­su­ră de pro­te­cție împo­tri­va pande­mi­ei. Cea mai tris­tă Zi Nați­ona­lă a Ro­mâni­ei din ul­ti­mii 30 de ani a fost mar­ca­tă, ma­rți, la Arcul de Trimf din Bu­cu­rești, cu un pu­blic res­trâns, de până la 200 de per­soa­ne.

Cea mai tris­tă Zi Nați­ona­lă a Ro­mâni­ei din ul­ti­mii 30 de ani a fost mar­ca­tă, ma­rți, la Arcul de Trimf din Bu­cu­rești, cu un pu­blic res­trâns, de până la 200 de per­soa­ne. Cor­doa­ne de jan­dar­mi i-au ți­nut de pe oa­me­nii de rând de­par­te de lo­cul ce­re­mo­ni­ei, în ci­u­da fap­tu­lui că unii din­tre ei veni­se­ră, ca de obi­cei, cu dra­pe­le tri­co­lo­re și cu fo­to­gra­fii spe­ci­fi­ce Zi­lei Nați­o­na­le.Au fost ac­cep­tați la Arcul de Tri­umf doar in­vi­tații ofi­cia­li șe­ful sta­tu­lui, pre­mi­e­rul, câți­va mem­bri ai Gu­ver­nu­lui, pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei, câți­va oa­meni ai Bi­se­ri­cii și o se­rie de di­plo­mați străini. Din par­tea Ar­ma­tei a par­ti­ci­pat doar un de­tașa­ment din Bri­ga­da 30 Gar­dă și o fan­fa­ră mi­li­ta­ră, iar de la ce­le­lal­te in­sti­tuții spe­cia­le, cu ex­ce­pția fo­rțe­lor de or­di­ne, nu a fost pre­zent ni­meni. Preșe­din­te­le Io­han­nis a fost sin­gu­rul ca­re a de­pus la Arcul de Tri­umf o co­roa­nă de flori, ace­as­ta fi­ind de­di­ca­tă, în anul 2020, în mod ex­ce­pți­o­nal, nu doar eroi­lor Ro­mâni­ei ci și vic­ti­me­lor pande­mi­ei. În dis­cur­sul ci­tit la Arcul de Tri­umf, șe­ful sta­tu­lui a re­me­mo­rat câte­va eveni­men­te fun­da­men­ta­le pen­tru is­to­ria mo­der­nă și con­tem­po­ra­nă a Ro­mâni­ei: Re­vo­luția de la 1848, Uni­rea de la 1859, Ma­rea Uni­re de la 1918 – re­a­li­za­tă într-un mo­ment când nu mai spe­ra ni­meni, când Ro­mânia “era aproa­pe ște­ar­să de pe har­tă”, du­pă cum s-a ex­pri­mat preșe­din­te­le Io­han­nis - Re­vo­luția din 1989 și in­tra­rea Ro­mâni­ei în NATO și în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă „Fi­e­ca­re epo­că are mo­men­tul său cul­mi­nant, fi­e­ca­re ge­ne­ra­ţie are eroii săi.Sunt con­vins că, în vi­i­tor, cei ca­re astă­zi sunt co­pii își vor amin­ti de acest efort na­ţi­o­nal, așa cum noi îi evo­căm azi pe cei ca­re au fă­cut Uni­rea sau au ieșit în stra­dă în De­cem­brie 1989. Pes­te ani, vom pu­tea fi mândri de mo­dul în ca­re ro­mânii au răs­puns aces­tei pro­vo­cări. Ge­ne­ra­ţi­i­le vi­i­toa­re își vor amin­ti de ome­nia voas­tră, de cu­ra­jul de­mon­strat, de imen­se­le voas­tre sa­cri­fi­cii.■

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania