Romania Libera

De­cla­rația zi­lei

-

Ca­de­nța mi­li­ta­ri­lor, bu­cu­ria din ochii co­pi­i­lor, ri­di­cați în brațe de pă­ri­nți sau bu­nici emoți­o­nați, sunt ima­gini de ca­re ne es­te dor și pe ca­re vrem să le re­ve­dem cât mai cu­rând po­si­bil.“Klaus Io­han­nIs Preșe­dIn­te­le ro­mânI­eI

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania