Romania Libera

Bu­le­tin pan­de­mic

Bi­la­nț zil­nic cu încă 199 ro­mâni in­fec­tați ca­re au pi­er­dut lup­ta cu Covid-19

-

Până astă­zi, 1 de­cem­brie, pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei, au fost con­fir­ma­te 479.634 de ca­zuri de per­soa­ne in­fec­ta­te cu no­ul co­ro­na­vi­rus (COVID – 19). 360.934 de pa­ci­e­nți au fost de­cla­rați vin­de­cați. În ur­ma ce­lor 14.588 tes­te efec­tua­te la ni­vel nați­o­nal au fost înre­gis­tra­te 4.272 ca­zuri noi de per­soa­ne in­fec­ta­te și 455 de ca­zuri de bol­na­vi in­fec­tați an­te­ri­or re­con­fir­mați po­zi­tiv. În uni­tăți­le sa­ni­ta­re de pro­fil, nu­mă­rul to­tal de per­soa­ne in­ter­na­te cu Covid-19 es­te de 13.438. Din­tre aces­tea, 1.259 sunt in­ter­na­te la ATI. De­ce­se­le a 130 băr­bați și 69 fe­mei ri­di­că la 11.530 bi­la­nțul ne­gru al per­soa­ne­lor in­fec­ta­te ca­re au mu­rit în Ro­mânia. 58.049 per­soa­ne con­fir­ma­te cu in­fe­cție cu no­ul co­ro­na­vi­rus sunt în izo­la­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania