Romania Libera

DE­BEN­HAMS SE CONFRUNTĂ CU LICHIDAREA DU­PĂ CE JD SPORTS A ÎNCHEIAT DIS­CUȚI­I­LE

La­nțul de ma­ga­zi­ne va anu­la ope­rați­u­ni­le anul vi­i­tor, pu­nând în pe­ri­col 12.000 de lo­curi de mun­că.

- adria­na.con­stan­ti­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro Dis­cu­tați su­bi­ec­tul pe www.ro­ma­nia­li­be­ra.ro

De­ben­hams ris­că să fie li­chi­dat în no­ul an, du­pă ce JD Sports a de­cla­rat că dis­cuți­i­le cu pri­vi­re la o ofer­tă pen­tru achi­ziția gru­pu­lui de ma­ga­zi­ne uni­ver­sa­le s-au încheiat, pu­nând în pe­ri­col 12.000 de lo­curi de mun­că. Într-o de­cla­rație de un pa­ra­graf, ma­rți, JD a spus că „dis­cuți­i­le cu ad­mi­nis­tra­to­rii De­ben­hams cu pri­vi­re la o po­te­nția­lă achi­ziție a afa­ce­rii din Ma­rea Bri­ta­nie au fost acum încheia­te”. Ști­rea vi­ne la câte­va ore du­pă ce Arca­dia s-a pră­bușit în ad­mi­nis­trație spe­cia­lă, pu­nând în pe­ri­col pes­te 400 de ma­ga­zi­ne și 13.000 de lo­curi de mun­că.

Ofer­te­le pri­mi­te ne­li­vra­bi­le

De­ben­hams și ad­mi­nis­tra­to­rii săi FRP Advi­so­ry au spus că „ofer­te­le pri­mi­te în pro­ce­sul de vânza­re nu au dus la o pro­pu­ne­re li­vra­bi­lă” și că per­spec­ti­ve­le in­cer­te pen­tru 2021 au însem­nat că, con­ti­nua­rea tran­za­cți­o­nă­rii cu res­truc­tu­rări ul­te­ri­oa­re nu au fost o opți­u­ne via­bi­lă. „De­ci­zia de a mer­ge mai de­par­te cu un pro­gram de închi­de­re a fost eva­lua­tă cu ate­nție și, deși ră­mânem cu spe­ra­nța că pot fi pri­mi­te încă pro­pu­neri alter­na­ti­ve pen­tru afa­ce­re, re­gre­tăm pro­fund fap­tul că cir­cum­sta­nțe­le ne obli­gă să înce­pem acest curs de acți­u­ne”, a tran­smis Ge­off Row­ley re­pre­zen­tan­tul FRP Advi­so­ry.

Deși a su­bli­niat că va con­ti­nua să ana­li­ze­ze alte opți­uni, in­clu­siv ce­da­rea unor pă­rți ale afa­ce­rii, De­ben­hams va iniția acum un plan de tran­za­cți­o­na­re pen­tru pe­ri­oa­da de Cră­ci­un și apoi va încheia ope­rați­u­ni­le sa­le în Ma­rea Bri­ta­nie în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui 2021.

Pla­sa­tă în ad­mi­nis­tra­re spe­cial li­ght

De­ben­hams a fost pla­sa­tă în ad­mi­nis­tra­re „li­ght to­u­ch” în apri­lie de că­tre pro­pri­e­ta­rii săi, un con­so­rțiu de in­ves­ti­tori fi­nan­ciari con­dus de Sil­ver Point Ca­pi­tal și Gol­den Tree, pen­tru a do­ua oa­ră în acești ani. Acest lu­cru a lă­sat echi­pa de ma­na­ge­ment exis­ten­tă să con­du­că ac­ti­vi­ta­tea de zi cu zi. Dar a fost pu­ter­nic afec­ta­tă de pan­de­mie, blo­că­ri­le re­du­când ce­re­rea de articole de îmbră­că­min­te și pro­du­se de înfru­mu­seța­re și fo­rțând închi­de­rea a 124 de ma­ga­zi­ne din Ma­rea Bri­ta­nie.

Deși gru­pul a tran­za­cți­o­nat pes­te aștep­tă­ri­le in­ter­ne din ul­ti­me­le luni, vânză­ri­le în ce­le șa­se luni din apri­lie până în oc­tom­brie au fost de doar 323 mi­li­oa­ne de li­re ster­li­ne, po­tri­vit unui ra­port de pro­gres al ad­mi­nis­tra­to­ri­lor FRP Advi­so­ry. În ul­ti­mul său an ca și com­pa­nie co­ta­tă, ope­rați­u­ni­le din Ma­rea Bri­ta­nie ale lui De­ben­hams au ge­ne­rat veni­turi de 1,8 mi­liar­de de li­re ster­li­ne.

Ope­rați­u­ni­le ir­lan­de­ze închi­se

Ope­rați­u­ni­le ir­lan­de­ze ale gru­pu­lui au fost închi­se la înce­pu­tul aces­tui an, iar la­nțul său da­nez Ma­ga­sin du Nord fa­ce obi­ec­tul unui pro­ces de vânza­re se­pa­rat. JD Sports a fost ul­ti­ma par­te in­te­re­sa­tă ră­ma­să într-un pro­ces de vânza­re pen­tru ope­rați­u­ni­le din De­ben­hams din Ma­rea Bri­ta­nie, pe ca­re ban­ca de in­ves­tiții La­zard a inițiat-o în iu­lie. Re­tai­le­rul de îmbră­că­min­te sport FTSE 100 a cu­nos­cut o crește­re pu­ter­ni­că în ul­ti­mul de­ce­niu sub preșe­din­te­le exe­cu­tiv Pe­ter Cow­gill, în par­te da­to­ri­tă re­lați­i­lor sa­le cu mărci pre­cum Ni­ke, Adi­das și Under Armo­ur și o ex­tin­de­re de suc­ces în afa­ra Ma­rii Bri­ta­nii. Dar prețul acți­u­ni­lor sa­le a re­a­cți­o­nat prost la ra­poar­te­le con­form că­ro­ra pla­ni­fi­ca o ofer­tă pen­tru De­ben­hams, scă­zând cu aproa­pe 10% săp­tă­mâna tre­cu­tă. Pră­buși­rea de ieri a Arca­dia, un con­ce­si­o­nar de frun­te în ma­ga­zi­ne­le De­ben­hams, a am­pli­fi­cat te­me­ri­le.

Fon­da­to­rul Ho­u­se of Fra­ser in­te­re­sat

Mi­ke Ashley, fon­da­to­rul ri­va­lu­lui JD Sports Di­rect și pro­pri­e­ta­rul la­nțu­lui de ma­ga­zi­ne Grand Ho­u­se of Fra­ser, es­te de aștep­tat să fie un ofer­tant pro­e­mi­nent pen­tru ori­ce ma­ga­zin sau pa­chet de ma­ga­zi­ne ca­re de­vin dis­po­ni­bi­le ca par­te a pro­ce­su­lui.Ashley a încer­cat să cum­pe­re De­ben­hams în 2019, du­pă ce a acu­mu­lat o par­ti­ci­pație de 29% atunci când era o com­pa­nie co­ta­tă la bur­să. Dar el a fost de­van­sat de Sil­ver Point și alții.Fra­sers a li­ci­tat, de ase­me­nea, 125 mi­li­oa­ne de li­re ster­li­ne pen­tru De­ben­hams în ca­drul pro­ce­su­lui ac­tual de vânza­re, dar a de­cla­rat că ofer­ta sa a fost res­pin­să și că nu poa­te fi ma­jo­ra­tă de­cât da­că ar pri­mi mai mul­te in­for­mații des­pre sta­rea fi­nan­cia­ră a gru­pu­lui.

 ??  ?? FOTO : LONDRA- NOIEMBRIE 2020: ma­ga­zi­nul em­ble­ma­tic De­ben­hams de pe Oxford Stre­et, un re­nu­mit re­tai­ler bri­ta­nic /shut­ter­stock
FOTO : LONDRA- NOIEMBRIE 2020: ma­ga­zi­nul em­ble­ma­tic De­ben­hams de pe Oxford Stre­et, un re­nu­mit re­tai­ler bri­ta­nic /shut­ter­stock

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania