Romania Libera

Orban - la fel ca Trump - ce­re ad­ver­sa­ri­lor să de­mo­ni­ze­ze

- Ca­ri­ca­tu­ră: Ale­geri în Unga­ria/ By Oli­ver Schopf ro­ma­nia­li­be­ra.ro Dis­cu­tă to­pi­ca, pe si­te!

În Unga­ria, ches­ti­o­na­rea ale­ge­ri­lor fă­ră do­ve­zi ar fi dat oda­tă o lo­vi­tu­ră fa­ta­lă re­pu­tați­ei unui po­li­ti­cian. Cu toa­te aces­tea, in­fras­truc­tu­ra po­li­ti­că di­gi­ta­li­za­tă so­fis­ti­ca­tă și sta­di­ul cam­pa­ni­ei per­ma­nen­te pe ca­re Fi­desz le-a in­tro­dus i-au per­mis lui Orban să se sus­tra­gă res­pon­sa­bi­li­tății, în ci­u­da îmbo­găți­rii pri­e­te­ni­lor săi. Acest lu­cru se întâmplă în ace­lași timp cu apa­riția fi­su­ri­lor în sis­te­mul de să­nă­ta­te al ță­rii. Orban - la fel ca Trump - ce­re ad­ver­sa­ri­lor să de­mo­ni­ze­ze. In­di­fe­rent da­că es­te vor­ba de fi­lan­tro­pul in­ter­nați­o­nal, Ge­or­ge So­ros, po­pu­lația de ro­mi din ța­ră sau UE, exis­tă întot­de­au­na un țap is­păși­tor pen­tru eșe­cu­ri­le pri­mu­lui mi­nis­tru. Acest lu­cru a fost evi­de­nțiat, chiar în ace­as­tă săp­tă­mână, când Orban a acu­zat ale­gați­i­le pen­tru „co­ru­pție” la li­de­rii UE și So­ros și a pus ve­to pe Fon­dul de re­dre­sa­re al UE, în semn de pro­test față de noți­u­nea con­form că­reia sub­venți­i­le UE ar fi le­ga­te de mă­su­ra în ca­re sta­te­le mem­bre ar fi dis­pu­se să res­pec­te sta­tul de drept. Da­că un­gu­rii pot alun­ga acum Fi­desz de la pu­te­re, în mod pașnic, es­te îndoi­el­nic. A fi ajuns la acest punct, în de­curs de un de­ce­niu, ara­tă cât de ușor es­te mer­sul ador­mit spre au­to­crație. Spe­răm că com­por­ta­men­tul lui Trump - și al lui Orban în Europa - va fi un mo­ment ca­re va des­chi­de ochii pen­tru de­mo­crați și îi va con­vin­ge pe cei de stânga și din dre­ap­ta să fa­că față pro­vo­că­rii po­li­ti­ci­e­ni­lor au­to­crați. De­mo­crația es­te în joc atât în SUA, cât și în Europa. Po­li­ti­ci­e­nii, mass-me­dia in­de­pen­den­te și mișcă­ri­le ce­tățe­ni­lor trebuie să-și dea se­a­ma că, în ace­as­tă eră a po­la­ri­ză­rii, in­sti­tuți­i­le de­mo­cra­ti­ce, ve­ri­fi­că­ri­le și echi­li­bre­le și sta­tul de drept,toa­te se vor ofi­li da­că nu sun­tem dis­puși să ne unim pen­tru a le pro­te­ja. Zsuz­san­na Sze­lényi es­te o fos­tă po­li­ti­cia­nă ma­ghia­ră și ex­per­tă în po­li­ti­că ex­ter­nă, ca­re și-a înce­put ca­ri­e­ra la Fi­desz, pe ca­re a re­pre­zen­tat-o în par­la­ment din 1990 până în 1994. În pre­zent es­te co­le­gă la Aca­de­mia Ro­bert Bos­ch. ■

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania