Romania Libera

Bi­o­gra­fia lui Vlad Voi­cu­les­cu. Pro­to­tip de erou

- MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Toa­te bi­o­gra­fi­i­le încep la fel. Lo­cul naște­rii, pă­ri­nți, școa­lă, împli­niri pro­fe­si­o­na­le. În timp ce ma­jo­ri­ta­tea ră­mâne for­ma­tă din in­di­vi­zi, puțini ajun­gând per­so­na­li­tăți. Doar ce­le din ur­mă sunt co­men­ta­te de pu­blic.

Poa­te că da­că plu­se­ris­tul Vlad Voi­cu­les­cu, fost mi­nis­tru al să­nă­tății în ca­bi­ne­tul Ci­o­loș, nu și-ar fi pu­bli­cat bi­o­gra­fia, ro­ma­nța­tă, că doar așa se fa­ce o lu­cra­re de gen, nu mi-aș fi amin­tit că tot din fa­mi­lii de in­te­lec­tua­li de la ța­ră au ple­cat și alții ca­re au schim­bat lu­mea.

Las ci­ti­to­ri­lor plă­ce­rea de a lec­tu­ra scri­e­ri­le lui Voi­cu­les­cu des­pre si­ne. Mu­lți vor să știe cum un ado­les­cent, cres­cut într-o fa­mi­lie de das­că­li de ța­ră: ma­ma, învăță­toa­re și ta­ta pro­fe­sor de sport, a ajuns om ma­re. La școa­lă se zi­ce că era de no­ta 10.

Dar până la po­ves­tea lui, încre­di­nțez ti­pa­ru­lui câte­va is­to­ri­siri, ca pu­re coin­ci­de­nțe, pen­tru a înțe­le­ge mai bi­ne ma­ri­le de­veniri ale unor “mai spe­cia­li,”ple­cați tot de la ța­ră. În ur­mă cu 150 de ani,mai pre­cis,în zi­ua de 22 apri­lie 1870, în Sim­bir­sk-ul de pe Vol­ga se năștea un oa­re­ca­re co­pil, într-o fa­mi­lie din cla­sa mij­lo­cie. Ma­ma, fi­i­că de doc­tor de ța­ră și ta­tăl in­spec­tor șco­lar adu­ce­au pe lu­me șa­se co­pii. “Cel mai spe­cial” a venit pe lu­me prin­tre ul­ti­mii. A in­trat de mic în lu­mea pro­gre­siști­lor epo­cii. Des­ti­nul sau pre­me­di­ta­rea, nu știm ca­re, l-au tri­mis în Elveția neu­tră, în plin răz­boi mon­dial.S-a întors în ța­ra lui cu un ar­se­nal de lup­tă. Nici azi nu se știe ci­ne i-a fi­na­nțat mișca­rea. A dat lo­vi­tu­ra de stat.Apoi,a co­mis cri­me în ma­să.O lu­me s-a schim­bat. Și de la el re­vo­luți­i­le s-au ți­nut la­nț. Is­to­ria l-a con­sem­nat cu nu­me­le de Vla­di­mir Ilici Le­nin.

Pe alt me­ri­dian de timp și de loc, la 14 iu­nie 1928, în Ro­sa­rio, pro­vin­cia San­ta Fe, din es­tul Argen­ti­nei, într-o fa­mi­lie de in­te­lec­tua­li de ța­ră, ta­ta in­gi­ner, ma­ma din­tr-o fa­mi­lie bu­nă, se năștea unul ca­re avea să de­vi­nă erou. Era cel mai ma­re din­tre cinci frați. I s-a fă­cut de că­tre ma­mă, o fi­re edu­ca­tă, “left-mo­de”, cea ce azi ti­ne­rii de pe glob nu­mesc ho­mes­choo­ling. De mic era o fi­re ca­ri­ta­bi­lă. Îi plă­cea săși împar­tă bu­nu­ri­le cu cei săr­mani. A ur­mat la Bue­nos Ai­res Me­di­ci­na. Ni­ci­o­da­tă nu a pro­fe­sat-o. ■

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania