Romania Libera

Scri­i­to­ru­lui

-

Aple­cat de tânăr la să lup­te în Bo­li­via, Ecua­dor, Gua­te­ma­la, ală­turi de ca­ma­ra­zii săi ide­o­lo­gici. Aco­lo l-a cu­nos­cut pe Fi­del Cas­tro, cel ce i-a dat ape­la­ti­vul Che. A in­trat ast­fel în ar­ta

re­vo­luți­o­na­ră cu­ba­ne­ză. A fost mi­nis­tru și preșe­din­te de ban­că, timp de ze­ce ani. Inspi­rat din învăță­tu­ri­le lui V.I. Le­nin pri­vind in­ter­nați­o­na­li­za­rea noii orându­iri, a ple­cat în Bo­li­via pen­tru a lup­ta împo­tri­va gue­ri­le­lor lo­ca­le. Tru­pe­le spe­cia­le ale CIA l-au ucis în 1967. A ră­mas în is­to­rie cu nu­me­le de Che Gue­va­ra. Du­pă uci­de­rea re­vo­luți­o­na­ru­lui de pro­fe­sie (ter­men in­tro­dus de V.I. Le­nin), din toam­na anu­lui 1967, de că­tre o tru­pă de co­man­do ame­ri­ca­nă, im­ber­bii ge­ne­rați­ei “Flo­wer po­wer” (pu­te­rea flo­rii) l-au pus cu fața pe pi­ept. Du­pă 30 de ani, la un pro­test de la Vi­et­nam Me­mo­rial,or­ga­ni­zat în cen­trul Was­hin­gton-ului,l-am între­bat pe un su­pra­vi­ețu­i­tor al lup­te­lor din Sai­gon da­că știe că Ernes­to Che Gue­va­ra era un te­ro­rist ide­o­lo­gic. S-a ui­tat strâmb la mi­ne. Și mi-a răs­puns că Il Com­man­dan­te (nu­me dat de Fi­del Cas­tro n.a.) a lup­tat pen­tru ca oa­me­nii săr­mani să ai­bă o viață mai bu­nă. Nu știa ce e ide­o­lo­gia. Nici ce cri­me a să­vârșit co­mu­nis­mul, deși a lup­tat pe un front, de­si­gur con­dus du­pă doc­tri­na “bu­i­ru­i­nței cla­sei mun­ci­toa­re.” Pe un alt me­ri­dian,în co­mu­na Tîrlișua din ve­chi­ul Impe­riu Aus­tro-un­gar, în 27 noiembrie 1885, în fa­mi­lia unui învăță­tor – tot de la ța­ră - avea să vi­nă pe lu­me pri­mul băiat din cei 14 co­pii. Ma­ma, pa­si­o­na­tă de te­a­tru, l-a edu­cat cum a ști­ut ea mai bi­ne. Fa­mi­lia lor era un mo­del pen­tru alții, in­clu­si­ve Her­de­lea, de­venit erou în mai mul­te ro­ma­ne. Tână­rul avid de car­te avea să fa­că Li­ceul gră­ni­ce­resc. În 1900 a înce­put să ur­me­ze Școa­la

Vlad Voi­cu­les­cu a ales ca­lea ide­o­lo­gi­ei. Să-I ur­mă­rim par­cur­sul, rețe­aua și in­te­re­se­le! Nu toa­tă lu­mea a avut o mă­tușă. Par­cur­sul ca­ri­e­rei sa­le e de la un ex­cep­ti­o­na­lism în sus.“

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania