Romania Libera

Exhi­biți­o­nis­ta din ba­se­ball iu­bește din nou

- Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Ju­lia Ro­se, mo­de­lul ca­re a de­venit fai­mos du­pă ce și-a ară­tat sânii la un meci de ba­se­ball, și-a tras un nou iu­bit: vlog­ge­rul Ja­ke Paul. Tână­ra de 26 de ani a atras ate­nția unui întreg sta­di­on de oa­meni în oc­tom­brie 2019, atunci când, ală­turi de o altă co­le­gă ex­hi­biți­o­nis­tă, și-a dez­go­lit pi­ep­tul și și-a ară­tat sânii pen­tru o cam­pa­nie de co­nști­en­ti­za­re a can­ce­ru­lui ma­mar. Ulte­ri­or acți­u­ni­lor sa­le, ac­ce­sul Ju­li­ei a fost in­ter­zis la ori­ce alt meci de ba­se­ball. Însă ur­mă­ri­le au fost be­ne­fi­ce pe plan sen­ti­men­tal, ast­fel că Ju­lia a in­trat pe ra­da­rul lui Ja­ke Paul, un cu­nos­cut „Don Juan” ame­ri­can, ca­re toc­mai a ieșit din­tr-un di­vo­rț. Pe lângă ca­ri­e­ra în Yo­uTu­be, tână­rul de 23 de ani es­te pa­si­o­nat și de box, iar re­cent a per­for­mat în do­uă lup­te. În ur­ma unei vic­to­rii obți­nu­te în ring, Ja­ke Paul a dat o pe­tre­ce­re la ca­re a par­ti­ci­pat și fos­ta soție, lu­cru ca­re nu a de­ran­jat-o pe Ro­se, ba chiar s-a afișat pe internet dan­sând las­civ ală­turi de ace­as­ta. Pe lângă înda­to­ri­ri­le de iu­bi­tă, Ju­lia își pe­tre­ce tim­pul pro­mo­vând di­ver­se bran­duri pe Insta­gram, dar și ocu­pându-se de re­vis­ta on­li­ne „SHAGMAG”. În plus, po­ze­le ei „dez­go­li­te”, doar în len­je­rie in­ti­mă, au un me­saj pro­fund în spa­te: ea încu­ra­je­a­ză oa­me­nii să do­ne­ze pen­tru lup­ta împo­tri­va can­ce­ru­lui de sân.

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania