Romania Libera

TOP 7 MĂ­SURI DE URGENȚĂ, PEN­TRU EVITAREA COLAPSULUI SISTEMULUI SPITALICES­C NAȚI­O­NAL

- Eu­ge­n_cis­ma­su @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Doi iluștri re­pre­zen­ta­nți vre­mel­nici ai do­me­ni­u­lui Să­nă­tății ro­mânești, și ne re­fe­rim aici la Re­lu Tă­va­ru și Ra­det Ca­la­fat, in­con­tes­ta­bi­le ve­de­te de te­le­vi­zi­u­ne la vre­me de pan­de­mie, au fă­cut apel la ge­ne­rați­i­le de ti­neri as­pi­ra­nți la sta­tu­tul de me­dic ro­mân, adi­că la se­ri­i­le de stu­de­nți la me­di­ci­nă, pen­tru a se înro­la în ba­ta­li­o­na­le de lup­tă an­ti-co­ro­na­virs, într-o pe­ri­oa­dă în ca­re, spun ei, din pri­ci­na su­pra­so­li­ci­tă­rii re­sur­se­lor sis­te­mi­ce și a in­fec­tă­rii cu SARS-COV-2 a mii de doc­tori, asis­ten­te și in­fir­mi­e­re, sis­te­mul spitalices­c nați­o­nal se află în pra­gul colapsului.

Mi­nți age­re și odih­ni­te în ace­lași timp,so­ci­o­lo­gii Aca­de­mi­ei Cața­ven­cu s-au ra­liat de­mer­su­lui de co­nști­en­ti­za­re pu­bli­că, și au întoc­mit un top per­so­nal al pro­pu­ne­ri­lor pri­vind mă­su­ri­le ap­te să di­mi­nue­ze sub­stan­ţial ac­tua­la cri­ză. Ia­tă și ca­re sunt aces­tea:

- La fel ca și în ca­zul ser­vi­ci­i­lor ad­mi­nis­tra­ti­ve on­li­ne ca­re evi­tă con­tac­tul func­ţi­o­nar-ce­tă­ţe­an, se va in­ter­zi­ce con­tac­tul di­rect al ca­dre­lor me­di­ca­le cu cli­en­ţii, evi­tându-se ast­fel co­rup­ţia din spi­ta­le; to­ţi bol­na­vii vor fi obli­ga­ţi să se in­ter­ne­ze având dis­po­zi­ti­ve ce le vor per­mi­te ac­ce­sul la wi­re­les­sul uni­tă­ţi­lor, vi­zi­te­le me­di­ci­lor efec­tuându-se nu­mai pe internet; - Pa­ci­en­ţii din fi­e­ca­re sa­lon își vor sta­bi­li sin­guri diag­nos­ti­ce­le în mod de­mo­cra­tic, prin vot ma­nual și la ve­de­re.Va fi con­si­de­rat va­la­bil diag­nos­ti­cul cu ce­le mai mul­te op­ţi­uni, pen­tru fi­e­ca­re bol­nav în par­te; - Ori­ce sa­lon va fi do­tat cu con­tor elec­tric se­pa­rat, iar con­su­mul ener­ge­tic și tra­fi­cul on­li­ne vor fi dis­tri­bu­i­te echi­ta­bil între pa­ci­en­ţii res­pec­ti­vi, în func­ţie de me­ga­bi­ţii înre­gis­tra­ţi pe IP-ul fi­e­că­ru­ia; tra­fi­cul nea­vând le­gă­tu­ră cu ser­vi­ci­i­le me­di­ca­le se va cal­cu­la se­pa­rat și va fi ta­xat su­pli­men­tar; în ace­lași mod va fi tra­ta­tă, în sa­loa­ne­le ATI, și di­le­ma nu­mă­ru­lui de ven­ti­la­toa­re și a sto­cu­ri­lor de oxi­gen. - Con­su­ma­bi­le­le, ca și până acum, vor fi adu­se de cei in­ter­na­ţi, dar vor fi per­mi­se nu­mai măr­ci­le agre­a­te de con­du­ce­ri­le spi­ta­le­lor, în ur­ma con­trac­te­lor de co­la­bo­ra­re pe ca­re aces­tea le vor întoc­mi cu fir­me­le pre­fe­ra­te; se vor anu­la ine­ga­li­tă­ţi­le, eli­mi­nându-se ca­zu­ri­le când anu­mi­ţi pa­ci­en­ţi sfi­dau bol­na­vii sim­pli, din po­por, fo­lo­sind hârtie igi­e­ni­că Ze­wa prin ca­re nu in­tră de­ge­te­le;

- Atât in­ter­nă­ri­le cât și ex­ter­nă­ri­le se vor fa­ce doar pe ba­za pro­gra­mă­ri­lor prin email; me­di­cii nu-și vor mai ve­dea pa­ci­en­ţii de­cât în ra­di­o­gra­fii sau prin sis­te­me­le de chat on­li­ne cu fa­ci­li­ta­te vi­deo. Fo­lo­si­rea Fa­ce­boo­ku­lui va fi in­ter­zi­să, din cau­za bu­to­nu­lui “li­ke” ce ar pu­tea crea di­fe­ren­ţi­eri in­jus­te între apre­ci­e­ri­le abi­li­tă­ţi­lor doc­to­ri­lor, fi­ind net avan­ta­ja­ţi aceia aju­ta­ţi de su­rori cu sta­tus de Pa­me­la Ander­son;

- Pla­ta ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le se va fa­ce la fel, pe internet și fo­lo­sind car­dul. Ni­ci­un pa­ci­ent nu va mai in­tro­du­ce bani în spi­ta­le, ur­mând ast­fel exem­plul au­to­ri­tă­ţi­lor. Ba­nii sunt pur­tă­tori de mi­cro­bi și ger­meni și es­te re­co­man­da­bi­lă, cum aflăm din an­che­te­le DNA, scoa­te­rea lor din sis­te­mul me­di­cal ro­mânesc.

- Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii va pu­ne la dis­po­zi­ţia pu­bli­cu­lui si­te-ul spe­cia­li­zat sa­fi­i­tu­sa­na­tos.ro, pe ca­re ce­tă­ţe­nii își vor pu­tea pos­ta opi­ni­i­le în le­gă­tu­ră cu alte mă­suri ne­ce­sa­re re­du­ce­rii chel­tu­i­e­li­lor, efi­ci­en­ti­ză­rii ac­tu­lui me­di­cal și eli­mi­nă­rii co­rup­ţi­ei.

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania