Romania Libera

Ea es­te fe­ti­ţa Pande­mi­ei Nați­o­na­le! Cum i-a sur­prins pe me­dici Avră­muța Ian­cu, pri­ma ro­mâncă năs­cu­tă pe 1 De­cem­brie la Mi­er­cu­rea Ci­uc?

- Eu­ge­n_cis­ma­su @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Avră­mu­ţa es­te pri­ma fe­ti­ţă năs­cu­tă în Ro­mânia, în ma­ter­ni­ta­tea din Mi­er­cu­rea Ci­uc, pe da­ta de 1 De­cem­brie 2020, din acest mo­tiv fi­ind alin­ta­tă ”fe­tița Pande­mi­ei Nați­o­na­le”. Pe nu­me­le său din cer­ti­fi­ca­tul de naște­re Avră­muța Ian­cu, fe­ti­ţa a pri­mit și nu­me­le de alint ”Va­di­ma în scu­te­ce” din par­tea per­so­na­lu­lui me­di­cal ca­re a asis­tat-o pe ma­ma sa la naște­re, mo­ti­vul fi­ind toc­mai fe­lul im­pre­si­o­nant în ca­re co­pi­lul a venit pe lu­me. ”Doam­na Ian­cu a pre­fe­rat o naște­re na­tu­ra­lă, iar fe­ti­ţa a reușit să ne sur­prin­dă pe to­ţi. A ieșit ţi­nând în mână un ste­gu­leţ tri­co­lor și fre­do­nând pa­sa­jul ace­la cu ”Arde­a­lul,Arde­a­lul,Arde­a­lul ne che­a­mă…” din ”Tre­ce­ţi ba­ta­li­oa­ne ro­mâne Car­pa­ţii!”, iar du­pă ce a des­chis ochii a bă­gat re­pe­de do­uă de­ge­ţe­le în gu­ri­ţă, a flu­i­e­rat scurt, ca pen­tru a ne tre­zi din ame­ţe­a­lă, du­pă ca­re ne-a între­bat pe to­ţi cei ca­re eram de fa­ţă ”Ga­ta sun­te­ţi? No,hai!”,cum a fă­cut crăișo­rul nos­tru,Avram Ian­cu!”, ne-a de­cla­rat ne­o­na­to­lo­gul De­ce­bal Fe­ren­czy, spe­cia­list pen­si­o­nar, me­dic cu ju­mă­ta­te de nor­mă la ma­ter­ni­ta­tea din Mi­er­cu­rea Ci­uc.Emo­ţi­o­na­ţi fa­ţă de ce­le întâmpla­te, me­di­cii ne-au po­ves­tit fap­tul că, acum o ju­mă­ta­te de se­col, la vre­mea la ca­re ro­mânii se pre­gă­te­au să săr­bă­to­re­as­că 50 de ani de la Ma­rea Uni­re, un alt caz ui­mi­tor s-a pe­tre­cut la ace­e­ași ma­ter­ni­ta­te. ”Prin ‘69 sau ’70 am adus pe lu­me co­pi­lul unei fa­mi­lii de un­guri, Hu­nor sau Ke­le­men, nu mai ţin min­te. Fra­gil,că l-am și ţi­nut câte­va zi­le la in­cu­ba­tor,să se mai între­me­ze. E, cum a dat ochii cu noi a și înce­put să pă­lă­vră­ge­as­că în lim­ba ro­mână, ba mai mult, a arun­cat har­ta cu Unga­ria ma­re, de i-o adu­se­se­ră pă­rin­ţii să îl dis­tre­ze și a zis că el re­fu­ză să mă­nânce kürtős ka­lács, și vrea doar co­zo­nac ro­mânesc”, ne-a măr­tu­ri­sit pen­si­o­na­rul De­ce­bal Fe­ren­czy. ”Mai târziu, prin ci­clul pri­mar, am au­zit că fă­cea rău ta­re, își tur­na pro­fe­so­rii la Se­cu­ri­ta­te fi­in­dcă îl învă­ţau că, atunci când au ajuns în Arde­al, ma­ghia­rii au venit doar la plim­ba­re și nu s-au lup­tat cu ni­meni, ce­ea ce, spu­nea co­pi­lul, con­tra­venea ade­vă­ru­lui is­to­ric re­pre­zen­tat de Glad, Ge­lu sau Me­nu­mo­rut. În fi­ne, to­tul s-a ter­mi­nat când pă­rin­ţii, cre­zându-l po­se­dat, l-au dus spre exor­ci­za­re la un pas­tor re­for­mat, Tő­kés par­că, din Ti­mișoa­ra. Co­pi­lul și-a re­venit și-acum aud că e po­li­ti­cian în toa­tă fi­rea, di­tai fost mi­nis­trul și preșe­din­te de ude­me­reu pe la Bu­cu­rești!”, a încheiat me­di­cul din Mi­er­cu­rea Ci­uc.

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania