Romania Libera

Ce de­ci­zii îi vor cos­ta elec­to­ral pe li­be­ra­li la ale­ge­ri­le de du­mi­ni­că

- ioa­na.oan­cea @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

De­cla­rați­i­le ne­po­pu­la­re ale pre­mi­e­ru­lui și li­de­ru­lui pNl, lu­do­vic Orban, ero­zi­u­nea la gu­ver­na­re și o pre­ze­nță scă­zu­tă la vot ar pu­tea ri­di­ca pro­ble­me li­be­ra­li­lor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re de du­mi­ni­că. po­tri­vit unor sur­se din par­tid, li­be­ra­lii se tem că USR PLUS le va tem­pe­ra ela­nul în zo­na ar­de­a­lu­lui.

De­cla­rați­i­le ne­po­pu­la­re ale pre­mi­e­ru­lui și li­de­ru­lui PNL, Lu­do­vic Orban, ero­zi­u­nea la gu­ver­na­re și o pre­ze­nță scă­zu­tă la vot ar pu­tea ri­di­ca pro­ble­me li­be­ra­li­lor la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re de du­mi­ni­că. Po­tri­vit unor sur­se din par­tid, li­be­ra­lii se tem că USR PLUS le va tem­pe­ra ela­nul în zo­na Ar­de­a­lu­lui.

Li­be­ra­lii evi­tă să înain­te­ze un scor pe ca­re mi­ze­a­ză la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re,in­vo­când că sunt prea mu­lți fac­tori im­pli­cați. Ei se aște­ap­tă ca în ju­dețe­le un­de au câști­gat pri­mă­ri­i­le și con­si­li­i­le ju­dețe­ne să ia la par­la­men­ta­re un scor mai bun ca la lo­ca­le, in­clu­zând aici și Bu­cu­rești­ul. Aici, li­be­ra­lii par să fi mo­ne­ti­zat mai bi­ne vic­to­ria lui Ni­cușor Dan, ală­turi de ca­re au ieșit la ram­pă în ul­ti­me­le do­uă luni. Sur­se din PNL au de­cla­rat însă pen­tru Ro­mânia li­be­ră că e po­si­bil ca sco­rul PNL să se pon­de­re­ze puțin în Arde­al, un­de crește cel al USR. Ar pu­tea ri­di­ca pro­ble­me toc­mai mu­ni­ci­pi­i­le pe ca­re li­be­ra­lii le-au pi­er­dut în fața URS, pre­cum Brașov, Alba Iu­lia sau Ti­mișoa­ra.

To­tuși, mi­za PNL pa­re a fi ace­ea de a obți­ne pes­te 30%. O par­te a pro­ble­mei es­te o pre­ze­nță scă­zu­tă la vot cau­za­tă de pan­de­mia de COVID-19 ca­re ar pu­tea in­flue­nța sem­ni­fi­ca­tiv re­zul­ta­tul ale­ge­ri­lor. De­pu­ta­tul PNL Flo­rin Ro­man cre­de că pre­ze­nța la vot va fi între 35 și 38%, dar sco­rul nu va fi di­fe­rit față de lo­ca­le. „Nu cred că va fi un scor fun­da­men­tal față de lo­ca­le.Vo­tul mer­ge des­tul de în oglin­dă, ce­ea ce di­fe­ră es­te pre­ze­nța”, a de­cla­rat Ro­man pen­tru Ro­mânia li­be­ră.

To­tuși, elec­to­ra­tul PSD, des­pre ca­re se pu­ne că es­te cel mai îmbă­trânit, ar pu­tea pre­fe­ra să stea de­par­te de ur­ne la aces­te ale­geri fi­ind în ca­te­go­ri­i­le cu cel mai ma­re risc de a fa­ce for­me gra­ve de COVID-19. Li­be­ra­lii ar pu­tea fi afec­tați doar pa­rțial de re­ti­ce­nța ro­mâni­lor în a se pre­zen­ta la vot.

Un son­daj re­a­li­zat la co­man­da PNL și pre­zen­tat de eu­ro­par­la­men­ta­rul PNL Ra­reș Bog­dan su­sți­ne că PNL va lua pes­te 30%. „Pre­ze­nța mi­că la vot de­za­van­ta­je­a­ză PSD și par­tial PNL. Vo­ta­nții cei mai ac­ti­vi sunt cei ai USR, ur­mați de cei de la PNL. PSD are o pro­ble­mă cu dom­nul Pon­ta și cu AUR. Vo­ta­nții dânși­lor per­cep că par­ti­dul nu va gu­ver­na în ur­mă­toa­rea pe­ri­oa­dă și sunt des­tul de ne­mo­ti­vați”, a de­cla­rat Ra­reș Bog­dan, la Ante­na 3.

În 27 sep­tem­brie, la vo­tul pen­tru con­si­li­i­le ju­dețe­ne, PNL a luat 30,75%. Pe lo­cul 2 s-a po­ziți­o­nat PSD, cu 22,32%, iar pe 3 - Alia­nța USR-PLUS, cu 6,65%. În acest mo­ment, USR PLUS es­ti­me­a­ză un scor de 22%. O oa­re­ca­re crește­re în ca­zul Alia­nței es­te însă pre­vi­zi­bi­lă. Elec­to­ra­tul Alia­nței va fi mai ac­tiv, fi­ind mai tânăr și deci nu es­te in­clus în gru­pe­le de risc de îmbol­nă­vi­re, pro­ble­ma vi­ze­lor de flo­tant cu ca­re s-au con­frun­tat la lo­ca­le nu va mai exis­ta, iar dias­po­ra va pu­tea să vo­te­ze, ce­ea ce nu s-a întâmplat la lo­ca­le. În plus, îi vor aju­ta pri­mă­ri­i­le mari pe ca­re le-au câști­gat. Cât de ma­re va fi ace­as­tă crește­re ră­mâne de vă­zut.

Pen­si­i­le spe­cia­le pen­tru aleșii lo­ca­li

Pro­ble­ma pen­si­i­lor spe­cia­le pen­tru aleșii lo­ca­li stârnește ne­mu­lțu­mi­re în te­ri­to­riu, du­pă ce Orban a spus că aces­te be­ne­fi­cii, ca­re ar fi tre­bu­it să in­tre în vi­goa­re de la 1 ia­nua­rie 2021, vor fi amâna­te din nou pen­tru încă un an. Chiar da­că li­de­rul PNL a vrut să punc­te­ze elec­to­ral prin anu­nțul că do­rește tra­nșa­rea ches­ti­u­nii pen­si­i­lor spe­cia­le în Par­la­ment, el a ris­cat creând ne­mu­lțu­mi­re în pro­pri­ul par­tid. Pri­ma­rii, vi­ce­pri­ma­rii, preșe­di­nții și vi­ce­preșe­di­nții con­si­i­lor ju­dețe­ne ar fi fost be­ne­fi­cia­rii aces­tor pen­sii și im­pli­cit oa­me­nii ca­re con­duc fi­lia­le­le la ni­vel lo­cal. Orban a ris­cat anu­nțând amâna­rea chiar cu câte­va zi­le înain­te ca șe­fii din te­ri­to­riu să mo­bi­li­ze­ze oa­me­nii la ur­ne.

„Atunci când ai o in­dem­ni­za­ţie de­cen­tă, re­zo­na­bi­lă, în ca­re se re­flec­tă res­pon­sa­bi­li­ta­tea și im­por­tan­ţa în so­ci­e­ta­te a func­ţi­ei res­pec­ti­ve, vei be­ne­fi­cia pe con­tri­bu­ti­vi­ta­te de o pen­sie mai ma­re, deci nu mai es­te ne­voie de o pen­sie spe­cia­lă”, a ex­pli­cat Orban, într-un in­ter­viu pen­tru Ager­pres. El a ară­tat că pre­ve­de­rea din Co­dul Admi­nis­tra­tiv re­fe­ri­toa­re la pen­si­i­le spe­cia­le poa­te fi amâna­tă prin le­gea bu­ge­tu­lui de stat, până la cla­ri­fi­ca­rea le­gis­la­ţi­ei în an­sam­blu. „Doar niște ires­pon­sa­bi­li ar pu­tea ma­rșa acum pe po­pu­lism.Aleșii lo­ca­li înțe­leg mai bi­ne de­cât mu­lți ca­re cred că trăi­esc din in­dem­ni­zație. Ni­ci­un pri­mar la ora ac­tua­lă nu ia in­dem­ni­zație în Ro­mânia, dar uno­ra le pla­ce fa­că din su­bi­ec­te de cam­pa­nie su­bi­ec­te de cam­pa­nie și atât. Gu­ver­nul li­be­ral le pro­ro­gă, deci nu exis­tă pen­sie în pla­tă”, a co­men­tat însă de­cla­rația de­pu­ta­tul PNL Flo­rin Ro­man pen­tru Ro­mânia li­be­ră.

Opti­mi­za­rea in­sti­tuți­i­lor pu­bli­ce

Un alt anu­nț ne­po­pu­lar fă­cut de Orban es­te cel cu pri­vi­re la eli­mi­na­rea unor bu­ge­tari din sis­tem. Chiar da­că ast­fel de mă­suri vor tre­bui lua­te de no­ua gu­ver­na­re, pe li­be­ra­li nu îi aju­tă ast­fel de anu­nțuri înain­te de zi­ua vo­tu­lui.

„Da­că va fi ne­ce­sar, vom op­ti­mi­za struc­tu­ri­le in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce, mai scă­păm de unii ca­re nu-și fac tre­a­ba. Ori­cum trebuie să fa­cem sim­pli­fi­ca­re, de­bi­ro­cra­ti­za­re, di­gi­ta­li­za­re, ori­cum trebuie să fa­ce un au­dit, o eva­lua­re a in­sti­tu­ţi­i­lor pu­bli­ce și, în mod evi­dent, e po­si­bil să fie re­dus nu­mă­rul de an­ga­ja­ţi în sec­to­rul pu­blic. Sunt în pe­ri­col unii ca­re au fost obișnu­i­ţi să se fa­că că mun­cesc, nu cei ca­re-și fac tre­a­ba”, a de­cla­rat prim-mi­nis­trul, la Ro­mânia TV. La rândul său, se­na­to­rul PNL Ali­na Gor­ghiu su­sți­ne că ad­mi­nis­trația trebuie re­gândi­tă și re­or­ga­ni­za­tă.

„Ad­mi­nis­trația trebuie re­gândi­tă, re­di­men­si­o­na­tă, op­ti­mi­za­tă. Asta nu înse­am­nă că dai afa­ră oa­me­nii. Îi muți pe lo­cu­ri­le ca­re trebuie, sunt re­or­ga­ni­zări ca­re s-au fă­cut în toa­te mi­nis­te­re­le (...) Nu mi se pa­re de­loc o pro­ble­mă. Ne-am an­ga­jat în pro­gra­mul de gu­ver­na­re că fa­cem asta. E bi­ne să știe lu­mea că vi­i­to­rul pre­mi­er al Ro­mâni­ei are în ve­de­re foar­te clar o ana­li­ză pro­fun­dă pe par­tea de re­sur­se din ad­mi­nis­trație și că se gândește la efi­ci­en­ti­za­rea admi­nis­trați­ei. Până la ur­mă, e un de­zi­de­rat, cred, al ori­că­rui gu­vern”, a de­cla­rat Gor­ghiu, pen­tru Ro­mânia li­be­ră.

Pe de altă par­te, ero­zi­u­nea la gu­ver­na­re își spune și ea cu­vântul. O se­rie de eveni­men­te, dar și de mă­suri ne­po­pu­la­re lua­te de li­be­ra­li ar pu­tea, de ase­me­nea, să cos­te elec­to­ral. Incen­di­ul de la Spi­ta­lul Ju­dețe­an din Pia­tra Ne­a­mț, un­de mai mu­lți pa­ci­e­nți și-au pi­er­dut viața, a cre­at un val de emoție, însă aces­ta pa­re că s-a es­tom­pat de­ja. Pro­ba­bil că cea mai ne­po­pu­la­ră mă­su­ră lua­tă de PNL a fost ace­ea a închi­de­rii pi­ețe­lor. Fap­tul că par­ti­dul a de­cis acum să ata­ce la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă mo­di­fi­ca­rea fă­cu­tă de PSD în Par­la­ment prin ca­re se ce­rea re­des­chi­de­rea aces­to­ra ri­di­că încă o da­tă min­gea la fi­leu pen­tru PSD ca­re îi ata­că pe acest mo­tiv. ■

 ??  ??
 ??  ?? Orban a fă­cut niște greșe­li stra­te­gi­ce când a vor­bit des­pre amâna­rea pen­si­i­lor pen­tru aleșii lo­ca­li și des­pre re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui bu­ge­ta­ri­lor.
Orban a fă­cut niște greșe­li stra­te­gi­ce când a vor­bit des­pre amâna­rea pen­si­i­lor pen­tru aleșii lo­ca­li și des­pre re­du­ce­rea nu­mă­ru­lui bu­ge­ta­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania