Romania Libera

te­me­le zi­lei

-

UniCre­dit din Ita­lia a de­cla­rat că di­rec­to­rul exe­cu­tiv, Je­an Pi­er­re Mus­ti­er, va de­mi­si­o­na în apri­lie anul vi­i­tor, du­pă ce s-a con­frun­tat cu con­si­li­ul de ad­mi­nis­trație al băn­cii asu­pra stra­te­gi­ei

Ari­zo­na și Wis­con­sin cer­ti­fi­că re­zul­ta­te­le ale­ge­ri­lor pen­tru Bi­den

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania