Romania Libera

Esen­ţia­le

-

De ce pu­bli­cul n-a mai avut ac­ces la ce­re­mo­nia de 1 De­cem­brie?

Orga­ni­za­to­rii au anu­nțat că pu­bli­cul nu are ac­ces pen­tru a evi­ta răs­pândi­rea pande­mi­ei, iar preșe­din­te­le Io­han­nis a mu­lțu­mit po­pu­lați­ei pen­tru fap­tul că ac­cep­tă ase­me­nea res­tri­cții.

Când va re­ve­ni so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că la viața nor­ma­lă, de di­nain­te de pan­de­mie?

În dis­cur­sul ofi­cial, șe­ful sta­tu­lui nu a in­di­cat un ter­men ex­pli­cit, dar a spus că în mo­men­tul în ca­re pan­de­mia va fi de­păși­tă „vom fi tot împreu­nă”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania