Romania Libera

Pri­ma­rul Ci­u­cu vrea par­cul Po­li­teh­nici

Pri­ma­rul sec­to­ru­lui 6 din Ca­pi­ta­lă, Ci­prian Ci­u­cu, vrea să ad­mi­nis­tre­ze par­cul Uni­ver­si­tății Po­li­teh­ni­ca din Bu­cu­rești (UPB) și să-l re­des­chi­dă pu­bli­cu­lui larg, du­pă ce in­sti­tuția de învăță­mânt a închis spați­ul din cau­za mi­ze­ri­ei lă­sa­te de ce­tățeni.

- lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Con­si­li­ul Lo­cal Sec­tor 6 a adop­tat un proi­ect ca­re pre­ve­de so­li­ci­ta­rea acor­du­lui Con­si­li­u­lui Ge­ne­ral al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești (CGMB) pen­tru împu­ter­ni­ci­rea de a ho­tă­rî pri­vind aso­ci­e­rea din­tre Sec­to­rul 6 și UPB,în sco­pul acor­dă­rii ac­ce­su­lui ne­li­mi­tat pen­tru pu­blic în in­cin­ta Par­cu­lui Po­li­teh­ni­cii.

Rec­to­rul UPB, Mih­nea Cos­toiu, a pre­ci­zat, pen­tru “Ro­mânia li­be­ră”, că res­pec­ti­vul cam­pus a fost închis pu­bli­cu­lui larg toc­mai din cau­za “com­por­ta­men­tu­lui nea­dec­vat” al lo­ca­ta­ri­lor din blo­cu­ri­le con­stru­i­te în ul­ti­mii ani în ju­rul te­re­nu­lui uni­ver­si­tății. “Trebuie să me­nți­o­năm că nu es­te vor­ba des­pre un parc, așa cum se spune, ci des­pre in­cin­ta unei in­sti­tuții de învăță­mânt. Ca uni­ver­si­ta­te vrem să fa­cem par­te din co­mu­ni­ta­te și a fost per­mis ac­ce­sul ce­tățe­ni­lor în zo­nă. Flu­xul de per­soa­ne a cres­cut foar­te mult însă în ul­ti­mii ani. Înain­te, erau doar ce­tățeni din Mi­li­tari, acum, se poa­te ve­dea cu ochi­ul li­ber, că s-au con­stru­it blo­curi de lo­cu­i­nțe lângă te­re­nul Uni­ver­si­tății Po­li­teh­ni­ca. Dez­vol­ta­to­rii ace­lor imo­bi­le au vândut apar­ta­men­te­le cu me­nți­u­nea: ac­ces în par­cul Po­li­teh­ni­cii. Acest lu­cru nu es­te fals, de­oa­re­ce nu a exis­tat o înțe­le­ge­re între dez­vol­ta­tori și uni­ver­si­ta­te. Am încer­cat să re­des­chi­dem par­cul, du­pă pan­de­mie, dar lo­ca­ta­rii din zo­nă au avut un com­por­ta­ment nea­dec­vat... ca să fiu ele­gant.Am pri­mit se­si­zări și de la stu­de­nți și am luat de­ci­zia de a închi­de cam­pu­sul pen­tru alte per­soa­ne în afa­ră de stu­de­nți și pro­fe­sori. Se or­ga­ni­zau și gră­ta­re de că­tre lo­ca­tari aco­lo”, ne-a de­cla­rat Cos­toiu.Dis­cuți­i­le din­tre edil și rec­tor Rec­to­rul UPB spune că a pur­tat dis­cuții cu pri­ma­rul sec­to­ru­lui 6, dar nu s-a sta­bi­lit încă ni­mic. “Ni­cio ad­mi­nis­trație lo­ca­lă, in­di­fe­rent de cu­loa­rea sa po­li­ti­că, nu a su­sți­nut UPB să ad­mi­nis­tre­ze cam­pu­sul. Au fost doar in­ves­tiți­i­le noas­tre. Am avut mai mul­te dis­cuții cu dom­nul pri­mar, dar au fost cor­dia­le. Trebuie

să dis­cu­tăm în ce con­diții s-ar pu­tea des­chi­de cam­pu­sul pen­tru ce­tățeni fă­ră a per­tur­ba ca­len­da­rul cur­su­ri­lor. Da­că se do­rește des­chi­de­rea cam­pu­su­lui pen­tru pu­blic, nu îl vom pu­tea ges­ti­o­na sin­guri”, ne-a mai ex­pli­cat Cos­toiu.

Anton Ha­dăr, preșe­din­te FNS “Alma Ma­ter” și vi­ce­preșe­din­te al Se­na­tu­lui UPB, su­sți­ne că se poa­te dis­cu­ta re­des­chi­de­rea par­cu­lui, dar cu stric­tețe. “Înțe­leg că poa­te ce­tățe­nii din Mi­li­tari vor să ai­bă ac­ces la o zo­nă ver­de. Dar trebuie să ne așe­zăm la ma­să cu re­pre­zen­ta­nții admi­nis­trați­ei lo­ca­le și să sta­bi­lim con­diți­i­le. Se des­fășu­rau tot fe­lul de lu­cruri re­le aco­lo: gră­ta­re etc.. De ace­ea am fost ne­voiți să închi­dem. Cos­tu­ri­le sunt des­tul de mari”, ne-a pre­ci­zat Ha­dăr.

Po­tri­vit ho­tă­rârii con­si­li­u­lui lo­cal, UPB va per­mi­te ac­ce­sul pu­bli­cu­lui în in­cin­ta par­cu­lui, Sec­to­rul 6 va asi­gu­ra sa­lu­bri­za­rea, între­ţi­ne­rea spa­ţi­i­lor și pa­za.

I-am pro­mis an­ga­ja­men­tul con­si­li­e­ri­lor Sec­to­ru­lui 6, al ADP şi al Po­li­ţi­ei Lo­ca­le. Dom­nul rec­tor, pe bu­nă drep­ta­te cum­va, nu-l acuz, a oprit pro­to­co­lul, pen­tru că nu to­ţi ce­tă­ţe­nii noş­tri se com­por­tă ci­vi­li­zat. CI­PRIAN CI­U­CU PEIMARUL SEC­TO­RU­LUI 6

 ??  ?? Con­du­ce­rea UPB a închis par­cul pen­tru ce­tățeni, pen­tru a scă­pa de gu­noaie.
Con­du­ce­rea UPB a închis par­cul pen­tru ce­tățeni, pen­tru a scă­pa de gu­noaie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania