Romania Libera

orban ce­re

ad­ver­sa­ri­lor să de­mo ni­ze­ze

- lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Orban a fost înfrânt din nou în 2006 când, deși avea cea mai bi­ne or­ga­ni­za­tă ba­ză de vot, ra­di­ca­lis­mul și per­so­na­li­ta­tea sa di­vi­zi­vă au împi­e­di­cat Fi­desz să câști­ge ma­jo­ri­ta­tea. Deși eli­ta par­ti­du­lui a înce­put să cau­te un li­der mai mo­de­rat, Orban s-a agățat. La șa­se luni du­pă ale­geri, a fost scurs un dis­curs din spa­te­le uși­lor închi­se al no­u­lui pri­mi mi­nis­tru so­cia­list Fe­renc Gyur­csány, în ca­re el a re­cu­nos­cut ac­ti­viști­lor par­ti­du­lui său că au as­cuns si­tuația re­a­lă a eco­no­mi­ei față de ale­gă­tori în tim­pul cam­pa­ni­ei elec­to­ra­le, spu­nând că „Ză­ce­am di­mi­neața, noap­tea și se­a­ra”. Orbán și-a mu­tat sce­na din Par­la­ment pe stră­zi. Timp de câte­va luni, Fi­desz a ob­stru­cți­o­nat ac­ti­vi­ta­tea par­la­men­tu­lui ori­un­de a pu­tut - in­clu­siv scoa­te­rea unui cor­don de pro­te­cție pen­tru a per­mi­te ma­ni­fes­ta­nți­lor să se apro­pie de clă­di­re. Tul­bu­ra­rea pre­lun­gi­tă a co­ro­dat le­gi­ti­mi­ta­tea gu­ver­nu­lui con­dus de so­cia­liști și, când cri­za fi­nan­cia­ră a lo­vit în 2008, coa­liția de gu­ver­nă­mânt a fost împin­să la mar­gi­ne.Tot ce a tre­bu­it să fa­că Fi­desz a fost să aștep­te - și, în 2010, cu o su­per­ma­jo­ri­ta­te, par­ti­dul a fost adus îna­poi în fun­cție. Du­pă cum a spus Orban, în pri­vat, „trebuie să câști­găm o sin­gu­ră da­tă, dar trebuie să câști­găm mă­reț”. În ul­ti­mii ze­ce ani, Orban și gu­ver­nul său cu un sin­gur par­tid au schim­bat con­sti­tuția și le­gea elec­to­ra­lă. Lu­na ace­as­ta, a fost pro­pu­să o no­uă le­ge pen­tru a fa­ce mai di­fi­ci­lă co­la­bo­ra­rea par­ti­de­lor de opo­ziție la o plat­for­mă an­ti-Orban. Re­cla­me­le me­dia gu­ver­na­men­ta­le au fost fo­lo­si­te pen­tru a re­com­pen­sa fi­de­lii gu­ver­nu­lui. Orban a împânzit in­sti­tuți­i­le de­mo­cra­ti­ce cu pri­e­te­nii săi și a con­stru­it un sis­tem so­fis­ti­cat de co­ru­pție, cu ale­gații că cer­cu­lui său i se vor oferi con­diții fa­vo­ra­bi­le în tim­pul atri­bu­i­rii ofer­te­lor pu­bli­ce. La fel ca alte par­ti­de­le de dre­ap­ta, Fi­desz și-a schim­bat po­ziția în ul­ti­mul de­ce­niu. Ei sta­bi­lesc spri­jin nu prin op­ti­mism, ci prin fu­rie, lă­co­mie și ne­mu­lțu­miri. Rați­o­na­li­ta­tea și com­pro­mi­sul sunt acum din ce în ce mai di­fi­cil de gă­sit pe am­be­le ma­luri ale Atlan­ti­cu­lui.Sta­te­le Uni­te au avut în mod tra­diți­o­nal o in­flue­nță pu­ter­ni­că și po­zi­ti­vă asu­pra cul­tu­rii po­li­ti­ce glo­ba­le. Cu toa­te aces­tea, Trum­pis­mul și ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din 2020 au sub­mi­nat ace­as­tă afir­mație. In­sti­tuți­i­le de­mo­cra­ti­ce și con­troa­le­le au fost eli­mi­na­te și con­se­ci­nțe­le ar pu­tea fi de an­ver­gu­ră. ■

Orban a prins ace­as­tă oca­zie pen­tru a dez­vă­lui ,,frau­da elec­to­ra­lă” și a pu­ne la îndoia­lă le­gi­ti­ma­rea între­gii ale­geri.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania