Romania Libera

VOCILE LUMII

-

“Ia­tă po­ves­tea pe larg a tra­seu­lui meu de du­pă ab­sol­vi­rea li­ceu­lui, din co­mu­na Bră­nești, la Vi­e­na, de la li­ceul din Pu­ci­oa­sa, la una din­tre ce­le mai pres­ti­gi­oa­se uni­ver­si­tăți eu­ro­pe­ne. Eram în cla­sa a XI-a când m-am gândit pri­ma da­tă să plec la stu­dii în străi­nă­ta­te, în 1999. Era mai de­gra­bă o fan­te­zie, fi­in­dcă trăiam încă vre­mu­ri­le în ca­re nu se pu­tea ieși din ța­ră fă­ră vi­ză. Erau câți­va să­teni ca­re în anii ‘90 ple­ca­se­ră la mun­că în țări străi­ne. La întoar­ce­re de­veni­se­ră în sat ”nea­mțu”, ”ame­ri­ca­nu”, ”bel­gia­nu” iar noi, co­pi­ii, ne ui­tam la ei cu fas­ci­nație și un pic de in­vi­die. Sin­gu­re­le ru­de pe ca­re le ave­am în străi­nă­ta­te erau la Vi­e­na, în Aus­tria - mă­tușa la ca­re am lo­cu­it în pri­me­le 6 luni de stu­dii,” a scris în pau­za de le­vi­tație, Vlad Voi­cu­les­cu. Ate­nție, la mă­tușă. El a re­cu­nos­cut, pe vre­mea când s-a înscris în cur­sa in­ter­nă pen­tru can­di­da­tu­ra la Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei, că un­chi­ul (fra­te­le bu­ni­cu­lui) a lu­crat la Vi­e­na. Con­form sur­se­lor me­dia, cel din ur­mă și poa­te cel din­tâi a fost șef la DIE, res­pon­sa­bi­lul de co­mert ex­te­ri­or din­tre Ro­ma­nia co­mu­nis­ta si Aus­tria im­pe­ria­lis­tă. Ni­mic des­pre bur­se­le Aspen.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania