Romania Libera

Pro­feții elec­to­ra­le. Ci­ne câști­gă?

- Ma­ri­us Ghi­le­zan

Du­pă pe­tre­ce­rea ce­lui mai trist 1 De­cem­brie din is­to­rie, lu­mea po­li­ti­că a re­venit în ce­ea ce pa­ro­dic se nu­mește cam­pa­nie elec­to­ra­lă. Ci­ne câști­gă ale­ge­ri­le?

Ale­gă­to­rii sunt mult mai ne­li­niștiți de­cât po­li­ti­ci­e­nii. Poa­te că ni­ci­o­da­tă nu s-a ju­cat run­da elec­to­ra­lă cu învin­gă­tori pres­ta­bi­liți. Și de ace­ea nu e ni­cio ten­si­u­ne. Ni­cio emoție. Fi­e­ca­re se așa­ză în ca­ra­pa­cea sa. Nu se mai dau lup­te. Ca altă da­tă. Lip­sesc dez­ba­te­ri­le ade­vă­ra­te.

Inter­ne­tul e plin de pro­mi­si­uni. Cât în lu­nă și în gu­ră de lup. Du­pă 30 de ani, ale­gă­to­rii s-au ma­tu­ri­zat mai mult de­cât po­li­ti­ci­e­nii. Ni­meni nu mai cre­de că va că­dea bi­ne­le din cer. Oa­me­nii sunt mult mai pre­o­cu­pați de zi­ua lor de mâi­ne, de­cât de a do­ua zi a no­u­lui par­la­ment.

Mă între­a­bă mu­lți pri­e­teni cum stăm? Ca unul ca­re nu cre­de în son­da­je­le co­man­da­te de că­tre par­ti­de, pot spu­ne bi­ne. Ei cu ale lor, noi cu ale noas­tre.

Dar ci­ne bi­ru­ie?

Vin ai noștri, ple­a­că ai noștri... Știm con­ti­nua­rea din fol­clo­rul elec­to­ral.

Pre­ze­nța la ur­ne?

Mai scă­zu­tă de­cât de­o­bi­cei. Zic pro­feții pe tem­be­li­zi­uni.

Eu cred într-o pre­ze­nță la vot ega­lă cu cea din 2016. Adi­că un­de­va în jur de 38-39%.

Da­că cei între 45-60 de ani, altă da­tă ex­trem de ac­ti­vi și de res­pon­sa­bi­li ci­vic, vor sta în ma­jo­ri­ta­te aca­să, lip­sa lor va fi com­pen­sa­tă cu par­ti­ci­pa­rea ma­si­vă a ti­ne­ri­lor.

Du­pă pe­tre­ce­rea ce­lui mai trist 1 De­cem­brie din is­to­rie, lu­mea po­li­ti­că a re­venit în ce­ea ce pa­ro­dic se nu­mește cam­pa­nie elec­to­ra­lă. Ci­ne câști­gă ale­ge­ri­le? Ale­gă­to­rii sunt mult mai ne­li­niștiți de­cât po­li­ti­ci­e­nii. Poa­te că ni­ci­o­da­tă nu s-a ju­cat run­da elec­to­ra­lă cu învin­gă­tori pres­ta­bi­liți. Și de ace­ea nu e ni­cio ten­si­u­ne. Ni­cio emoție. Fi­e­ca­re se așa­ză în ca­ra­pa­cea sa. Nu se mai dau lup­te. Ca altă da­tă. Lip­sesc dez­ba­te­ri­le ade­vă­ra­te. Inter­ne­tul e plin de pro­mi­si­uni. Cât în lu­nă și în gu­ră de lup. Du­pă 30 de ani,ale­gă­to­rii s-au ma­tu­ri­zat mai mult de­cât po­li­ti­ci­e­nii. Ni­meni nu mai cre­de că va că­dea bi­ne­le din cer. Oa­me­nii sunt mult mai pre­o­cu­pați de zi­ua lor de mâi­ne, de­cât de a do­ua zi a no­u­lui par­la­ment. Mă între­a­bă mu­lți pri­e­teni cum stăm? Ca unul ca­re nu cre­de în son­da­je­le co­man­da­te de că­tre par­ti­de, pot spu­ne bi­ne. Ei cu ale lor, noi cu ale noas­tre.Dar ci­ne bi­ru­ie? Vin ai noștri, ple­a­că ai noștri... Știm con­ti­nua­rea din fol­clo­rul elec­to­ral. Pre­ze­nța la ur­ne?Mai scă­zu­tă de­cât de­o­bi­cei. Zic pro­feții pe tem­be­li­zi­uni. Eu cred într-o pre­ze­nță la vot ega­lă cu cea din 2016. Adi­că un­de­va în jur de 38-39%. Da­că cei între 45-60 de ani, altă da­tă ex­trem de ac­ti­vi și de res­pon­sa­bi­li ci­vic, vor sta în ma­jo­ri­ta­te aca­să, lip­sa lor va fi com­pen­sa­tă cu par­ti­ci­pa­rea ma­si­vă a ti­ne­ri­lor, cei însu­flețiți de noi­le te­ze ale noii ide­o­lo­gii ca­re aco­pe­ră tot mai mult pla­ne­ta, ca un nimb dia­vo­lesc. Cu cât știi mai mult, cu atât vo­te­zi mai puțin. E o ches­ti­u­ne psi­ho­lo­gi­că. Se va ajun­ge la un scor in­cre­di­bil de ma­re pen­tru USR-PLUS în ma­ri­le orașe. No­ua alia­nță va ru­pe li­mi­te­le și aștep­tă­ri­le. Doar că do­uă ci­fre nu vor prin­de use­riștii, din cau­za “tro­glo­diți­lor de la ța­ră”, a ce­lor ca­re nu au in­spi­rat încă în vin­tre pro­gre­sul tă­mă­du­i­tor. Ați pu­tea spu­ne, nu ne mai ți­neți pe jar! Ci­ne câști­gă, ci­ne pi­er­de? Ale­ge­ri­le su­pra­ve­ghe­a­te și ocro­ti­te de sis­te­mul in­te­li­gent al STS nu per­mi­te al­ba-nea­gră, din par­tea ne­che­mați­lor. Even­tual, mici ajus­tări, vor fi po­si­bi­le, pen­tru cei ca­re au ști­ut din timp să pu­pe ciz­me­le de la po­po­tă. Ră­mân încre­ză­tor în pu­te­rea vo­tu­lui, deși ca­zar­ma a fă­cut toa­te că­rți­le. Păi doar nu cre­deți că a lă­sat vreun front des­chis. In­clu­siv cel nați­o­na­list e ocu­pat de băi­eții de tru­pă. De cei ca­re știu ce-nse­am­nă “ser­vim pa­tria, apri­ori.” Mai sunt ci­vi­li prin­tre pri­mii o su­tă de an­te­mer­gă­tor în Se­nat sau în Ca­me­ră? Mi-am con­su­mat de­mult nai­vi­tăți­le ju­veni­le. N-aș cre­de că mai reușește vreu­nul, ne­pur­tat

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania