Romania Libera

Un sis­tem de vot con­tro­ver­sat poa­te fi fo­lo­sit la ale­ge­ri­le din ro­mânia

Astă­zi, 3 de­cem­brie, es­te da­ta li­mi­tă până la ca­re pli­cu­ri­le cu vo­tu­ri­le ro­mâni­lor din străi­nă­ta­te tre­bu­ie să ajun­gă la Bi­ro­ul elec­to­ral pen­tru vo­tul prin co­res­pon­den­ţă sau la o mi­si­u­ne di­plo­ma­ti­că.

- Mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Astă­zi, 3 de­cem­brie, es­te da­ta li­mi­tă până la ca­re pli­cu­ri­le cu vo­tu­ri­le ro­mâni­lor din străi­nă­ta­te tre­bu­ie să ajun­gă la Bi­ro­ul elec­to­ral pen­tru vo­tul prin co­res­pon­den­ţă sau la o mi­si­u­ne di­plo­ma­ti­că. Un nu­măr de 39.244 de ce­tățeni ro­mâni sta­bi­li­ţi în străi­nă­ta­te au op­tat să vo­te­ze prin co­res­pon­den­ţă la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 6 de­cem­brie 2020, iar astă­zi, 3 de­cem­brie, es­te ul­ti­ma zi în ca­re vo­tu­ri­le lor tre­bu­ie să ajun­gă la Bi­ro­ul elec­to­ral pen­tru vo­tul prin co­res­pon­den­ţă, cu se­di­ul în Ro­mânia, sau la o mi­si­u­ne di­plo­ma­ti­că a Ro­mâni­ei din străi­nă­ta­te.

elec­to­ra­lă. În Ro­mânia, prin­ci­pa­la in­si­tu­tuție ca­re asi­gu­ră se­cu­ri­ta­tea pro­ce­su­lui elec­to­ral es­te Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­cații Spe­cia­le (STS). Ace­as­tă in­sti­tuție a anu­nțat de­o­cam­da­tă că “sis­te­me­le și apli­cați­i­le in­for­ma­ti­ce ca­re vor fi uti­li­za­te la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re, dez­vol­ta­te de Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­cații Spe­cia­le (STS) pe ba­za Ho­tă­rârii Au­to­ri­tății Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te (AEP) nr. 29/2020, au im­ple­men­ta­tă teh­no­lo­gia bloc­kchain. Ace­as­tă so­luție com­ple­men­ta­ră de ul­ti­mă ge­ne­rație ga­ran­te­a­ză in­te­gri­ta­tea și con­so­li­de­a­ză tran­spa­re­nța și tra­sa­bi­li­ta­tea pro­ce­su­lui elec­to­ral”. STS pre­ci­ze­a­ză că spe­cia­liștii săi “au dez­vol­tat și au im­ple­men­tat so­luția teh­no­lo­gi­că mo­der­nă bloc­kchain ca­re nu per­mi­te mo­di­fi­ca­rea sau alte­ra­rea da­te­lor înre­gis­tra­te pe par­cur­sul pro­ce­su­lui elec­to­ral, nici mă­car de că­tre ad­mi­nis­tra­to­rii aces­to­ra, asi­gu­rând in­te­gri­ta­tea și tran­spa­re­nța aces­to­ra”. Teh­no­lo­gia bloc­kchain, fo­lo­si­tă în ne­nu­mă­ra­te in­dus­trii, con­stă în cal­cu­la­rea unor am­pren­te di­gi­ta­le uni­ce și ne­re­pe­ta­bi­le, ca­re se re­ac­tua­li­ze­ză din cinci în cinci se­cun­de.O even­tua­lă mo­di­fi­ca­re a in­for­mați­ei ge­ne­re­a­ză o no­uă am­pren­tă, fă­când schim­ba­rea vi­zi­bi­lă, a ex­pli­cat STS. ■

Un nu­măr de 39.244 de ce­tățeni ro­mâni sta­bi­li­ţi în străi­nă­ta­te au op­tat să vo­te­ze prin co­res­pon­den­ţă la ale­ge­ri­le par­la­men­ta­re din 6 de­cem­brie 2020, iar astă­zi, 3 de­cem­brie, es­te ul­ti­ma zi în ca­re vo­tu­ri­le lor tre­bu­ie să ajun­gă la Bi­ro­ul elec­to­ral pen­tru vo­tul prin co­res­pon­den­ţă, cu se­di­ul în Ro­mânia, sau la o mi­si­u­ne di­plo­ma­ti­că a Ro­mâni­ei din străi­nă­ta­te. La rândul lor, ce­tățe­nii ca­re vor să se pre­zin­te la se­cți­i­le de vot, fie în Ro­mânia, fie în alte țări, se pre­gă­tesc să fa­că acest lu­cru în zi­ua de du­mi­ni­că, 6 de­cem­brie. Da­că pli­cu­ri­le ca­re co­nțin vo­turi prin co­res­pon­de­nță ajung în ter­me­nul pre­vă­zut de le­ge la Bi­ro­ul elec­to­ral pen­tru vo­tul prin co­res­pon­den­ţă, ale­gă­to­rul va pri­mi o con­fir­ma­re pe mail, de la Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă (AEP), du­pă da­ta de 3 de­cem­brie, prin ca­re i se va co­mu­ni­ca fap­tul că și-a exer­ci­tat drep­tul de vot. Da­că ale­gă­to­rul nu pri­mește de la AEP o astfel de in­for­ma­re, el va pu­tea vo­ta în zi­ua de 6 de­cem­brie di­rect la una din­tre se­cți­i­le de vot din străi­nă­ta­te. Atât pen­tru vo­tu­ri­le tri­mi­se prin co­res­pon­de­nță cât și pen­tru ce­le ex­pri­ma­te la se­cți­i­le de vot va ur­ma o pro­ce­du­ră de va­li­da­re și de con­ta­bi­li­za­re, având o foar­te im­por­tan­tă com­po­nen­tă in­for­ma­ti­că.Un ele­ment des­pre ca­re au­to­ri­tăți­le Ro­mâni­ei evi­tă să vor­be­as­că es­te nu­me­le sau pro­veni­e­nța soft-ului fo­lo­sit pen­tru pro­ce­sul elec­to­ral. Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­cații Spe­cia­le nu ne-a răs­puns încă la între­bări, deși sunt tri­mi­se de pes­te o săp­tă­mână, iar AEP ne-a răs­puns în ter­meni foar­te ge­ne­ra­li. Încă de la înce­pu­tul anu­lui tre­cut, com­pa­nia Smar­tma­tic, spe­cia­li­za­tă în teh­no­lo­gie, anu­nța că pro­du­se­le ei vor fi fo­lo­si­te la ale­ge­ri­le din Ro­mânia. “În între­a­ga lu­me exis­tă un in­te­res din ce în ce mai ma­re pen­tru va­li­da­rea ale­gă­to­ri­lor ca­re lo­cu­i­esc în străi­nă­ta­te și pen­tru vo­tul on­li­ne. Me­to­de­le tra­diți­o­na­le de vo­ta­re de la dis­ta­nță s-au do­ve­dit ine­fi­ci­en­te de ne­nu­mă­ra­te ori. Es­te încu­ra­ja­tor să ve­dem în Ro­mânia in­te­nția de a fa­ce ale­ge­ri­le mai si­gu­re și mai tran­spa­ren­te”, de­cla­ra, în fe­brua­rie 2019, în Ro­mânia, Mi­ke Sum­mers, di­rec­tor pen­tru pro­gra­me de vot în ca­drul Smar­tma­tic. ■

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania