Romania Libera

Pri­vi­le­gii și po­meni elec­to­ra­le, pe ul­ti­ma su­tă de me­tri a ac­tua­lu­lui Le­gis­la­tiv

-

Uti­me­le săp­tă­mâni de man­dat din ac­tua­la le­gis­la­tu­ră îi pun pe li­be­ra­li și use­riști într-o pos­tu­ră di­fi­ci­lă, mai ales da­că ur­me­a­ză să preia gu­ver­na­rea du­pă ale­ge­ri­le de du­mi­ni­că. O mi­ză ar fi coa­li­za­rea împo­tri­va ma­jo­ri­tății PSD, iar cea de-a do­ua - proi­ec­te­le „cu cântec” pe ca­re atât pe­se­diștii, cât și li­be­ra­lii ar vrea să și le tre­a­că de Par­la­ment.

Actua­lul Par­la­ment ma­jo­ri­tar PSD, ca­re poa­te lua încă de­ci­zii până la con­vo­ca­rea no­u­lui Le­gis­la­tiv for­mat în ur­ma ale­ge­ri­lor din 6 de­cem­brie, ar pu­tea vo­ta din nou o se­rie de mă­suri po­pu­lis­te, dar și o se­rie de le­gi cu im­pact asu­pra vi­i­to­ru­lui bu­get, împo­tri­va voi­nței PNL sau USR.

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania