Romania Libera

De­cla­rația zi­lei

- Pe­tru Mo­vi­lă, DePu­tat PMP

Şco­li­le tre­bu­ie re­des­chi­se pen­tru că alt­fel vom fi o so­ci­e­ta­te de di­le­tan­ţi şi de anal­fa­be­ţi func­ţi­o­na­li. To­ţi ele­vii tre­bu­ie să ai­bă şan­se ega­le la edu­ca­ţie dar acest sis­tem de învă­ţa­re on­li­ne es­te o pa­gu­bă ge­ne­ra­lă, o frână to­ta­lă în vi­i­to­rul co­pi­i­lor noş­tri. Cei mici au ne­voie de so­cia­li­za­re, iar cei mari, mai ales cei din cla­se ter­mi­na­le, de opor­tu­ni­tă­ţi echi­ta­bi­le în via­ţă.“

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania