Romania Libera

Cum ar ară­ta Gu­ver­nul PSD. Ci­o­la­cu dă nu­me de mi­niștri, dar nu și de prim-mi­nis­tru

Cu doar câte­va zi­le înain­te de vo­ta­re, PSD nu a fă­cut pu­blic nu­me­le pro­pu­ne­rii de prim-mi­nis­tru al par­ti­du­lui. So­cial-de­mo­crații sunt foar­te co­nști­e­nți însă de fap­tul că au puți­ne șan­se să ajun­gă în ace­as­tă pos­tu­ră așa încât pre­fe­ră să își pro­te­je­ze oa­men

- Ioa­na.oan­cea @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Nu­me­le cel mai ve­hi­cu­lat însă pen­tru acest post ră­mâne cel al fos­tu­lui pre­mi­er și ac­tual prim-vi­ce­preșe­din­te PSD, So­rin Grin­de­a­nu. Pe­se­diștii merg în con­ti­nua­re pe ide­ea unui gu­vern „de spe­cia­liști”, iar preșe­din­te­le PSD, Mar­cel Ci­o­la­cu, a dez­vă­lu­it ieri, la Ade­vă­rul Li­ve, nu­me­le câtor­va oa­meni ca­re ar pu­tea fi nu­miți într-un gu­vern PSD.

O no­u­ta­te a fost pro­nu­nța­rea nu­me­lui fos­tei ju­de­că­toa­re la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă, Maya Te­o­do­roiu, ca pro­pu­ne­re pen­tru Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei. De alt­fel, Te­o­do­roiu se află de­ja pe lis­ta de can­di­dați pen­tru Se­nat a PSD, pe un loc eli­gi­bil. Alte pro­pu­neri pe ca­re Ci­o­la­cu le-a fă­cut: Ale­xan­dru Ra­fi­la - la Să­nă­ta­te, Cris­tian

So­col – la Fi­na­nțe, Le­o­nard Azam­fi­rei – la Edu­cație și Mi­hai Tu­do­se – la Eco­no­mie. „Noi nu vor­bim de un gu­vern cum ne-am obișnu­it până acum de oa­meni po­li­tici,” a spus Ci­o­la­cu ară­tând că nici Ra­fi­la și nici Azam­fi­rei nu sunt „po­li­truci”, dar sunt oa­meni cu „încli­nații so­cial de­mo­cra­te”. Între­bat cu ci­ne nu ar fa­ce o alia­nță la gu­ver­na­re, li­de­rul PSD a spus că nu ar încheia un par­te­ne­riat cu PNL, fă­ră a ex­clu­de însă și USR. ■

 ??  ?? Ci­o­la­cu su­sți­ne ide­ea unui gu­vern „de spe­cia­liști”.
Ci­o­la­cu su­sți­ne ide­ea unui gu­vern „de spe­cia­liști”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania