Romania Libera

Esen­ţia­le

Es­te vul­ne­ra­bi­lă teh­no­lo­gia fo­lo­si­tă în pro­ce­sul ale­ge­ri­lor?

- Mi­hai.diac @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cea mai pu­ter­ni­că ța­ră a lu­mii, Sta­te­le Uni­te, fo­lo­sește de mu­lți ani ase­me­nea sis­te­me, dar ele au pro­dus con­tro­ver­se și sus­pi­ci­uni

ACât de si­gur es­te sof­tul uti­li­zat în Ro­mânia?

Ser­vi­ci­ul de Te­le­co­mu­ni­cații Spe­cia­le (STS) anu­nță că spe­cia­liștii uto­ri­tăți­le de la Bu­cu­rești nu con­fir­mă, nici nu in­fir­mă că Ro­mânia fo­lo­sește ace­as­tă teh­no­lo­gie, dar se știe că Ro­mânia se ghi­de­a­ză, de ce­le mai mul­te ori, în ches­ti­u­ni­le de im­por­ta­nță nați­o­na­lă, du­pă mo­de­lul Sta­te­lor Uni­te. Po­tri­vit pre­sei in­ter­nați­o­na­le, la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le din SUA, mași­ni­le de vot uti­li­ze­a­ză de mul­tă vre­me sof­twa­re de la Smar­tma­tic – des­cris drept o pro­ce­du­ră elec­to­ra­lă si­gu­ră, ac­ce­si­bi­lă și tran­spa­ren­tă. Cu toa­te aces­tea, în SUA, acest sis­tem con­ti­nuă să ge­ne­re­ze con­tro­ver­se, iar la ale­ge­ri­le din noi­em­brie 2020 au fost chiar sus­pec­ta­te că ar re­pre­zen­ta “o ame­ni­nța­re re­a­lă la adre­sa se­cu­ri­tății nați­o­na­le a SUA” Ace­lași soft a fost fo­lo­sit de exem­plu în Ve­ne­zue­la, în anul 2004, la un re­fe­ren­dum împo­tri­va preșe­din­te­lui Hu­go Chávez. El a obți­nut 59 la su­tă din­tre vo­turi, dar au ur­mat acu­zații că vo­tul a fost ma­ni­pu­lat și că s-a co­mis o frau­dă pro­prii au dez­vol­tat și au im­ple­men­tat o so­luție teh­no­lo­gi­că mo­der­nă, bloc­kchain. ca­re nu per­mi­te mo­di­fi­ca­rea sau alte­ra­rea da­te­lor înre­gis­tra­te pe par­cur­sul pro­ce­su­lui elec­to­ral. ■

STS au dez­vol­tat și au im­ple­men­tat so­luția teh­no­lo­gi­că mo­der­nă bloc­kchain ca­re nu per­mi­te mo­di­fi­ca­rea sau alte­ra­rea da­te­lor înre­gis­tra­te pe par­cur­sul pro­ce­su­lui elec­to­ral, nici mă­car de că­tre ad­mi­nis­tra­to­rii aces­to­ra, asi­gu­rând in­te­gri­ta­tea și tran­spa­re­nța aces­to­ra”

IONEL BĂLAN, Di­rec­to­rul STS

Ro­mânii tre­bu­ie să vo­te­ze ca și cum să­nă­ta­tea lor ar de­pin­de de asta. Ro­mânii tre­bu­ie să vo­te­ze ca și cum pen­sia lor ar de­pin­de de asta. Ro­mânii tre­bu­ie să vo­te­ze ca și cum sluj­ba lor ar de­pin­de de asta. Ro­mânii tre­bu­ie să vo­te­ze ca și cum vi­i­to­rul lor ar de­pin­de de asta”

MAR­CEL CI­O­LA­CU, Preșe­din­te­le PSD

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania