Romania Libera

Spor­tul cu­rat, pro­mo­vat în șco­li

„Pro­mo­va­rea va­lo­ri­lor spor­tu­lui cu­rat” es­te un obi­ec­tiv co­mun pen­tru Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei și Cer­ce­tă­rii (MEC) și Age­nția Nați­o­na­lă Anti-Do­ping, anu­nță MEC.

- Lau­ren­tiu.mu­soiu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Mi­nis­trul Edu­cați­ei și Cer­ce­tă­rii, Mo­ni­ca Cris­ti­na Ani­sie, și preșe­din­te­le Age­nți­ei Nați­o­na­le Anti-Do­ping, Pa­vel Cris­tian Ba­laj, au sem­nat un pro­to­col de co­la­bo­ra­re cu sco­pul de a pro­mo­va va­lo­ri­le spe­ci­fi­ce spor­tu­lui cu­rat prin mij­loa­ce de in­for­ma­re, co­nști­en­ti­za­re și edu­ca­re, in­for­me­a­ză MEC, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să re­mis co­ti­dia­nu­lui „Ro­mânia li­be­ră”. „Astfel, Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei și Cer­ce­tă­rii și Age­nția Nați­o­na­lă Anti-Do­ping vor co­la­bo­ra și își vor acor­da spri­jin în pro­mo­va­rea pro­gra­me­lor in­for­ma­ti­ve și edu­cați­o­na­le ba­za­te pe va­lori ca­re su­sțin spor­tul cu­rat. Prin in­ter­me­di­ul aces­tui pro­to­col se va im­ple­men­ta Pro­gra­mul Nați­o­nal de Edu­cație Anti-Do­ping”, se pre­ci­ze­a­ză în co­mu­ni­ca­tul mi­nis­te­ru­lui de re­sort.

di­re­cții co­mu­ne de acți­u­ne im­pli­că pro­mo­va­rea ac­ti­vi­tăți­lor ca­re spri­ji­nă un sport cu­rat prin pre­veni­rea și com­ba­te­rea do­pa­ju­lui în acest do­me­niu și, în ega­lă mă­su­ră, de­ru­la­rea unor cam­pa­nii de in­for­ma­re cu pri­vi­re la re­gle­men­tă­ri­le nați­o­na­le și in­ter­nați­o­na­le pe te­ma pre­veni­rii și com­ba­te­rii uti­li­ză­rii sub­sta­nțe­lor și me­to­de­lor in­ter­zi­se, mai anu­nță MEC.

seg­men­tul de învăță­mânt preu­ni­ver­si­tar, prin­ci­pa­le­le obi­ec­ti­ve vi­ze­a­ză cre­a­rea unui grup co­mun de lu­cru în ve­de­rea dez­vol­tă­rii unui cur­ri­cu­lum la de­ci­zia șco­lii ca­re să pro­mo­ve­ze va­lo­ri­le spe­ci­fi­ce spor­tu­lui, res­pec­tiv dez­vol­ta­rea unei apli­cații/tool­kit în ca­re să fie in­clu­se ma­te­ria­le edu­cați­o­na­le ce in­te­gre­a­ză prin­ci­pi­i­le edu­cați­ei ba­za­te pe va­lo­ri­le spor­tu­lui cu­rat.

Edu­cați­ei și Cer­ce­tă­rii mai pre­ci­ze­a­ză că un pi­lon al co­la­bo­ră­rii sta­tua­te astă­zi îl re­pre­zin­tă or­ga­ni­za­rea și des­fășu­ra­rea proi­ec­tu­lui „Pri­mii pași pen­tru un sport cu­rat”, ca­re con­stă în ac­ti­vi­tăți edu­ca­ti­ve pe te­me pri­vind pre­veni­rea și com­ba­te­rea do­pa­ju­lui și la ca­re vor par­ti­ci­pa ele­vii din uni­tăți­le de învăță­mânt cu pro­fil spor­tiv. „De ase­me­nea, es­te avu­tă în ve­de­re cre­a­rea unui ca­dru pen­tru iniți­e­rea și dez­vol­ta­rea unor pro­gra­me de cer­ce­ta­re ști­i­nți­fi­că în do­me­ni­ul anti-do­ping, dar și a unei rețe­le nați­o­na­le in­te­gra­te de par­te­ne­ria­te la ni­vel uni­ver­si­tar pen­tru co­nști­en­ti­za­rea pu­bli­cu­lui-țin­tă cu pri­vi­re la va­lo­ri­le spor­tu­lui cu­rat”, mai anu­nță sur­sa ci­ta­tă.

 ??  ?? Expli­cație fo­to – Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei și Age­nția Anti-Drog au încheiat un pro­to­col.
Expli­cație fo­to – Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei și Age­nția Anti-Drog au încheiat un pro­to­col.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania