Romania Libera

De­mult

-

Ro­mânia e ser­vi­tă. E pu­să pe pla­tou, cu mult înain­te de a ne prin­de, noi, cei din ge­ne­rația Re­vo­luți­ei, că he­ge­mo­nul nu mai ac­cep­tă de­viații de stil po­lo­nez sau ma­ghiar. Da­că avem vreo cer­ti­tu­di­ne, e că vi­i­toa­rea cla­să po­li­ti­că va fi și mai obe­di­en­tă și mai pli­nă de en­tu­ziasm, cu gu­ra des­chi­să pen­tru a pri­mi o mai mul­tă Eu­ro­pă. S-a pi­er­dut dic­to­nul: înain­te de a fi eu­ro­peni, sun­tem în pri­mul rând ro­mâni. Ni s-a in­dus din stra­tos­fe­re că a fi pa­tri­ot e câh. Astă­zi, la fel ca-n vre­mu­ri­le in­ter­nați­o­na­lis­mu­lui sec­tar al ide­o­lo­gi­ei mar­xis­te, a fi glo­ba­list e un ti­tlu de glo­rie. Ci­ne nu ser­vește într-o mul­ti­nați­o­na­lă e din ge­ne­rația ex­pi­ra­tă. Dar, to­tuși, ci­ne bi­ru­ie? În ori­ce si­tuație, ie­se ci­ne tre­bu­ie. Cu ci­ne vo­te­zi? În pri­mul rând știu cu ci­ne nu vo­tez. Asta le spun tu­tu­ror. Nu sunt în trend. Nu mai am ma­xi­me aștep­tări, ci doar mi­ni­me cer­ti­tu­dini, res­tul sunt îndoi­e­li. Înco­tro, Ro­mânia?

Dan Andro­nic an­ti­ci­pe­a­ză o pre­ze­nță ma­si­vă la vot, si­tua­tă un­de­va spre 45%, în po­fi­da pan­de­mi­ei de co­ro­na­vi­rus, ca­re pa­re a fi o spe­ri­e­toa­re pen­tru vo­ta­nți, no­te­a­ză Evz.ro. Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor sa­le, PNL va obți­ne un­de­va la 30-31%, PSD în jur de 27-28%, iar USR întru­nind un 20%. La li­mi­ta pra­gu­lui elec­to­ral se află UDMR și PMP, AUR și Pro Ro­mânia fi­ind foar­te po­si­bil să in­tre în vi­i­to­rul Par­la­ment. În pri­vi­nța pre­mi­e­ru­lui re­zul­tat în ur­ma dis­tri­bu­i­rii man­da­te­lor „va­rian­ta Io­han­nis, es­te Orban, con­chi­de di­rec­to­rul zia­ru­lui “Eveni­men­tul zi­lei.”

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania