Romania Libera

Un po­li­gon

-

Câști­gă­to­rul ia to­tul, nu nu­mai în ce­le­bra me­lo­die, fre­do­na­tă de ge­ne­rația ex­pi­ra­tă. De alt­fel, vre­rea lui Io­han­nis nu e an­ta­go­ni­că no­u­lui Kai­ser. Fript cu un­gu­rii și cu po­lo­ne­zii, cor­pul po­li­tic de la Bru­xel­les nu mai per­mi­te de­rai­eri în co­lo­nie. PSD ar fi pu­tut câști­ga ale­ge­ri­le. Dar n-a vrut. Es­te și asta o con­diție a exis­te­nței. De ce să riști, când poți sta cu­min­te? PSD a pi­er­dut, cu bu­nă ști­i­nță, ale­gă­to­rii nați­o­na­liști. Aici e sin­gu­ra di­le­mă. Intră PER sau AUR-ul în Par­la­ment. Asta de­pin­de și de voi­nța pă­du­ri­lor. Pe ci­ne vor ele ba­la­ma. Mâi­ne, Pon­ta își va afla sen­ti­nța. Va fi aban­do­nat în afa­ra par­la­men­tu­lui sau va mai fa­ce o tu­ră. Li­be­ra­lii sunt con­dam­nați să câști­ge. Le plâng de pe acum de mi­lă cum vor gu­ver­na ală­turi de di­vi­zi­i­le pro­gre­siști­lor, pe ca­re ni­meni nu le cu­noaște. Ori­cum, USR-PLUS va fi in­vi­tat la gu­ver­na­re. Alt­fel, ne vom tre­zi în 2024 cu un mi­ra­cu­los 50% plus în fa­voa­rea lor.A fi res­pon­sa­bil și cât de cât rați­o­nal, tre­bu­ie oprit flu­tu­re­le ne­gru să se pu­nă pe lam­pă. Orban va avea o mi­si­u­ne de­loc ușoa­ră. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania