Romania Libera

Di­na­mo, înfrânge­re în Cu­pa EHF

-

Echi­pa de handbal mas­cu­lin Di­na­mo Bu­cu­rești con­ti­nuă se­ria evo­luți­i­lor os­ci­lan­te din acest se­zon al EHF Eu­ro­pe­an Le­a­gue. Alb-roșii au pi­er­dut cu sco­rul de 33 la 29 pe te­re­nul ce­lor de la Fu­chse Ber­lin și se află în afa­ra lo­cu­ri­lor ca­re duc în op­ti­mi­le de fi­na­lă ale com­pe­tiți­ei. Gaz­de­le au do­mi­nat pri­ma re­pri­ză și au in­trat la ca­bi­ne cu un avans de trei go­luri, 15-12. În re­pri­za se­cun­dă, bu­cu­rește­nii au re­dus di­fe­ren­ţa la un mo­ment dat la un sin­gur gol, 19-18 și 2019 pen­tru Fu­chse, ca­re apoi s-au des­prins la 26-21. Di­na­mo a re­venit din nou, la 26-24, dar ne­mții au dus ra­pid sco­rul la 31-25, câști­gând în ce­le din ur­mă cu 33-29. Du­pă acest meci, „du­lăii” ră­mân pe pe­nul­ti­mul loc în cla­sa­men­tul gru­pei, cu doar 2 punc­te. Di­na­mo își poa­te lua însă re­va­nșa pe 8 de­cem­brie,când Fu­chse se vi­ne la Bu­cu­rești pen­tru par­ti­da re­tur.

Ju­că­to­rul spa­ni­ol de tenis Enri­que Lo­pez Pe­rez a pri­mit o sus­pen­da­re de opt ani pen­tru tru­ca­rea unor par­ti­de în trei tur­nee di­fe­ri­te des­fășu­ra­te în 2017.

Mi s-a întâmplat să joc atât de prost încât sin­gu­rul lu­cru pe ca­re mi-l do­re­am era să ies afa­ră, să fug de pe te­ren, ju­cam ruși­nos, mă si­mțe­am ne­pu­tin­ci­oa­să”

SIMONA HALEP

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania