Romania Libera

So­ra lui Ney­mar, în ipos­ta­ze pro­vo­ca­toa­re

- Re­dac­tia @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Deși ca­len­da­ris­tic a so­sit iar­na, fru­moa­sa so­ră a lui Ney­mar se pre­gă­tește pen­tru se­zo­nul căl­du­ros, po­zând se­xy pe pla­jă în di­fe­ri­te cos­tu­me de baie din no­ua sa co­le­cție. Ra­fa­el­la San­tos a fă­cut anu­nțul lan­să­rii chiar pe Insta­gram,un­de cei 5,5 mi­li­oa­ne de ur­mă­ri­tori ai săi au fost de-a drep­tul cu­ce­riți de for­me­le bra­zi­li­en­cei, pu­se în va­loa­re de noi­le cos­tu­me de baie din co­le­cția „Hip­no­tic by Ra­fa”. Fo­to­mo­de­lul bra­zi­lian și-a pro­mo­vat in­tens cre­ați­i­le, po­zând pro­vo­ca­tor pe pla­jă, în va­lu­ri­le mă­rii, pe un iaht sau pe ma­lul pis­ci­nei, dez­vă­lu­in­du-și cor­pul lu­crat și pi­e­lea bron­za­tă. Blon­dei îi pla­ce să-și bom­bar­de­ze ar­ma­ta uriașă de ur­mă­ri­tori cu fo­to­gra­fii se­xy, de­se­ori dis­tri­bu­ind ima­gini ră­văși­toa­re ca­re îi dez­vă­lu­ie cor­pul plin de ta­tua­je. Împreu­nă cu fra­te­le ei ce­le­bru, Ra­fa­el­la și-a ta­tuat cu­vântul „Fra­tel­lo”, iar Ney­mar cu­vântul „So­rel­la”, ce­ea ce înse­am­nă „Fra­te”, res­pec­tiv „So­ră” în ita­lia­nă, de­mon­strând re­lația spe­cia­lă din­tre cei doi. De ase­me­nea, sta­rul lui Pa­ris Saint-Ger­main are nu­me­le ei ta­tuat pe închei­e­tu­ra mâi­nii, iar Ra­fa­el­la are ta­tuați ochii lui pe brațul drept. Cei doi au chiar și ta­tua­je iden­ti­ce, o co­roa­nă re­ga­lă pe brațul stâng. În tre­cut, Ra­fa­el­la a avut o re­lație cu fot­ba­lis­tul Ga­bri­el Bar­bo­sa, in­ter­nați­o­nal bra­zi­lian le­gi­ti­mat la Fla­men­go, po­re­clit „Ga­biGol”.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania