Romania Libera

Ma­rea Bri­ta­nie apro­Bă vac­ci­nul pfi­zer-Bi­onte­ch coviD-19

LONDRA (Reu­ters) - Ma­rea Bri­ta­nie a apro­bat mi­er­curi vac­ci­nul COVID-19 al lui Pfi­zer, fă­când un pas înain­tea Sta­te­lor Uni­te și a Eu­ro­pei în a de­ve­ni pri­ma ța­ră a Occi­den­tu­lui ca­re a apro­bat în mod ofi­cial un vac­cin, și ca­re ar tre­bui să ajun­gă la cei mai

-

Cu 450 de per­soa­ne ca­re mor în fi­e­ca­re zi din cau­za in­fe­cți­ei cu cOViD-19 în Ma­rea bri­ta­nie, be­ne­fi­ci­i­le apro­bă­rii ra­pi­de a vac­ci­nu­lui de­pășesc ris­cu­ri­le po­te­nția­le”, a de­cla­rat an­drew Hill, cer­ce­tă­tor prin­ci­pal în ca­drul De­par­ta­men­tu­lui de far­ma­co­lo­gie de la uni­ver­si­ta­tea din li­ver­pool. ad­mi­nis­trația ame­ri­ca­nă pen­tru ali­men­te și me­di­ca­men­te (FDa) ur­me­a­ză să se întâlneas­că pe 10 de­cem­brie pen­tru a dis­cu­ta da­că se re­co­man­dă au­to­ri­za­rea uti­li­ză­rii de ur­ge­nță a vac­ci­nu­lui pfi­zer / bi­oNte­ch, iar age­nția eu­ro­pe­a­nă pen­tru Me­di­ca­men­te (eMa) a de­cla­rat că ar pu­tea acor­da apro­ba­rea de ur­ge­nță pen­tru vac­cin până în de­cem­brie. 29.

„Da­te­le pre­zen­ta­te age­nți­i­lor de re­gle­men­ta­re din între­a­ga lu­me sunt re­zul­ta­tul unui pro­gram de cer­ce­ta­re și dez­vol­ta­re ști­i­nți­fic ri­gu­ros și ex­trem de etic”, a de­cla­rat ugur Sa­hin, di­rec­tor exe­cu­tiv și co­fon­da­tor al bi­oNte­ch. bi­oNte­ch a de­cla­rat că se aște­ap­tă ca FDa și eMa să ia o de­ci­zie la mij­lo­cul lu­nii de­cem­brie.

Între timp, mi­li­ta­nții anti-să­ră­cie au aver­ti­zat împo­tri­va ță­ri­lor bo­ga­te ca­re acu­mu­le­a­ză vac­ci­nuri în de­tri­men­tul ce­lor mai să­ra­ce. „cel mai rău lu­cru pe ca­re îl pu­tem fa­ce în acest mo­ment es­te să per­mi­tem unui nu­măr mic de țări să mo­no­po­li­ze­ze

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania