Romania Libera

Ma­rea Bri­ta­nie apro­bă vac­ci­nul Pfi­ze­rBi­oNTe­ch COVID-19

LONDRA (Reu­ters) - Ma­rea Bri­ta­nie a apro­bat mi­er­curi vac­ci­nul COVID-19 al lui Pfi­zer, fă­când un pas înain­tea Sta­te­lor Uni­te și a Eu­ro­pei în a de­ve­ni pri­ma ța­ră a Occi­den­tu­lui ca­re a apro­bat în mod ofi­cial un vac­cin, și ca­re ar tre­bui să ajun­gă la cei mai

- Adria­na.con­stan­ti­nes­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

pri­mul mi­nis­tru Bo­ris Joh­nson a su­sți­nut apro­ba­rea au­to­ri­ză­rii me­di­ca­men­tu­lui ca o vic­to­rie glo­ba­lă și o oa­ză de spe­ra­nță în întu­ne­ri­cul adus de no­ul co­ro­na­vi­rus, ca­re a ucis aproa­pe 1,5 mi­li­oa­ne de oa­meni la ni­vel glo­bal, a lo­vit eco­no­mia mon­dia­lă și a răs­tur­nat viața nor­ma­lă. age­nția de re­gle­men­ta­re a me­di­ca­men­te­lor și pro­du­se­lor me­di­ca­le din Ma­rea Bri­ta­nie (MHRa) a acor­dat apro­ba­rea uti­li­ză­rii de ur­ge­nță a vac­ci­nu­lui pfi­zer-Bi­oNTe­ch, des­pre ca­re se spu­ne că es­te 95% efi­ci­ent în pre­veni­rea bo­li­lor, într-un timp re­cord - la doar 23 de zi­le de când pfi­zer a pu­bli­cat pri­me­le da­te din eta­pa sa cli­ni­că fi­na­lă.

Pri­mul mi­nis­tru Bo­ris Joh­nson a su­sți­nut apro­ba­rea au­to­ri­ză­rii me­di­ca­men­tu­lui ca o vic­to­rie glo­ba­lă și o oa­ză de spe­ra­nță în întu­ne­ri­cul adus de no­ul co­ro­na­vi­rus, ca­re a ucis aproa­pe 1,5 mi­li­oa­ne de oa­meni la ni­vel glo­bal, a lo­vit eco­no­mia mon­dia­lă și a răs­tur­nat viața nor­ma­lă.

Age­nția de re­gle­men­ta­re a me­di­ca­men­te­lor și pro­du­se­lor me­di­ca­le din Ma­rea Bri­ta­nie (MHRA) a acor­dat apro­ba­rea uti­li­ză­rii de ur­ge­nță a vac­ci­nu­lui Pfi­ze­rBi­oNTe­ch, des­pre ca­re se spu­ne că es­te 95% efi­ci­ent în pre­veni­rea bo­li­lor, întrun timp re­cord - la doar 23 de zi­le de când Pfi­zer a pu­bli­cat pri­me­le da­te din eta­pa sa cli­ni­că fi­na­lă.

Ma­ri­le pu­teri ale lu­mii se lup­tă pen­tru un vac­cin de luni de zi­le, și deci o lo­vi­tu­ră mai­es­tu­oa­să da­tă de gu­ver­nul Joh­nson, ca­re s-a con­frun­tat cu cri­tici cu pri­vi­re la ges­ti­o­na­rea cri­zei.

„Es­te fan­tas­tic”, a spus Joh­nson. Vac­ci­nul va înce­pe să fie dis­po­ni­bil în toa­tă Ma­rea Bri­ta­nie înce­pând cu săp­tă­mâna vi­i­toa­re. Pro­te­cția vac­ci­nu­ri­lor ne va per­mi­te în ce­le din ur­mă să ne re­cu­pe­răm viața şi să fa­cem eco­no­mia să me­ar­gă din nou. ”

„Apro­ba­rea unui vac­cin pen­tru uti­li­za­re aproa­pe exact la un an de la apa­riția no­u­lui co­ro­na­vi­rus în Wu­han, Chi­na, es­te un tri­umf pen­tru ști­i­nță ”, au de­cla­rat șe­ful Pfi­zer, Albert Bo­ur­la, și par­te­ne­rul său ger­man de bi­o­teh­no­lo­gie Bi­oNTe­ch.

Dar vi­te­za im­pre­si­o­nan­tă cu ca­re s-a dat apro­ba­rea a atras cri­tici de la Bru­xel­les, un­de, într-o de­cla­rație, au­to­ri­ta­tea de re­gle­men­ta­re a me­di­ca­men­te­lor din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă a de­cla­rat că pro­ce­du­ra sa mai lun­gă de apro­ba­re a vac­ci­nu­ri­lor es­te mai adec­va­tă, de­oa­re­ce se ba­ze­a­ză pe mai mul­te do­ve­zi și ne­ce­si­tă mai mul­te con­troa­le.

Li­de­rii bri­ta­nici au spus că vor acor­da pri­o­ri­ta­te ce­lor mai ne­voiași - per­soa­ne­lor în vârstă, ce­lor din că­mi­ne și lu­cră­to­ri­lor din do­me­ni­ul să­nă­tății și nu mem­bri­lor gu­ver­nu­lui sau Par­la­men­tu­lui.

Pfi­zer a anu­nțat des­co­pe­ri­rea vac­ci­nu­lui pe 9 noi­em­brie, cu re­zul­ta­te­le stu­di­i­lor cli­ni­ce în sta­di­ul III.

„Ace­as­tă au­to­ri­za­re es­te un obi­ec­tiv că­tre ca­re lu­crăm de când am de­cla­rat pen­tru pri­ma da­tă că ști­i­nța va câști­ga și aplau­dăm MHRA pen­tru ca­pa­ci­ta­tea lor de a efec­tua o eva­lua­re aten­tă și de a lua mă­suri în timp util pen­tru a aju­ta la pro­te­ja­rea oa­me­ni­lor din Ma­rea Bri­ta­nie”, a de­cla­rat CEO Bo­ur­la . Au­to­ri­ta­tea de re­gle­men­ta­re a me­di­ca­men­te­lor din Ma­rea Bri­ta­nie a apro­bat vac­ci­nul într-un timp re­cord, fă­când o ana­li­ză si­mul­ta­nă „con­ti­nuă” a da­te­lor și a pro­ce­su­lui de fa­bri­cație, în timp ce Pfi­zer a con­cu­rat să încheie stu­di­i­le. Șe­ful MHRA, Ju­ne Rai­ne, într-un bri­e­fing te­le­vi­zat de la Dow­ning Stre­et a tran­smis că pri­me­le da­te des­pre vac­cin au fost pri­mi­te în iu­nie și au fost su­pu­se unei ana­li­ze ri­gu­roa­se la stan­dar­de­le in­ter­nați­o­na­le. „Si­gu­ra­nța es­te cu­vântul nos­tru de or­di­ne”.

 ??  ??

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania