Romania Libera

Do­nau Chem, po­ves­te fă­ră sfârşit: Ce se va ale­ge din com­bi­na­tul chi­mic de la Tur­nu Mă­gu­re­le?

Do­sa­re­le și cor­te­gi­i­le pri­va­ti­ză­ri­lor din in­dus­tria chi­mi­că nați­o­na­lă (II)

- Eu­gen.cișma­nu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Deși mass-me­dia a ve­hi­cu­lat in­tens, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, fap­tul că Ioan Ni­cu­lae in­ten­ţi­o­nea­ză să re­des­chi­dă com­bi­na­tul chi­mic Do­nau Chem de la Tur­nu Mă­gu­re­le, până în pre­zent acest lu­cru nu s-a întâmplat de­cât la ni­vel de tes­tări și de fun­cți­o­na­re in­ter­mi­ten­tă.Cu toa­te că, de la înce­pu­tul anu­lui în curs, au fost efec­tua­te pro­be teh­no­lo­gi­ce, iar la fi­na­lul lu­nii iu­nie 2020, gru­pul Inte­ra­gro, pre­zi­dat de Ioan Ni­cu­lae, a anu­nțat ofi­cial re­lua­rea ac­ti­vi­tății Do­nau Chem, fapt ca­re s-a re­si­mțit și pe piața ga­ze­lor na­tu­ra­le, com­pa­nia re­de­venind unul din­tre cei mai mari con­su­ma­tori și im­por­ta­tori din ța­ră, re­por­ni­rea pro­duc­ţi­ei de îngrășă­min­te chi­mi­ce a fost afec­ta­tă de tot fe­lul de in­ci­den­te teh­ni­ce, du­pă cum ara­tă chiar ra­por­tul ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al com­bi­na­tu­lui, de­zi­de­ra­tul fi­ind amânat de­cla­ra­tiv pen­tru lu­na de­cem­brie a aces­tui an.

Cu toa­te că, de la înce­pu­tul anu­lui în curs, au fost efec­tua­te pro­be teh­no­lo­gi­ce, iar la fi­na­lul lu­nii iu­nie 2020,gru­pul Inte­ra­gro,pre­zi­dat de Ioan Ni­cu­lae, a anu­nțat ofi­cial re­lua­rea ac­ti­vi­tății Do­nau Chem, fapt ca­re s-a re­si­mțit și pe piața ga­ze­lor na­tu­ra­le, com­pa­nia re­de­venind unul din­tre cei mai mari con­su­ma­tori și im­por­ta­tori din ța­ră, re­por­ni­rea pro­duc­ţi­ei de îngrășă­min­te chi­mi­ce a fost afec­ta­tă de tot fe­lul de in­ci­den­te teh­ni­ce, du­pă cum ara­tă chiar ra­por­tul ad­mi­nis­tra­to­rul ju­di­ciar al com­bi­na­tu­lui, de­zi­de­ra­tul fi­ind amânat de­cla­ra­tiv pen­tru lu­na de­cem­brie a aces­tui an. „În ce­ea ce pri­vește de­ru­la­rea pro­ce­su­lui de pro­du­cție, au exis­tat mici in­ter­mi­te­nțe din cau­za fap­tu­lui că au apă­rut une­le in­ci­den­te teh­ni­ce la in­sta­lați­i­le de pro­du­cție. Va­lo­ri­fi­ca­rea pro­du­cți­ei re­a­li­za­te s-a efec­tuat în prin­ci­pal că­tre cli­e­nții ca­re au achi­tat mar­fa în avans, dar și că­tre alți cli­e­nți de pe piața in­ter­nă, con­tra­va­loa­rea aces­teia fi­ind înca­sa­tă in­te­gral.La da­ta întoc­mi­rii pre­zen­tu­lui plan de re­or­ga­ni­za­re, sunt fi­na­li­za­te lu­cră­ri­le de re­vi­zii și re­pa­rații la in­sta­lați­i­le de acid azo­tic și azo­tat de amo­niu, aces­tea fi­ind pro­gra­ma­te a in­tra pe pro­du­cție în lu­na de­cem­brie 2020”, se pre­ci­ze­a­ză în pla­nul de re­or­ga­ni­za­re a com­pa­ni­ei, ca­re pre­ve­de re­lua­rea in­te­gra­lă a pro­du­cți­ei în ul­ti­ma lu­nă a lui 2020 și pla­ta com­ple­tă a da­to­ri­i­lor de pes­te 343 mi­li­oa­ne lei ale Do­nau Chem în de­curs de 5 ani. Spe­cia­liști în do­me­ni­ul in­dus­tri­ei chi­mi­ce (in­clu­siv foști an­ga­ja­ţi ai DO­NAU CHEM SRL) sunt de pă­re­re, însă, că pro­duc­ţia de îngrășă­min­te chi­mi­ce nu poa­te fi re­lua­tă, având în ve­de­re sta­rea avan­sa­tă de uzu­ră fi­zi­că/mo­ra­lă și pe­ri­oa­da înde­lun­ga­tă de ne­func­ţi­o­na­re a in­sta­la­ţi­i­lor teh­no­lo­gi­ce ale com­bi­na­tu­lui,pre­cum și lip­sa unor in­ves­ti­ţii ma­si­ve în re­teh­no­lo­gi­za­re/mo­der­ni­za­re a aces­to­ra.

ac­tual al in­sol­ven­ţei

Do­nau Chem, unul din­tre foștii mari pro­du­că­tori de îngrășă­min­te chi­mi­ce din Ro­mânia, cu tra­di­ţie înde­lun­ga­tă în do­me­niu și par­te­ne­ria­te exter­ne de afa­ceri, se află în in­sol­ven­ţă din anul 2017. În pre­zent, Do­nau Chem are da­to­rii de pes­te 343 mi­li­oa­ne lei. 293,16 mi­li­oa­ne lei re­pre­zin­tă to­ta­lul cre­a­nțe­lor din ta­be­lul cre­di­to­ri­lor, din­tre ca­re 201 mi­li­oa­ne de lei - da­to­rii la in­sti­tu­ţii ale sta­tu­lui (cea mai ma­re fi­ind că­tre Di­rec­ţia Ge­ne­ra­lă de Admi­nis­tra­re a Ma­ri­lor Con­tri­bua­bi­li - cir­ca 126 mi­li­oa­ne de lei). Alte 50,5 mi­li­oa­ne lei sunt da­to­rii acu­mu­la­te în pe­ri­oa­da de in­sol­vență. În ace­lași timp, ni­ve­lul ci­frei de afa­ceri s-a re­dus con­si­de­ra­bil, de la cir­ca 30 mi­li­oa­ne lei la fi­ne­le anu­lui 2016, la cir­ca 11 mi­li­oa­ne lei în 2019, iar nu­mă­rul me­diu de an­ga­ja­ţi s-a di­mi­nuat de la 600 la mai pu­ţin de 200 în ace­e­ași pe­ri­oa­dă, fi­ind anu­nțat din nou în crește­re în ace­as­tă pe­ri­oa­dă.

Cum poa­te acți­o­na Ioan Ni­cu­lae pen­tru op­ti­mi­za­rea eco­no­mi­că a com­bi­na­tu­lui?

Pen­tru că mu­lți ob­ser­va­tori ai re­or­gă­ni­ză­rii com­bi­na­tu­lui se între­a­bă cum va plă­ti Ioan Ni­cu­lae toa­te mai sus amin­ti­te­le da­to­rii acu­mu­la­te de că­tre Do­nau Chem, sau da­că in­ten­ţi­o­nea­ză cu ade­vă­rat acest lu­cru, o va­rian­tă po­si­bi­lă es­te ace­ea ca afa­ce­ris­tul să pro­ce­de­ze la fel cum a fa­cut și cu un alt com­bi­nat chi­mic din ca­drul hol­ding-ului Inte­rA­gro, anu­me Ga-Pro-Co Che­mi­cals SA Să­vi­nești, ju­de­ţul Ne­amţ, aflat în pre­zent în fa­li­ment. În cur­sul aces­tui an, fir­ma Nor­th Che­mi­cal Com­plex Bu­cu­rești a achi­zi­ţi­o­nat ac­ti­vul „Plat­for­mă in­dus­tria­lă Ga-Pro-Co Che­mi­cals”, prac­tic, întreg ac­ti­vul in­dus­trial din pa­tri­mo­ni­ul com­bi­na­tu­lui din Să­vi­nești. Cum Nor­th Che­mi­cal Com­plex, la fel ca și AEP Gi­ur­giu Port (o altă fir­mă cu ca­re Do­nau Chem are în pre­zent încheia­te con­trac­te de vânza­re pen­tru îngrășă­min­te chi­me­ce) sunt con­tro­la­te de că­tre Pe­tri­că Bu­du­ru, de mai mu­lți ani preșe­din­te­le Co­mi­te­tu­lui Di­rec­tor al Astra Gi­ur­giu, echi­pa de fot­bal a lui Ioan Ni­cu­lae, ar re­zul­ta că Ioan Ni­cu­lae și-ar fi adău­gat prac­tic în pa­no­plie (cum bani puțini, spun unii, veh­ci­u­lând su­ma de 17 mi­li­oa­ne de eu­ro) com­bi­na­tul chi­mic, prin­tr-o fir­mă con­tro­la­tă tot de el!

O încren­gă­tu­ră cu un sin­gur po­te­nțial câști­gă­tor – Ioan Ni­cu­lae

Când spu­nem că fir­ma Nor­th Che­mi­cal Com­plex Bu­cu­rești es­te con­tro­la­tă de Ioan Ni­cu­lae, ne ba­zăm pe fap­tul că aces­ta fi­gu­re­a­ză ca an­ga­jat, înce­pând din lu­na sep­tem­brie 2019, în ca­drul fir­mei (în func­ţia de con­si­li­er în re­la­ţii eco­no­mi­ce in­ter­na­ţi­o­na­le), ală­turi de fi­i­ca sa – Anca Lu­cia­na Frățea (din lu­na noi­em­brie 2019, în func­ţia de eco­no­mist în ges­ti­u­ne eco­no­mi­că).Aso­ciat unic la fir­ma Nor­th Che­mi­cal Com­plex Bu­cu­rești es­te so­ci­e­ta­tea SCAEP Gi­ur­giu Port SA Zim­ni­cea, la ca­re aso­ciat ma­jo­ri­tar (78%) es­te Pe­tri­că Bu­du­ru - nașul fi­u­lui lui Ioan Ni­cu­lae. La fir­ma lui Bu­du­ru, SCAEP Gi­ur­giu Port SA Zim­ni­cea, Ioan Ni­cu­lae a fi­gu­rat ca an­ga­jat în pe­ri­oa­da au­gust 2016-fe­brua­rie 2017, în func­ţia de con­si­li­er teh­nic. În ata­re con­diții, nu es­te ex­clus ca, la com­bi­na­tul chi­mic Do­nau Chem din Tur­nu Mă­gu­re­le, Ni­cu­lae să achi­zi­ţi­o­ne­ze ac­ti­ve­le prin in­ter­me­di­ul fir­mei SCAEP Gi­ur­giu Port SA Zim­ni­cea, pen­tru că, doar așa se ex­pli­că de ce fir­ma la ca­re Bu­du­ru es­te acți­o­nar ma­jo­ri­tar a achi­zi­ţi­o­nat de la Po­pa­sul Tre­beș SRL cre­an­ţa de cir­ca 16 mi­li­oa­ne de lei de­ţi­nu­tă ini­ţial de Ban­ca Tran­sil­va­nia SA la Do­nau Chem (Ban­ca Tran­sil­va­nia a vândut cre­an­ţa de­ţi­nu­tă la com­bi­na­tul chi­mic Do­nau Chem că­tre fir­ma Po­pa­sul Tre­beș SRL, ca­re, ul­te­ri­or, a vândut-o că­tre SCAEP Gi­ur­giu Port SA Zim­ni­cea - con­form da­te­lor pu­bli­ca­te în Pro­ce­du­ri­lor de In­sol­ven­ţă). Expli­cația po­si­bi­lă a aces­tor com­bi­nați­i­lor ar pu­tea fi le­ga­tă de obi­ec­ti­vul ca SCAEP Gi­ur­giu Port Zim­ni­cea să ajun­gă să ob­ţi­nă o po­zi­ţie im­por­tan­tă la ma­sa cre­da­lă a com­bi­na­tu­lui chi­mic Si­nau Chem și un loc de mem­bru în Co­mi­te­tul Cre­di­to­ri­lor, astfel încât so­ci­e­tă­ţi­le afi­lia­te hol­ding-ului Inte­rA­gro să de­ţi­nă ma­jo­ri­ta­tea într-un Co­mi­tet al Cre­di­to­ri­lor ce are ro­lul de a apro­ba pla­nul pla­nul de re­or­ga­ni­za­re a com­pa­ni­ei, ca­re pre­ve­de re­lua­rea in­te­gra­lă a pro­du­cți­ei în ul­ti­ma lu­nă a lui 2020 și pla­ta com­ple­tă a da­to­ri­i­lor de pes­te 343 mi­li­oa­ne lei ale Do­nau Chem, do­cu­men­tul ur­mând ul­te­ri­or să fie con­fir­mat și de ju­de­că­to­rul sin­dic de la Tri­bu­na­lul Te­le­or­man.

În loc de epi­log

În ace­as­tă si­tuație, în ca­re tot mai mu­lți se între­a­bă da­că Do­nau Chem, com­bi­na­tul eta­lon din Te­le­or­man, poa­te fi re­pus to­tuși pe pi­ci­oa­re sau doar își trăi­ește ul­ti­me­le cli­pe înain­tea in­tră­rii în fa­li­ment, es­te in­te­re­sant de aflat cum va ga­ran­ta jus­tiția fap­tul că de­bi­te­le uriașe ale com­bi­na­tu­lui, ce­le da­to­ra­te că­tre stat și că­tre cei­lal­ţi cre­di­tori înscriși la ma­sa cre­da­lă,vor fi achi­ta­te în ter­me­nul asu­mat până la ulti­mul leu.

 ??  ??
 ??  ?? Expli­cație fo­to: La Tur­nu Mă­gu­re­le, ochii te­le­or­mă­ne­ni­lor sunt pe Ioan Ni­cu­lae
Expli­cație fo­to: La Tur­nu Mă­gu­re­le, ochii te­le­or­mă­ne­ni­lor sunt pe Ioan Ni­cu­lae

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania