Va­rian­ta ex­tre­mă: re­pau­sul ali­men­tar

Es­te con­si­de­rat cea mai la înde­mână, mai ra­pi­dă și mai efi­ci­en­tă mo­da­li­ta­te de de­to­xi­fi­ca­re a or­ga­nis­mu­lui. Dar și so­lu­ţia ide­a­lă pen­tru greu­ta­tea do­ri­tă și să­nă­ta­te înze­ci­tă.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pos­tul ne­gru, adi­că re­pau­sul ali­men­tar com­plet, es­te una din­tre ce­le mai ve­chi și mai efi­ci­en­te me­to­de de men­ţi­ne­re a să­nă­tă­ţii. Re­co­man­dat, din punct de ve­de­re me­di­cal, es­te să se ţi­nă o zi pe săp­tă­mână, ad­mi­să fi­ind doar apa, cel pu­ţin 1,5 li­tri, pen­tru evi­ta­rea des­hi­dra­tă­rii. Da­că nu re­ziști să nu mă­nânci ni­mic, po­ţi con­su­ma câte­va fruc­te, le­gu­me sau su­curi na­tu­ra­le.

O zi pe săp­tă­mână

Nu mă­nânci ni­mic din se­a­ra zi­lei pre­ce­den­te până în di­mi­nea­ţa zi­lei ur­mă­toa­re ce­lei în ca­re ai ţi­nut post. Se con­si­de­ră că pos­tind o zi pe săp­tă­mână îi oferi or­ga­nis­mu­lui un timp mi­nim pen­tru re­ge­ne­ra­re și pu­ri­fi­ca­re. Un post de trei zi­le de­ba­ra­se­a­ză cor­pul de to­xi­ne și cu­ră­ţă sânge­le. La mai mult de trei zi­le de ab­sen­ţă to­ta­lă a hra­nei se poa­te re­cur­ge doar sub su­pra­ve­ghe­re me­di­ca­lă.

Be­ne­fi­cii re­mar­ca­bi­le

Pri­vând or­ga­nis­mul o zi pe săp­tă­mână de hra­nă, îl aju­ţi să se eli­be­re­ze de to­xi­ne­le și re­zi­duu­ri­le acu­mu­la­te ca ur­ma­re a ex­ce­se­lor cu­li­na­re sau a ali­men­te­lor, în spe­cial a ce­lor de pro­veni­en­ţă ani­ma­lă, ca­re le fa­vo­ri­ze­a­ză. Lip­sa hra­nei de­ter­mi­nă uti­li­za­rea re­zer­ve­lor de pro­tei­ne pen­tru pro­du­ce­rea de ener­gie, apoi, din cau­za lip­sei sur­se­lor de ener­gie din hra­nă, or­ga­nis­mul ape­le­a­ză la pro­pri­i­le re­sur­se, alt­fel spus de­po­zi­te­le de gră­si­me din or­ga­nism sunt so­li­ci­ta­te pen­tru pro­du­ce­rea de ener­gie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.