Ce­ai­u­ri­le asia­ti­ce pen­tru slă­bit

Când ţii o di­e­tă pen­tru slă­bit sau o cu­ră de de­to­xi­fi­ca­re, mai ai un aliat la înde­mână: ce­ai­u­ri­le asia­ti­ce. Află ca­re le sunt se­cre­te­le și con­vin­ge-te că au efec­te­le pro­mi­se.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Ce poa­te fi mai plă­cut de­cât să sor­bi câte o ca­nă de ce­ai, fie el alb, verde sau ne­gru, mai ales când te gândești că te va aju­ta să slă­bești? Asia­ti­cii o fac de mi­le­nii pen­tru eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor din or­ga­nism, men­ţi­ne­rea să­nă­tă­ţii și ti­ne­re­ţii.

Efec­te bi­ne­fă­că­toa­re

Într-ade­văr, s-au do­ve­dit a fi foar­te efi­ci­en­te în di­e­te­le de slă­bit, fapt pus pe se­a­ma ca­pa­ci­tă­ţii de a re­gla tran­zi­tul in­tes­ti­nal, de a ac­ce­le­ra me­ta­bo­lis­mul, de a scă­dea ab­sor­bţia gră­si­mi­lor și ar­de­rea ce­lor exis­ten­te în ex­ces, mai ales a ce­lor din re­gi­u­nea ab­do­mi­na­lă. În plus, in­duc sen­za­ţia de sa­ţi­e­ta­te, mo­tiv pen­tru ca­re e bi­ne să-l bei du­pă ma­să, pen­tru a nu lă­sa sen­za­ţi­ei de foa­me să-ţi dea târcoa­le cât mai mult timp. Pen­tru ca efec­tul să fie op­tim, se be­au cât mai cal­de, cu înghi­ţi­turi mici.

Cu mă­su­ră!

Și ce­ai­ul alb, și cel verde, și cel ne­gru se be­au neîndul­ci­te, even­tual doar cu pu­ţi­nă mi­e­re. Dar nu ori­cât. Nu­tri­ţi­o­niștii te sfă­tu­i­esc să nu bei mai mult de 2-3 căni de ce­ai verde pe zi, alt­fel s-ar pu­tea ajun­ge la iri­ta­rea mu­coa­sei sto­ma­cu­lui și la di­fe­ri­te ca­ren­ţe. Apoi, da­că ești hi­po­ten­siv, evi­tă să con­su­mi can­ti­tă­ţi foar­te mari de ce­ai verde, iar da­că ai pro­ble­me cu som­nul, nu-l bea du­pă ore­le 17. În ce­ea ce pri­vește ce­ai­ul ne­gru, con­su­mul tre­bu­ie li­mi­tat la cel mult do­uă căni pe zi. Con­su­mat în ex­ces, poa­te avea se­ri­oa­se ur­mări ne­ga­ti­ve. Hi­per­ten­si­vii se pot răs­fă­ţa cu o ase­me­nea li­coa­re doar du­pă con­sul­ta­rea me­di­cu­lui.

Ce­ai­ul Oo­long

Cu o ușoa­ră aro­mă de fruc­te, ce­ai­ul Oo­long, de tă­rie me­die, com­bi­nă pro­pri­e­tă­ţi­le ce­ai­u­lui verde cu ce­le ale ce­ai­u­lui ne­gru, fi­ind in­clus și el în mul­te di­e­te de slă­bit. În acest scop se be­au câte pa­tru căni pe zi, du­pă ma­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.