Sca­pă de con­sti­pa­ţie!

Nu da curs pri­mu­lui im­puls de a da fu­ga la far­ma­cie du­pă un la­xa­tiv, pen­tru a ve­ni de hac con­sti­pa­ţi­ei ai și alte mij­loa­ce la înde­mână, mai blânde, mai să­nă­toa­se.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Exis­tă o mul­ti­tu­di­ne de plan­te, se­min­ţe, ali­men­te ce-ţi pot ve­ni în aju­tor în lup­ta cu dis­con­for­tul cre­at de con­sti­pa­ţie, ori­cât de re­be­lă ar fi ea.

Ce­ai de ghim­bir

Pe lângă fap­tul că aju­tă di­ges­tia și eli­mi­nă ga­ze­le in­tes­ti­na­le, ce­ai­ul de ghim­bir are și da­rul de a neu­tra­li­za to­xi­ne­le și de a sti­mu­la di­ges­tia. Se pre­pa­ră prin adău­ga­rea a 2 lin­gu­ri­ţe de ghim­bir ras într-o ca­nă cu apă fi­er­bin­te, ca­re se la­să la in­fu­zat timp de 10 mi­nu­te. Pen­tru efec­te vi­zi­bi­le se con­su­mă 2-3 căni pe zi. Da­că ţi se pa­re prea „ta­re“, înain­te de a tur­na apa fi­er­bin­te po­ţi ames­te­ca ghim­bi­rul ras cu pu­ţi­nă mi­e­re.

Ce­ai de ci­coa­re

Se spu­ne des­pre ce­ai­ul de ci­coa­re că, băut di­mi­nea­ţa, pe ne­mânca­te, poa­te ve­ni de hac și ce­lei mai se­ve­re con­sti­pa­ţii. Asta întru­cât za­ha­ru­ri­le din ră­dă­ci­nă, ne­fi­ind di­ge­ra­bi­le, sti­mu­le­a­ză dez­vol­ta­rea de bac­te­rii pri­e­te­noa­se, de tip bi­fi­dus, în co­lon, sti­mu­lând pe­ris­tal­tis­mul in­tes­ti­nal și im­pul­si­o­nând eli­mi­na­rea bo­lu­lui ali­men­tar. Se ţi­ne o cu­ră de trei săp­tă­mâni, du­pă ca­re se fa­ce o pau­ză de cinci zi­le, apoi se poa­te re­lua tra­ta­men­tul.

Ce­ai de coa­da-șo­ri­ce­lu­lui

O plan­tă re­nu­mi­tă pen­tru efec­te­le la­xa­ti­ve pe ca­re le are. Se pre­pa­ră o in­fu­zie din­tr-o ca­nă cu apă fi­er­bin­te și o lin­gu­ri­ţă cu vârf de plan­tă, se la­să la in­fu­zat un mi­nut, du­pă ca­re se stre­coa­ră. Se bea o ca­nă pe zi. Fă­ră ex­ce­se! Ce­ai­ul de coa­da-șo­ri­ce­lu­lui prea con­cen­trat sau băut în can­ti­tă­ţi prea mari poa­te pro­vo­ca dia­ree, ame­ţe­a­lă sau erup­ţii cu­ta­na­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.