Nu su­bes­ti­ma te­ra­pi­i­le cor­po­ra­le

Pla­nul tău de slă­bi­re și de­to­xi­fi­ca­re de­vi­ne im­ba­ta­bil da­că ac­ţi­o­ne­zi pe toa­te pla­nu­ri­le, nu doar la in­te­ri­or, ci și la ex­te­ri­or.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Pi­e­lea es­te cel mai ma­re or­gan al cor­pu­lui nos­tru, o mul­ţi­me de to­xi­ne acu­mu­lându-se la ni­ve­lul ei. To­to­da­tă, ţe­su­tul adi­pos se topește mai ușor da­că ac­ţi­o­ne­zi di­rect asu­pra lui, prin di­ver­se te­ra­pii cor­po­ra­le pe ca­re le po­ţi prac­ti­ca aca­să, în sa­loa­ne spe­cia­li­za­te ori în di­ver­se cli­nici.

Împa­che­tări cor­po­ra­le

O pro­ce­du­ră mo­der­nă și efi­ci­en­tă, împa­che­tă­ri­le se apli­că tot mai des în sa­loa­ne­le SPA. Aju­tă la to­pi­rea gră­si­mi­lor sub­cu­ta­na­te, in­ten­si­fi­ca­rea eli­mi­nă­rii apei în ex­ces și a to­xi­ne­lor re­zul­ta­te din me­ta­bo­lism, ne­te­zește pi­e­lea, crește imu­ni­ta­tea. Un ce­a­rșaf umed și o pă­tu­ră de mol­ton es­te tot ce ai ne­voie pen­tru o împa­che­ta­re sim­plă. Da­că re­cur­gi la o ase­me­nea pro­ce­du­ră de 2-3 ori pe săp­tă­mână, du­pă 1-2 luni te vei bu­cu­ra de efec­te­le ei po­zi­ti­ve. Pen­tru a mări efi­ca­ci­ta­tea, pe pi­e­le se apli­că tot fe­lul de sub­stan­ţe cu efect cu­ra­tiv: ar­gi­lă, plan­te, al­ge, să­ruri mi­ne­ra­le, nă­mol, ci­o­co­la­tă.

Ulei­uri vo­la­ti­le. Se apli­că pe pi­e­le ulei­uri vo­la­ti­le, dar nu în sta­re pu­ră, ci com­bi­na­te cu ulei ali­men­tar (de mig­da­le, măs­li­ne etc.) du­pă ca­re se înfășoa­ră cor­pul într-un pro­sop de bum­bac îmbi­bat cu in­fu­zie de plan­te. Efec­tul: cal­me­a­ză, re­la­xe­a­ză, re­du­ce ten­si­u­nea mus­cu­la­ră, ac­ti­ve­a­ză me­ta­bo­lis­mul.

Să­ruri ma­ri­ne. Se apli­că pe pi­e­le o so­lu­ţie de să­ruri ma­ri­ne sau un pro­sop îmbi­bat cu apă de ma­re. Efec­tul: mă­rește imu­ni­ta­tea și re­zis­ten­ţa la stres, ac­ti­ve­a­ză me­ta­bo­lis­mul și nor­ma­li­ze­a­ză ac­ti­vi­ta­tea glan­dei ti­roi­de.

Nă­mol. Îmbo­gă­ţit cu să­ruri mi­ne­ra­le sau ar­gi­lă cos­me­ti­că, se ames­te­că cu ulei­uri aro­ma­ti­ce și se apli­că pe pi­e­le. Efec­tul: re­du­ce du­re­rea în ca­zul trau­ma­tis­me­lor, pre­vi­ne ce­lu­li­ta, hi­dra­te­a­ză, to­ni­fi­că și ne­te­zește pi­e­lea, ame­li­o­re­a­ză cir­cu­la­ţia în ţe­su­tu­ri­le sub­cu­ta­na­te și topește gră­si­mi­le, are efect te­ra­peu­tic în ca­zul ac­ne­ei și al re­ac­ţi­i­lor aler­gi­ce ma­ni­fes­ta­te la ni­ve­lul pi­e­lii.

Ma­saj pen­tru si­lue­tă

E do­ve­dit fap­tul că ma­sa­jul te aju­tă să slă­bești, în com­ple­ta­rea unei di­e­te echi­li­bra­te. Prin ma­saj se to­ni­fi­că mus­cu­la­tu­ra, se sti­mu­le­a­ză cir­cu­la­ţia san­gu­i­nă, se re­du­ce stra­tul adi­pos, mai ales din zo­na ta­li­ei și de pe coap­se. Cel mai in­di­cat es­te ma­sa­jul an­ti­ce­lu­li­tic. Înain­te de a re­cur­ge la ma­saj pen­tru a-ţi re­mo­de­la cor­pul, se im­pu­ne, du­pă pă­re­rea spe­cia­liști­lor, o cu­ră de de­to­xi­fi­ca­re. Cel mai ni­me­rit ar fi, întru­cât aju­tă și la re­mo­de­la­rea cor­po­ra­lă și la eli­be­ra­rea de to­xi­ne, ma­sa­jul lim­fa­tic.

Dre­naj lim­fa­tic

Es­te, de fapt, un ma­saj ușor, com­bi­nat cu apli­ca­rea de pre­si­u­ne asu­pra gan­gli­o­ni­lor lim­fa­tici, punc­te cheie un­de se adu­nă re­zi­duu­ri­le pen­tru a fi dre­na­te în sis­te­mul cir­cu­la­tor lim­fa­tic. Cu cât cir­cu­lă mai ușor lim­fa, li­chi­dul ca­re tran­spor­tă nu­tri­en­ţii de la sânge la ţe­su­turi și deșeu­ri­le în sens in­vers, cu atât își fa­ce mai bi­ne tre­a­ba: to­xi­ne­le sunt eli­mi­na­te. O șe­din­ţă de ma­saj lim­fa­tic ar tre­bui să du­re­ze cam o oră și să fie fă­cu­tă ma­nual, fă­ră să doa­ră. Pen­tru a scă­pa de to­xi­ne­le stag­na­te în or­ga­nism, sunt ne­ce­sa­re do­uă-trei șe­din­ţe de ma­saj lim­fa­tic pe săp­tă­mână, timp de o lu­nă sau do­uă. Du­pă atin­ge­rea re­zul­ta­te­lor do­ri­te, es­te su­fi­ci­en­tă o șe­din­ţă pe săp­tă­mână, pen­tru între­ţi­ne­re.

Hi­dro­te­ra­pie

Te­ra­pia cu apă se ba­ze­a­ză pe fe­lul în ca­re re­ac­ţi­o­nea­ză or­ga­nis­mul la pre­si­u­nea apei asu­pra cor­pu­lui: sti­mu­le­a­ză ner­vii, re­vi­go­re­a­ză cir­cu­la­ţia, atât a sânge­lui, cât și a lim­fei. Cum ai pu­tea be­ne­fi­cia de toa­te aces­tea aca­să? Fă­când dușuri alter­na­ti­ve, cald-re­ce. Stai sub je­tul de apă fi­er­bin­te timp de un mi­nut, lă­sând apa să cur­gă pe spa­te, du­pă ca­re treci ro­bi­ne­tul pe apă re­ce și las-o și pe ace­as­ta să-ţi scal­de cor­pul timp de 30 de se­cun­de, apoi stai în pat o ju­mă­ta­te de oră. Con­trac­ţi­i­le cor­po­ra­le de­cla­nșa­te de ex­pu­ne­rea ba la apă fi­er­bin­te, ba la apă re­ce con­duc la eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor.

Re­fle­xo­te­ra­pie

Știai că prin­ci­pa­lul scop al re­fle­xo­te­ra­pi­ei es­te eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor din corp? Es­te, de fapt, tot un fel de ma­saj, de da­ta ace­as­ta asu­pra anu­mi­tor zo­ne din tal­pa pi­ci­o­ru­lui, așa-zi­se­le zo­ne re­fle­xe, ce co­res­pund di­fe­ri­te­lor or­ga­ne. Când un or­gan es­te afec­tat, punc­tul său re­flex sem­na­le­a­ză ne­plă­ce­rea prin de­pu­ne­rea de to­xi­ne în zo­na res­pec­ti­vă. Prin ma­sa­rea aces­teia, to­xi­ne­le sunt eli­mi­na­te, cir­cu­la­ţia sânge­lui mult îmbu­nă­tă­ţi­tă, sis­te­mul imu­ni­tar întă­rit și, drept ur­ma­re, boa­la înlă­tu­ra­tă.

O pro­ce­du­ră exce­len­tă de eli­mi­na­re a to­xi­ne­lor, prin tran­spi­ra­ţie, es­te sau­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.