Orto­re­xia, ob­se­sia de a mânca să­nă­tos

Ob­se­sia de a mânca să­nă­tos poa­te de­ve­ni o ma­la­die. Es­te vor­ba de or­to­re­xie, o nou-veni­tă prin­tre tul­bu­ră­ri­le de com­por­ta­ment ali­men­tar.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ebi­ne să adop­ţi obi­cei­uri ali­men­ta­re să­nă­toa­se. Pro­ble­ma apa­re atunci când do­rin­ţa de a mânca bi­ne se tran­sfor­mă într-o ade­vă­ra­tă ob­se­sie. O ob­se­sie ca­re a fost des­cri­să acum câţi­va ani de me­di­cul ame­ri­can Ste­ven Brat­man și ca­re poar­tă nu­me­le de or­to­re­xie. În timp ce alte do­uă tul­bu­rări de com­por­ta­ment ali­men­tar, ano­re­xia și bu­li­mia, tra­duc o ob­se­sie fo­ca­li­za­tă pe can­ti­ta­tea de ali­men­te con­su­ma­te, orto­re­xia se con­cen­tre­a­ză pe ca­li­ta­tea hra­nei.

Când se in­sta­le­a­ză tulburarea

Orto­re­xia nu apa­re de azi pe mâi­ne. De obi­cei, ea de­bu­te­a­ză prin­tr-un in­te­res mar­cat pen­tru o ali­men­ta­ţie să­nă­toa­să și do­rin­ţa de a res­pec­ta re­co­man­dă­ri­le nu­tri­ţi­o­niști­lor: un con­sum cres­cut de fruc­te și le­gu­me, de ali­men­te bo­ga­te în an­ti­o­xi­dan­ţi și în ome­ga 3 etc. În timp ce ma­jo­ri­ta­tea oa­me­ni­lor, au­zind aces­te re­co­man­dări, vor crește ușor con­su­mul aces­tor ali­men­te, or­to­re­xi­cii le vor lua drept li­te­ră de le­ge și își vor im­pu­ne un re­gim ali­men­tar strict,

își vor pla­ni­fi­ca me­ni­ul cu mul­te zi­le în avans, vor in­ven­ta re­gu­li ali­men­ta­re și își vor crea ri­tua­luri pri­vind se­lec­ta­rea și pre­pa­ra­rea hra­nei. De exem­plu, or­to­re­xi­cii stau ore în șir în ma­ga­zin ci­tind com­pul­siv eti­che­te­le pro­du­se­lor, ca să se asi­gu­re că ce­ea ce cum­pă­ră nu con­ţi­ne prea mul­te gră­si­mi, za­hăr sau adi­ti­vi, mă­soa­ră la mi­li­li­tru ulei­ul pe ca­re îl pun în mânca­re etc. Da­că se întâmplă să se aba­tă de la re­gi­mul ali­men­tar pe ca­re și l-a im­pus, or­to­re­xi­cul se sim­te vi­no­vat sau chiar dez­gus­tat de pro­pria per­soa­nă.

În cău­ta­rea me­ni­u­lui per­fect

Gra­ni­ţa din­tre a adop­ta o ali­men­ta­ţie să­nă­toa­să și a fi ob­se­dat de per­fec­ţi­u­nea ali­men­ta­ră es­te foar­te fra­gi­lă. Eli­mi­na­rea adi­ti­vi­lor, con­ser­van­ţi­lor, co­lo­ran­ţi­lor și pro­du­se­lor fast-food es­te pri­ma gri­jă a unui or­to­re­xic de­bu­tant. Ul­te­ri­or apar și între­bă­ri­le me­ta­fi­zi­ce: sunt toa­te gră­si­mi­le dău­nă­toa­re sau une­le gră­si­mi sunt bu­ne și alte­le re­le? Or fi gră­si­mi­le bu­ne mai să­nă­toa­se, dar oa­re nu și ele te îngrașă? Za­ha­ro­za și car­to­fii sunt ali­men­te ne­să­nă­toa­se, dar și pâi­nea, ore­zul și pas­te­le con­ţin glu­ci­de - să nu le mai mă­nânc nici pe astea? Fruc­te­le și le­gu­me­le sunt stro­pi­te cu pes­ti­ci­de, așa că ar fi mai bi­ne să le mă­nânc de­co­ji­te, dar coa­ja con­ţi­ne mul­te vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le. Cum să fac? Să cum­păr nu­mai fruc­te și le­gu­me bio ca să le pot mânca cu coa­jă? Ia­tă cât de com­pli­ca­tă de­vi­ne via­ţa pen­tru un or­to­re­xic!

Con­se­cin­ţe ne­do­ri­te

În ce­ea ce pri­vește orto­re­xia, ris­cu­ri­le sunt mai mult de na­tu­ră psi­ho­lo­gi­că de­cât fi­zi­o­lo­gi­că. Mul­ţi din­tre orto- re­xici se des­prind de cer­cul lor so­cial. Evi­tă să-și vi­zi­te­ze pri­e­te­nii, nu mai merg la res­tau­rant și nici la reu­ni­u­ni­le de fa­mi­lie de te­a­mă că nu vor reuși să res­pec­te re­gu­li­le ali­men­ta­re stric­te sta­bi­li­te chiar de ei. Înce­tul cu înce­tul se izo­le­a­ză de cei­lal­ţi.

Ca și ano­re­xia și bu­li­mia, orto­re­xia afec­te­a­ză mai mult fe­mei­le de­cât băr­ba­ţii. Psi­ho­lo­gii au ob­ser­vat că oa­me­nii ca­re su­fe­ră de tul­bu­rări de ali­men­ta­ţie au ade­sea tră­să­turi co­mu­ne de per­so­na­li­ta­te, pre­cum per­fec­ţi­o­nism și ati­tu­di­ne in­tran­si­gen­tă fa­ţă de ei înșiși.

Exis­tă tra­ta­ment?

Te pre­o­cu­pă exa­ge­rat de mult ali­men­ta­ţia să­nă­toa­să? Ia mă­suri înain­te ca di­e­ta ta să de­vi­nă prea ci­u­da­tă. Nu eli­mi­na gru­pe între­gi de nu­tri­en­ţi (de exem­plu, gră­si­mi­le sau lac­ta­te­le) pe mo­tiv că ai au­zit că aces­tea dău­nea­ză să­nă­tă­ţii, căci îţi pri­ve­zi or­ga­nis­mul de sub­stan­ţe pre­ţi­oa­se și po­ţi ajun­ge la ca­ren­ţe se­ri­oa­se ori chiar la mal­nu­tri­ţie. Con­su­mat cum­pă­tat, ni­ci­un ali­ment nu-ţi fa­ce rău - o spun chiar nu­tri­ţo­niștii. Da­că nu po­ţi să-ţi de­pășești ob­se­sia de a mânca să­nă­tos, nu ezi­ta să ceri aju­to­rul fa­mi­li­ei, al pri­e­te­ni­lor, iar da­că nici cei apro­pia­ţi nu reușesc să te adu­că pe dru­mul cel bun nu amâna vi­zi­ta la psi­ho­log și nu­tri­ţi­o­nist. Tra­ta­men­tul or­to­re­xi­ei es­te ase­mă­nă­tor cu cel re­co­man­dat în ce­le­lal­te tul­bu­rări de com­por­ta­ment ali­men­tar. Pri­mul pas es­te ca per­soa­na să re­cu­noas­că fap­tul­că are o pro­ble­mă și că do­rin­ţa ei de a atin­ge per­fec­ţi­u­nea ali­men­ta­ră a de­venit o sur­să de su­fe­rin­ţă și de tris­te­ţe. Apoi se poa­te tre­ce la psi­ho­te­ra­pie cog­ni­tiv-com­por­ta­men­ta­lă, prin ca­re se lu­cre­a­ză la ni­ve­lul gându­ri­lor, al con­vin­ge­ri­lor și al res­pec­tu­lui de si­ne.

Tes­tul Brat­man te aju­tă să re­cu­noști boa­la

Orto­re­xia tre­ce de­se­ori ne­ob­ser­va­tă, în spe­cial la de­but. Ia­tă tes­tul ela­bo­rat de dr. Brat­man, ca­re aju­tă la re­cu­noaște­rea simp­to­me­lor or­to­re­xi­ei:

1. Îţi pla­ni­fici me­ni­ul zil­nic cu câte­va zi­le în avans?

2. Pe­treci mai mult de 3 ore pe zi gândin­du-te la ali­men­ta­ţia ta?

3. Acor­zi mai mul­tă im­por­tan­ţă va­lo­rii nu­tri­ti­ve a ali­men­te­lor de­cât plă­ce­rii de a mânca?

4. Te sim­ţi bi­ne și stă­până pe via­ţa ta când mă­nânci să­nă­tos?

5. Te înce­ar­că un sen­ti­ment de cul­pa­bi­li­ta­te când te aba­ţi de la „re­gi­mul tău per­fect“?

6. Re­fu­zi vre­o­da­tă di­ver­se ac­ti­vi­tă­ţi (să ieși în oraș cu pri­e­te­nii, să iei ma­sa la ru­de, să mer­gi în ex­cur­sii etc.) de te­a­mă că n-o să-ţi po­ţi res­pec­ta re­gi­mul ali­men­tar?

7. Ai im­pre­sia că în timp ce ţi-ai îmbu­nă­tă­ţit ca­li­ta­tea ali­men­ta­ţi­ei, ca­li­ta­tea vi­e­ţii ta­le s-a de­te­ri­o­rat?

8. Ai pus anu­mi­te ali­men­te pe o lis­tă nea­gră în ci­u­da fap­tu­lui că îţi plac?

9. Ești din ce în ce mai exi­gen­tă cu ti­ne însă­ţi?

10. Sti­ma ta de si­ne es­te le­ga­tă de ce­ea ce mă­nânci? (de exem­plu, te apre­ci­e­zi mai mult, te sim­ţi mai im­por­tan­tă da­că mă­nânci să­nă­tos?). Da­că ai răs­puns „Da“la cel pu­ţin 4 între­bări înse­am­nă că ai un anu­mit ni­vel de an­xi­e­ta­te le­ga­tă de ali­men­ta­ţie. Da­că ai răs­puns „Da“la toa­te între­bă­ri­le, se con­fir­mă fap­tul că ai gânduri ob­se­si­ve des­pre hra­nă. Da­că aces­te gânduri îţi cre­e­a­ză su­fe­rin­ţă sau îţi afec­te­a­ză via­ţa de zi cu zi, ar fi bi­ne să ceri aju­to­rul unui psi­ho­log sau psi­hia­tru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.