Cald, mai cald, fi­er­bin­te

Ne pla­ce căl­du­ra pen­tru că ne re­la­xe­a­ză și ne li­niștește, ne ofe­ră o sta­re de bi­ne și de con­fort, cal­me­a­ză du­re­ri­le, des­tin­de mușchii... Mai mult, e un foar­te bun in­stru­ment de îngri­ji­re a fru­mu­se­ţii.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Ce se întâmplă cu pi­e­lea sub efec­tul tem­pe­ra­tu­rii și de ce nu­me­roa­se pro­du­se cos­me­ti­ce se apli­că „la cald“? Expli­ca­ţia e sim­plă: la o tem­pe­ra­tu­ră ri­di­ca­tă, va­se­le de sânge se di­la­tă, cir­cu­la­ţia se ac­ce­le­re­a­ză, iar pi­e­lea e mai bi­ne iri­ga­tă, ce­ea ce înse­am­nă că poa­te ab­sor­bi mai bi­ne sub­stan­ţe­le hră­ni­toa­re din pro­du­se­le cos­me­ti­ce. Află cum po­ţi pu­ne căl­du­ra în sluj­ba fru­mu­se­ţii ta­le.

Com­pre­se­le cal­de cal­me­a­ză iri­ta­ţi­i­le te­nu­lui

O com­pre­să cal­dă înmoaie as­pe­ri­tă­ţi­le pi­e­lii, des­tin­de mușchii fe­ţei, cu­ră­ţă și vin­de­că iri­ta­ţi­i­le. Pro­ce­du­ra e sim­plă: într-un vas (nu de alu­mi­niu) pu­ne trei pa­ha­re de apă și o lin­gu­ră de plan­te, apoi încăl­zește ames­te­cul fă­ră să lași să dea în clo­cot. Ce plan­te po­ţi fo­lo­si? Mușe­ţel, găl­be­ne­le, su­nă­toa­re pen­tru ten us­cat; men­tă, pod­bal, sal­vie pen­tru ten gras; coa­da-șo­ri­ce­lu­lui, frun­ze de pă­trun­jel pen­tru ten iri­tat. În in­fu­zia cal­dă, bi­ne fil­tra­tă, înmoaie un mic pro­sop de fa­ţă cu ca­re îţi înfășori fa­ţa, gâtul și de­col­teul. Men­ţi­ne com­pre­sa cât e cal­dă, la­să

apoi pi­e­lea să se usu­ce și apli­că o cre­mă hi­dra­tan­tă.

Abu­rii și căl­du­ra pro­so­pu­lui des­chid po­rii pi­e­lii, ca­re se va hi­dra­ta și va ab­sor­bi mai bi­ne sub­stan­ţe­le ac­ti­ve din cre­me­le sau măști­le hi­dra­tan­te pe ca­re le fo­lo­sești.

Re­la­xe­a­ză-te într-o baie cal­dă

Du­pă o zi obo­si­toa­re la ser­vi­ciu, ce poa­te fi mai re­la­xant de­cât să stai cu­fun­da­tă într-o ca­dă pli­nă cu apă cal­dă și plan­te aro­ma­ti­ce, lă­sând căl­du­ra să te învă­lu­ie? In­fu­zia de plan­te se pre­pa­ră cu doi li­tri de apă clo­co­ti­tă și un pumn de ier­buri. La­să să in­fu­ze­ze 10 mi­nu­te, apoi stre­coa­ră și toar­nă li­chi­dul în apa din ca­dă. Ce plan­te ale­gi? Ca să-ţi pui sânge­le în mișca­re ale­ge roz­ma­ri­nul, iar ca să te re­la­xe­zi ape­le­a­ză la la­van­dă sau men­tă. Tem­pe­ra­tu­ra apei nu tre­bu­ie să de­pășe­as­că 38-40°C - o baie prea fi­er­bin­te obo­sește or­ga­nis­mul. Nu sta în ca­dă mai mult de 10-15 mi­nu­te, căci îţi va amor­ţi cor­pul. Du­pă baie unge-ţi pi­e­lea cu un lap­te de corp sau o lo­ţi­u­ne hră­ni­toa­re.

Abu­rii cu­ră­ţă, măști­le hră­nesc

Toa­tă lu­mea știe că punc­te­le ne­gre și im­pu­ri­tă­ţi­le din pi­e­le se înde­păr­te­a­ză mai ușor când po­rii sunt des­chiși. Așa­dar, du­pă ce te de­ma­chi­e­zi, răs­fa­ţă-ţi te­nul cu o baie de aburi: stai aple­ca­tă dea­su­pra unui vas abu­rind și aco­pe­ră-ţi ca­pul cu un pro­sop. E su­fi­ci­ent să stai 5 mi­nu­te. Ime­diat du­pă ace­ea po­ţi apli­ca o mas­că, tot cal­dă.

Ca să-ţi hră­nești te­nul us­cat, fo­lo­sește mi­e­re: pu­ne 2 lin­guri de mi­e­re într-un bol pe ca­re îl cu­fun­zi în apă clo­co­ti­tă. Du­pă ce mi­e­rea de­vi­ne li­chi­dă, o po­ţi întin­de pe fa­ţă (ai gri­jă să nu fie fi­er­bin­te), evi­tând zo­na ochi­lor. Las-o să ac­ţi­o­ne­ze 15-20 de mi­nu­te, apoi clă­tește-te cu apă cal­dă. În ca­zul în ca­re ai te­nul nor­mal, lap­te­le e in­gre­di­en­tul de ca­re ai ne­voie. Apli­că un strat de lap­te cald pe pi­e­lea cu­ra­tă. Aște­ap­tă 2 mi­nu­te, apoi mai apli­că un strat, iar pes­te alte 2 mi­nu­te încă unul. La­să mas­ca să ac­ţi­o­ne­ze 20 de mi­nu­te, apoi clă­tește-te cu apă cal­dă. Te­nul tău va ră­mâne cu­rat și stră­lu­ci­tor.

Mai­o­ne­za căl­du­ţă re­ge­ne­re­a­ză pă­rul

Pă­rul tău pa­re obo­sit, lip­sit de stră­lu­ci­re sau ca­de prea mult? E mo­men­tul să-l îngri­jești mai atent. O mo­da­li­ta­te sim­plă de a-l re­vi­go­ra sunt măști­le cu ulei cald: ulei de co­cos da­că ai mă­tre­a­ţă sau der­ma­ti­tă se­bo­rei­că, ulei de mig­da­le în ca­zul pă­ru­lui us­cat sau de in ca să-l hră­nești în pro­fun­zi­me. Cum pro­ce­de­zi? Pu­ne într-un bol 3-6 lin­guri de ulei (în func­ţie de cât de lung ai pă­rul) și încăl­zește-l 10-15 se­cun­de la mi­cro­un­de (sau pe ara­gaz). Înain­te să-l întin­zi pe păr ve­ri­fi­că să nu fie prea cald. Ma­se­a­ză-ţi pi­e­lea ca­pu­lui 1-2 mi­nu­te, apoi înfășoa­ră-ţi ca­pul într-un pro­sop și stai așa 30 de mi­nu­te, du­pă ace­ea spa­lă-te cu un șam­pon blând.

Un efect mi­nu­nat ob­ţii și cu o ba­na­lă mai­o­ne­ză pre­pa­ra­tă cu do­uă găl­be­nușuri, o lin­gu­ri­ţă de oţet de me­re și 5-6 lin­gu­ri­ţe de ulei de măs­li­ne. Apli­că ames­te­cul pe păr, ma­se­a­ză pu­ţin pi­e­lea ca­pu­lui, apoi înfășoa­ră-ţi ca­pul într-un pro­sop cald și umed. Din când în când încăl­zește pro­so­pul cu fo­e­nul. La­să mas­ca să ac­ţi­o­ne­ze 30-40 de mi­nu­te, apoi spa­lă-te pe cap. Ace­as­tă „mai­o­ne­ză“cos­me­ti­că re­ge­ne­re­a­ză fi­re­le de­gra­da­te și le re­dă stră­lu­ci­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.