As­pi­ri­nă, ibu­pro­fen, pa­ra­ce­ta­mol – ca­re e di­fe­ren­ţa?

Sta­re gri­pa­lă, du­reri men­strua­le, du­reri de din­ţi... Ca să-ţi alini ra­pid su­fe­rin­ţa, pri­mul gest es­te să înghi­ţi o pas­ti­lă împo­tri­va du­re­rii. Dar fi­e­ca­re du­re­re are re­me­di­ul ei. Așa­dar, ce an­tal­gic ar fi bi­ne să iei?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

As­pi­ri­na, pa­ra­ce­ta­mo­lul, ibu­pro­fe­nul sunt anal­ge­zi­ce­le ce­le mai uti­li­za­te. Cu to­ţii avem cel pu­ţin do­uă din­tre ele în du­lă­pi­o­rul cu me­di­ca­men­te de aca­să. Au în com­po­zi­ţie mo­le­cu­le di­fe­ri­te, dar toa­te trei fac ace­lași lu­cru: cal­me­a­ză du­re­ri­le ușoa­re și mo­de­ra­te. Nu știi pe ca­re să-l iei când te doa­re ce­va? Ia­tă câte­va in­for­ma­ţii in­te­re­san­te, ca­re te vor aju­ta pe vi­i­tor să ale­gi me­di­ca­men­tul po­tri­vit pen­tru du­re­rea po­tri­vi­tă.

PA­RA­CE­TA­MO­LUL, pri­ma op­ţi­u­ne

Când e in­di­cat? Când te doa­re ce­va, e pri­mul an­tal­gic pe ca­re tre­bu­ie să-l încerci. Cal­me­a­ză du­reri de cap, de din­ţi, men­strua­le, mus­cu­la­re, pro­du­se de trau­ma­tis­me, cau­za­te de ar­tro­ză. ✓ Avan­ta­je. Sca­de și fe­bra, fi­ind in­di­cat în stări gri­pa­le. Spre de­o­se­bi­re de as­pi­ri­nă și ibu­pro­fen, nu iri­tă sto­ma­cul și pre­zin­tă un risc mic de efec­te ne­do­ri­te. Poa­te fi luat și de co­pii, fe­mei gra­vi­de sau ca­re alăp­te­a­ză.

● De­za­van­ta­je. Nu are efect an­ti­in­fla­ma­tor, deci nu re­du­ce in­fla­ma­ţi­i­le și nici roșe­a­ţa sau um­flă­tu­ri­le le­ga­te de aces­tea.

✗ CON­TRAIN­DI­CA­ŢII. De evi­tat în caz de in­su­fi­ci­en­ţa he­pa­ti­că și în tim­pul tra­ta­men­tu­lui cu an­ti­coa­gu­lan­te. În do­ze mari e to­xic pen­tru fi­cat.

AS­PI­RI­NA, tot mai rar fo­lo­si­tă

Când e in­di­ca­tă? De 30 de ani nu mai es­te an­tal­gi­cul de pri­mă in­ten­ţie din cau­za efec­te­lor ne­do­ri­te. Fi­ind un an­ti­in­fla­ma­tor nes­te­roi­dian, ali­nă du­re­ri­le cu ca­rac­ter in­fla­ma­tor: de din­ţi, ar­tri­tă, ten­di­ni­tă, en­tor­să, stări gri­pa­le, mi­gre­nă. ✓ Avan­ta­je. Cal­me­a­ză du­re­rea, com­ba­te in­fla­ma­ţia, sca­de fe­bra.

● De­za­van­ta­je. Poa­te avea mul­te efec­te ne­do­ri­te: du­reri de sto­mac, gastrită, sânge­rări na­za­le, gin­gi­va­le sau di­ges­ti­ve, ane­mie, ul­cer, re­ac­ţie aler­gi­că etc.

✗ CON­TRAIN­DI­CA­ŢII. Nu se ad­mi­nis­tre­a­ză ni­ci­o­da­tă co­pi­i­lor sub 16 ani căci poa­te pro­vo­ca sindromul Reye, o ma­la­die gra­vă ce poa­te du­ce la de­ces. E con­train­di­ca­tă în tim­pul sar­ci­nii și alăp­tă­rii, per­soa­ne­lor ca­re au avut ori au ul­cer sau he­mo­ra­gii, ce­lor ca­re su­fe­ră de o boa­lă gra­vă de ini­mă, fi­cat sau ri­ni­chi, astm, he­mo­fi­lie.

Nu tre­bu­ie lua­tă în tim­pul men­strua­ţi­ei și nici înain­te sau du­pă o in­ter­ven­ţie chi­rur­gi­ca­lă, căci exis­tă risc de he­mo­ra­gie. Nu se aso­cia­ză cu ibu­pro­fe­nul.

IBU­PRO­FE­NUL, an­ti­in­fla­ma­to­rul nr. 1

Când e in­di­cat? Ca as­pi­ri­na, e un an­ti­in­fla­ma­tor nes­te­roi­dian. Când nu te aju­tă pa­ra­ce­ta­mo­lul, po­ţi încer­ca ibu­pro­fe­nul. Ali­nă du­re­ri­le de cap, men­strua­le, mus­cu­la­re, ar­ti­cu­la­re (ar­tro­ză, ar­tri­tă, ten­di­ni­tă, lom­bal­gii, scia­ti­că). Nu e in­di­cat în du­reri den­ta­re: fi­ind an­ti­in­fla­ma­tor poa­te mas­ca o even­tua­lă in­fec­ţie.

✓ Avan­ta­je. Com­ba­te du­re­rea, in­fla­ma­ţia și fe­bra. E mai efi­ci­ent ca pa­ra­ce­ta­mo­lul în anu­mi­te ti­puri de du­reri și are mai pu­ţi­ne efec­te ne­do­ri­te ca as­pi­ri­na.

● De­za­van­ta­je. Poa­te da ar­suri la sto­mac, dia­ree sau chiar ul­cer ori he­mo­ra­gie di­ges­ti­vă la do­ze mari.

✗ CON­TRAIN­DI­CA­ŢII. De evi­tat în caz de an­te­ce­den­te de ul­cer gas­tric. E in­com­pa­ti­bil cu an­ti­coa­gu­lan­te­le. Nu se ad­mi­nis­tre­a­ză în ul­ti­mul tri­mes­tru de sar­ci­nă și nici în caz de in­su­fi­ci­en­ţă he­pa­ti­că, re­na­lă, car­dia­că. Nu se aso­cia­ză cu as­pi­ri­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.