Es­te sa­rea pe­ri­cu­loa­să?

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

în pro­ce­se­le me­ta­bo­li­ce a gră­si­mi­lor și eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor, apa mai are și da­rul de a in­hi­ba pof­ta de mânca­re, mai ales da­că bei câte un pa­har cu o ju­mă­ta­te de oră înain­te de ma­să.

Ca­fe­aua aju­tă

Co­fei­na din ca­fea ac­ce­le­re­a­ză cu 10-15% me­ta­bo­lis­mul, con­tri­bu­ind la eli­mi­na­rea aci­zi­lor grași acu­mu­la­ţi. O ce­așcă de ca­fea, bău­tă di­mi­nea­ţa, crește pen­tru câte­va ore re­zis­ten­ţa fi­zi­că și sa­tu­ra­rea sânge­lui cu oxi­gen, co­fei­na ac­ce­le­rând bă­tăi­le inimii, gră­bind, în ace­lași timp, și ar­de­rea ca­lo­ri­i­lor. Ace­lași efect are și ce­ai­ul ver­de, frun­ze­le aces­tu­ia con­ţi­nând și ele co­fei­nă.

Mă­nâncă pește!

Aci­zii grași ome­ga 3 din une­le sor­ti­men­te de pește – pre­cum so­mo­nul, ma­cro­ul, sar­di­ne­le, păs­tră­vul – re­gle­a­ză ni­ve­lul de lep­ti­nă, ina­mi­cul nu­mă­rul unu al ki­lo­gra­me­lor de pri­sos, din or­ga­nism. Lep­ti­na es­te un hor­mon pro­dus în ţe­su­tul adi­pos, scă­de­rea ni­ve­lu­lui aces­teia, în ur­ma stre­su­lui, lip­sei de mișca­re, se­den­ta­ris­mu­lui, con­du­când la crește­rea greu­tă­ţii, întru­cât, alt­fel, ea es­te cea ca­re dă co­man­da de sa­ţi­e­ta­te: „Ești să­tul, oprește-te!“.

Mai mul­te me­re

Se con­si­de­ră că un măr pe zi poa­te ţi­ne greu­ta­tea sub con­trol. Asta întru­cât me­re­le con­ţin pec­ti­ne, o sub­stan­ţă ca­re li­mi­te­a­ză can­ti­ta­tea de gră­si­mi pe ca­re o asi­mi­le­a­ză or­ga­nis­mul, mo­tiv pen­tru ca­re sunt in­clu­se în dieta obe­zi­lor. Ai pu­tea op­ta pen­tru „zi­le de me­re“, în ca­re să con­su­mi câte un ki­lo­gram de fruc­te. Con­su­mă-le cu tot cu coa­jă, în fe­lul aces­ta sunt ușor la­xa­ti­ve și ab­sor­ban­te ale to­xi­ne­lor și mi­croor­ga­nis­me­lor de la ni­ve­lul in­tes­ti­nu­lui. Apoi, ma­re­le avan­taj al me­re­lor es­te că mâncând câte­va te sim­ţi să­tul ore bu­ne.

Lă­mâi, por­to­ca­le, grep­frut

Nu ezi­ta să te răs­fe­ţi cu ci­tri­ce, con­tri­bu­ie la ar­de­rea gră­si­mi­lor (mai ales grepfrutul, dar el tre­bu­ie evi­tat da­că ur­me­zi vreun tra­ta­ment). Vi­ta­mi­na C, în ca­re sunt bo­ga­te, pe lângă alte efec­te bi­ne­fă­că­toa­re asu­pra or­ga­nis­mu­lui, es­te și un ve­ri­ta­bil aliat al me­ta­bo­lis­mu­lui. Așa se ex­pli­că re­co­man­da­rea apei pla­te cu lă­mâie în tim­pul cu­re­lor de slă­bi­re.

EVI­TĂ ALI­MEN­TE­LE RAFINATE

„Fu­gi de alb!“, de făi­na al­bă, de zahărul alb, de ore­zul alb, de toa­te ali­men­te­le rafinate, cu o con­si­de­ra­bi­lă va­loa­re ca­lo­ri­că. Aces­tea nu fac de­cât să pu­nă me­ta­bo­lis­mu­lui bețe în roa­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.