Go­nar­tro­za, tra­ta­tă cu ace

Cu cât se ră­cește vre­mea, ar­ti­cu­la­ţi­i­le de­vin, par­că, și mai sen­si­bi­le și mul­ţi pa­ci­en­ţi se plâng de dis­con­fort și du­reri greu de su­por­tat.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Go­na­tro­za, adi­că ar­tro­za ge­nun­chi­u­lui, es­te, din pă­ca­te o afec­ţi­u­ne cro­ni­că de­ge­ne­ra­ti­vă, ce­ea ce înse­am­nă că ar­ti­cu­la­ţia afec­ta­tă se de­gra­de­a­ză pro­gre­siv și nu se poa­te vin­de­ca sau re­pa­ra. Mo­ti­ve­le pen­tru ca­re apa­re sunt di­ver­se: de­gra­da­rea car­ti­la­je­lor oda­tă cu vârsta (du­pă 50 de ani), greu­ta­tea cor­po­ra­lă prea ma­re, sta­tul pre­lun­git în pi­ci­oa­re, pan­to­fii cu tal­pă sub­ţi­re, pre­cum ba­le­ri­nii sau es­pa­dri­le­le pur­ta­te cu re­gu­la­ri­ta­te, an­tre­na­men­tul ex­ce­siv în ca­zul spor­ti­vi­lor. Du­re­rea se ma­ni­fes­tă atunci când te miști și se po­to­lește când te afli în sta­re de re­paus. Apa­re di­fi­cul­ta­tea de a îndoi ge­nun­chi­ul sau de a-l îndrep­ta, mers ane­voi­os, șchi­o­pă­tat, cât și tros­ne­te­le ar­ti­cu­la­ţi­ei ge­nun­chi­u­lui tre­bu­ie să te tri­mi­tă la me­dic. Diag­nos­ti­cul se pu­ne pe ba­za exa­me­nu­lui cli­nic și, even­tual, a unei ra­di­o­gra­fii (sau RMN).

CE-I DE FĂ­CUT

În mod stan­dard, boa­la se tra­te­a­ză cu aju­to­rul exer­ci­ţi­i­lor fi­zi­ce și al pro­ce­du­ri­lor de fi­zi­o­te­ra­pie, ki­ne­to­te­ra­pie, dar și cu me­di­ca­men­te an­ti­in­fla­ma­toa­re, la re­co­man­da­rea me­di­cu­lui. Es­te de ma­re aju­tor îno­tul, prac­ti­cat, da­că se poa­te, de câte­va ori pe săp­tă­mână – crește to­nu­sul mus­cu­la­tu­rii de sus­ţi­ne­re a ge­nun­chi­lor fă­ră a for­ţa ar­ti­cu­la­ţi­i­le. Ide­a­lă es­te o cu­ră bal­nea­ră de 10-14 zi­le într-o sta­ţi­u­ne de tra­ta­ment al bo­li­lor reu­ma­ti­ce. Mișca­rea de ori­ce fel es­te și ea uti­lă (mai pu­ţin aler­ga­rea, ca­re pu­ne pre­si­u­ne pe genunchi, sau spor­tu­ri­le ca­re im­pli­că să­ri­turi). Da­că toa­te aces- te mă­suri nu func­ţi­o­nea­ză, iar starea pa­ci­en­tu­lui se înrău­tă­ţește până aco­lo că nu își mai poa­te mișca ge­nun­chi­ul, poa­te fi ne­ce­sa­ră inter­ven­ţia chi­rur­gi­ca­lă. Însă ori­ci­ne își do­rește să nu ajun­gă aici.

FRI­GUL ȘI UMIDITATEA TRE­BU­IE EVITATE, PEN­TRU CĂ AGRA­VE­A­ZĂ SIMP­TO­ME­LE.

ACU­PUNC­TU­RA, FOAR­TE EFI­CI­EN­TĂ

În sta­di­i­le in­ci­pi­en­te ale go­nar­tro­zei, acu­punc­tu­ra poa­te fi uti­li­za­tă ca tra­ta­ment unic. În fa­ze­le mai avan­sa­te, ace­as­ta es­te re­co­man­da­tă ca par­te a unor tra­ta­men­te com­ple­xe, cu

ro­lul de a efi­ci­en­ti­za pro­ce­sul de re­cu­pe­ra­re.

„Stu­di­i­le efec­tua­te până acum au do­ve­dit că acu­punc­tu­ra es­te una din­tre ce­le mai efi­ci­en­te te­ra­pii com­ple­men­ta­re ca­re pot fi uti­li­za­te în tra­ta­men­tul ar­tro­ze­lor și al altor afec­ţi­uni cro­ni­ce mus­cu­lo-sche­le­ta­le, eli­mi­nând du­re­rea și re­dând mo­bi­li­ta­tea pa­ci­en­tu­lui. În plus, pe lângă be­ne­fi­ci­i­le adu­se sis­te­mu­lui osos, mus­cu­lar și cir­cu­la­tor, acu­punc­tu­ra ne aju­tă să res­ta­bi­lim echi­li­brul și să­nă­ta­tea ge­ne­ra­lă a or­ga­nis­mu­lui“, ex­pli­că dr. Na­di­na Li­cu­les­cu, me­dic pri­mar re­cu­pe­ra­re me­di­ca­lă și spe­cia­list în acu­punc­tu­ră, Fi­zio Este­tix.

CUM FUNC­ŢI­O­NEA­ZĂ

O te­ra­pie ve­che de mii de ani, acu­punc­tu­ra re­gle­a­ză de­ze­chi­li­bre­le flu­xu­lui ener­ge­tic din corp cu aju­to­rul unor ace spe­cia­le, sub­ţiri, pla­sa­te de te­ra­peut în punc­te-cheie, de-a lun­gul me­ri­dia­ne­lor un­de pot exis­ta blo­ca­je, la di­fe­ri­te pro­fun­zi­mi. Oda­tă cu res­ta­bi­li­rea flu­xu­lui ener­ge­tic și a cir­cu­la­ţi­ei co­rec­te a sânge­lui în corp, acu­punc­tu­ra aju­tă orga­nis­mul să se vin­de­ce prin re­sur­se pro­prii. „În tim­pul înţe­pă­rii și ma­ni­pu­lă­rii ace­lor, punc­te­le stra­te­gic ale­se vor înce­pe să tran­smi­tă un flux bi­di­rec­ţi­o­nal de in­for­ma­ţii: ener­ge­tic, că­tre or­ga­nul sau zo­na afec­ta­tă, și că­tre crei­er, prin cir­cu­i­tul sis­te­mu­lui ner­vos

ca­re de­ter­mi­nă or­ga­nul sau zo­na afec­ta­tă să înce­a­pă pro­ce­sul de vin­de­ca­re. Ast­fel, pe de o par­te se va pro­du­ce un efect cal­mant, ce va re­du­ce du­re­rea re­sim­ţi­tă în zo­na pro­ble­ma­ti­că, prin eli­be­ra­rea de en­dor­fi­ne și en­ke­fa­li­ne, res­pon­sa­bi­le cu in­hi­ba­rea du­re­ri­lor foar­te pu­ter­ni­ce, și, pe de altă par­te, se va re­du­ce infla­ma­ţia prin pro­du­ce­rea unui hor­mon nu­mit cor­ti­zol“, adau­gă dr. Na­di­na Li­cu­les­cu. Pot fi ne­ce­sa­re de la 5 la 50 de șe­din­ţe, în func­ţie de par­ti­cu­la­ri­tă­ţi­le fi­e­că­rui pa­ci­ent.

Adânci­mea la ca­re sunt in­tro­du­se ace­le va­ria­ză de la câţi­va mi­li­me­tri la câţi­va cen­ti­me­tri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.