Jednim klikom do zakona i drugih propisa

Internet je odavno postao izvor svih informacija, između ostalih i pravnih. Malobrojne su osobe koje u internet pretraživač nisu bar jednom ukucale određeni zakon ili drugi propis.

Blic - - DRUSTVO -

Međutim, i pored velikog broja sajtova koji se bave pravnom građom, jedini validni i zvanični propisi u izvornom, potpunom i tačnom obliku, uz komentare na njih i njihovo tumačenje mogu se naći na sajtu Pravno-informacionog sistema (PIS), najobuhvatnije baze pravnih propisa i akata u Srbiji.

Trenutno važeći propisi i drugi akti besplatno su dostupni svim građanima, a pored toga, Pravno-informacioni sistem (www.pravno-informacioni-sistem.rs) sadrži i bazu usaglašene sudske prakse, bazu „Službenog glasnika“i arhivu službenih glasila, mišljenja i modele i literaturu, kao i propise na engleskom jeziku.

Ono što PIS izdvaja od svih ostalih elektronskih pravnih baza jesu pouzdanost i tačnost svih objavljenih podataka, budući da je upravljanje PIS-om, kao delatnosti od javnog značaja, povereno javnom preduzeću „Službeni glasnik“, koje ima tradiciju objavljivanja zakona, propisa i drugih akata dužu od 200 godina. Takođe, treba naglasiti i to da Službeni glasnik u okviru PIS-a daje prečišćene tekstove propisa, što znatno olakšava njihovu upotrebu, ali istovremeno na jednostavan način omogućava uočavanje svih izmena i dopuna koje su se dogodile u izvornom tekstu.

Svaki propis ima vezu sa drugim, povezanim propisima i službenim glasilima, što značajno štedi vreme i bitno olakšava pronalaženje relevantnih informacija, što nije jednostavno imajući u vidu česte promene propisa zbog unutrašnjih potreba i procesa harmonizacije sa pravnim tekovinama EU.

PIS predstavlja nezamenljiv instrument za zaposlene u različitim pravosudnim i drugim institucijama i privrednim društvima, budući da omogućava prikazivanje svih podzakonskih akata, prakse organa i stavova stručnjaka koji su povezani sa oko 250 zakona koje je potrebno uskladiti sa Zakonom o opštem upravnom postupku koji je počeo da se primenjuje 1. juna 2017. Usklađivanje ima za cilj povećanje pravne sigurnosti i olakšanje primene propisa, a predviđeno je da bude završeno do 1. juna 2018. Dodatno, pretraživanje po ključnim rečima u okviru ovih propisa omogućava proveru kvaliteta usklađivanja.

Korišćenjem PIS-a može se doprineti i deregulaciji zakona i podzakonskih propisa koji se usklađuju sa Zakonom o opštem upravnom postupku, naročito time što bi se ovi propisi prečistili od ranije predviđenih obaveza građana i pravnih lica da dostavljaju podatke o kojima se vodi službena evidencija. Pored toga, zamenjivanjem izraza pribavljanja dokumenata, isprava i slično, terminom pribavljanje podataka, uz deregulaciju, obezbeđuje se i kvalitetnija zaštita prava privatnosti. Na taj način organi koji rešavaju određenu upravnu stvar nemaju više mogućnost uvida u podatke koji im nisu potrebni za konkretan slučaj a koji su se nalazili u ispravi koja se po ranijim propisima pribavljala. PIS, međutim, nije namenjen samo profesionalcima. Jednostavna navigacija i preglednost omogućavaju svakom građaninu da na veoma brz i jednostavan način pronađe propis, model ugovora ili pravno mišljenje. Pritom nije potreban nikakav softver za pristupanje bazama PIS-a, a korišćenje je prilagođeno i slabovidim osobama.

U cilju informisanja šire i stručne javnosti o prednostima korišćenja Pravno-informacionog sistema, u oktobru će biti održana dva okrugla stola na temu „Elektronske pravne baze“na pravnim fakultetima u Novom Sadu i Novom Pazaru. Kredibilni govornici i predstavnici relevantnih institucija imaće priliku da na licu mesta diskutuju i razmene mišljenja, kao i da istaknu važnost korišćenja objedinjene baze „Službenog glasnika“.

Newspapers in Serbian

Newspapers from Serbia

© PressReader. All rights reserved.